Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 63

Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын МАКЕТИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

2021-жылдын 13-июлу № 72

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-январындагы № 41 "Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик стандартынын макетин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кесиптик башталгыч билим берүү программаларын түзүүдөгү бирдиктүү мамилени ишке ашыруу максатында, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесине, "Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-январындагы № 41 "Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик стандартынын макетин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Төрага

У.А. Марипов

 

 

 

 

Тиркеме

 

 

 

"Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын
МАКЕТИ

1-бөлүк. Жалпы жоболор

1. Бул Кесиптик башталгыч билим берүүнүн кесип боюнча мамлекеттик билим берүү стандарты

________________________________________________________________________________________

                                            (кесиптин коду, толук аталышы көрсөтүлөт)

Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу органы тарабынан иштелип чыкты.

2. Бул Мамлекеттик билим берүү стандартында төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

мамлекеттик билим берүү стандарты - негизги билим берүү программаларынын мазмунунун билим берүү минимумун, бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатына карата базалык талаптарды, окуучулардын жол берилген окуу жүктөмүнүн чегин аныктоочу ченемдердин жана эрежелердин жыйындысы;

интеграцияланган программа - буга чейин тездетилген мөөнөттөр боюнча алган билиминин натыйжаларын таануу менен окутуу каралган программа;

компетенция - окуучунун (билим алуучунун) белгилүү бир чөйрөдө натыйжалуу продуктивдүү ишмердиги үчүн зарыл болгон билимди алууда аны даярдоого карата алдын ала коюлган социалдык талап (ченем);

кредит (кредит-сааттар) - негизги кесиптик билим берүү программасынын сыйымдуулугунун шарттуу ченеми;

квалификациялардын улуттук алкагы - улуттук квалификациялык чакан системаларды интеграциялоого жана координациялоого, квалификациялардын салыштырмалуулугун камсыздоого багытталган жана квалификациялардын ылайык келүүсүн тастыктоо жана ыйгаруу системасы үчүн негиз болуучу критерийлердин топтомуна ылайык квалификациялардын деңгээлдеринин түзүмдөштүрүлгөн сыпаттамасы;

кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү - жалпы негизге ээ болгон (багыты, объекттери, технологиялары, эмгек каражаттары окшош же жакын болгон) жана окшош эмгек функцияларын жана аларды аткаруу үчүн тиешелүү компетенцияларды болжолдоочу кесиптик ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн жыйындысы;

негизги кесиптик билим берүү программасы - конкреттүү деңгээл, багыт же адистик боюнча билим берүүнүн мазмуну;

жалпы техникалык цикл - тармактар аралык мүнөздөгү техникалардын жана технологиялардын илимий негиздерин өздөштүрүүнү камсыздоочу предметтердин жыйындысы;

жалпы кесиптик цикл - мазмуну тармактар аралык мүнөздөгү ишмердүүлүктүн белгилүү бир түрүнө же белгилүү бир тармактын кесибине (өндүрүштүн түрү) багытталган предметтердин жыйындысы;

кесиптик цикл - түздөн-түз кесип боюнча даярдоону камсыздаган предметтердин жыйындысы;

кесиптик стандарт - кесиптик иштин конкреттүү түрүнүн алкагында анын мазмунуна жана сапатына карата талаптарды аныктоочу жана ишинин түрүнө карабастан, кайсы уюмдун штатында болбосун өз ордун мыйзамдуу ээлөө үчүн ылайык келиши милдет болгон кызматкердин квалификациясынын сапаттык деңгээлин сыпаттоочу негиз болуучу документ;

окутуунун натыйжалары - окуу процессин ийгиликтүү аяктагандан кийин окуучулардын иштөөсү үчүн анын кандай билим алгандыгына, түшүнүүсүнө жана жөндөмүнө карата күтүүлөргө байланыштуу ырастоо;

сабактардын цикли - окутуунун, тарбиялоонун белгиленген максаттарына жана натыйжаларына карата белгилүү бир логикалык жыйынтыгы бар негизги кесиптик билим берүү программасынын бөлүгү же окуу сабактарынын жыйындысы.

3. Ушул Мамлекеттик билим берүү стандартын аткаруу уюштуруу-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу бардык билим берүү уюмдары үчүн милдеттүү болуп саналат.

4. Бул Мамлекеттик билим берүү стандартында төмөнкү кыскартуулар колдонулат:

ВБ - вариативдүү бөлүк;

МЖА - мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация;

ЖК - жалпы компетенциялар;

СЖБЦ - сабактардын жалпы билим берүү цикли;

НКБП - негизги кесиптик билим берүү программасы;

СЖКЦ - сабактардын жалпы кесиптик цикли;

СЖТЦ - сабактардын жалпы техникалык цикли;

ӨО; ӨП - өндүрүштүк окутуу жана өндүрүштүк практика;

СКЦ - сабактардын кесиптик цикли;

КМ - кесиптик модулдар;

ДТ - дене тарбия;

СЦ - сабактардын цикли.

2-глава. Колдонуу чөйрөсү

5. Бул Мамлекеттик билим берүү стандарты

_______________________________________________________________________________________

                                   (Тизме боюнча коду, кесиптин толук аталышы көрсөтүлөт)

кесиби боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашырууда милдеттүү болгон ченемдердин, эрежелердин жана талаптардын жыйындысын билдирет, лицензиясы жана Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик же көз карандысыз аккредитациясы бар, уюштуруу-укуктук формасына карабастан бардык билим берүү уюмдары тарабынан окуу, уюштуруу-усулдук документтерди иштеп чыгуу, кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн сапатын баалоо үчүн негиз болуп саналат.

6. ____________________________________________________________________________________

                                     (Тизме боюнча коду, кесиптин толук аталышы көрсөтүлөт)

кесиби боюнча ушул Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын негизги колдонуучулары төмөнкүлөр болуп саналат:

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу укугуна ээ болгон билим берүү уюмдарынын администрациясы жана педагогикалык курамы;

- аталган кесип боюнча негизги билим берүү программасын өздөштүргөн окуучулар;

- тийиштүү кесиптик ишмердүүлүктүн чөйрөсүндөгү иш берүүчүлөрдүн бирикмелери;

- негизги билим берүү программаларын иштеп чыгууну камсыз кылуучу окуу-методикалык бирикмелер жана уюмдар;

- кесиптик башталгыч билим берүүнү каржылоону камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

- билим берүү системасында мыйзамдардын сакталышын контролдоону камсыздоочу жана кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү аккредитацияны жана сапатын контролдоону ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган.

3-глава Кесиптик башталгыч билим берүүнүн кесибинин жалпы мүнөздөмөсү

7. _____________________________________________________________________________________

                                      (Тизме боюнча коду, кесиптин толук аталышы көрсөтүлөт)

кесиби боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүүнүн формалары

_______________________________________________________________________________________

                   (аталган кесип боюнча кесиптик башталгыч билим берүүнүн мүмкүн болуучу

                                                             формалары көрсөтүлөт:

күндүзгү;

күндүзгү - сырттан (кечки);

экстернат).

8. Абитуриенттердин даярдыгынын деңгээлине карата талаптар.

Абитуриентте тапшыруу учурунда төмөндө көрсөтүлгөн документтердин бири болушу керек:

- орто жалпы билими жөнүндө аттестат;

- негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүк;

- Кыргыз Республикасынын квалификацияларынын улуттук алкагына ылайык келген квалификацияны ыйгаруу жана таануу жөнүндө күбөлөндүрүүчү башка документ;

- зарыл учурларда кесиптик башталгыч билим берүү программалары боюнча окууга базалык билими жана кандайдыр бир квалификациясы жок адамдар орто жалпы билим берүү программалары боюнча окуу жана кесиптик билим берүүнүн башка деңгээлине өтүү укугусуз кабыл алынат.

9. ____________________________________________________________________________________

                                       (Тизме боюнча коду, кесиптин толук аталышы көрсөтүлөт)

кесиби боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү орто жалпы билим берүүнүн базасында күндүзгү окутуу формасы боюнча

______________________________________________________________________________________

                                                         (окутуунун мөөнөттөрү көрсөтүлөт)

кем эмести түзөт.

Окутуунун башка мөөнөттөрү "Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленет.

Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында төмөнкү негизги билим берүү программалары ишке ашырылат:

- 2-3 жылдан кем эмес окутуу мөөнөтү менен негизги жалпы билим берүүнүн базасында орто жалпы жана кесиптик башталгыч билим берүүнүн интеграцияланган программасы;

- 1-2-жыл окутуу мөөнөтү менен орто жалпы билим алуусуз, аскерге чейинки даярдоонун программасын кошуу менен негизги жалпы билим берүүнүн базасында кесиптик башталгыч билим берүү программасы;

- 1 жылдан кем эмес окутуу мөөнөтү менен орто жалпы билим берүүнүн базасында кесиптик башталгыч билим берүү программасы;

- 1 жылдык окутуу мөөнөтү менен кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу программалары.

Кесиптик башталгыч билим берүүнү башкаруу органдары, эгерде окуучу кесипти кыйла кыска мөөнөттүн ичинде өздөштүрө алса, анда окуучунун арызы боюнча окутуу мөөнөтүн кыскарта алат.

Өзгөчө учурларда (ооруса, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө кызмат өтөөгө чакырылса) окуучунун арызы боюнча кесиптик башталгыч билим берүүнүн ыйгарым укуктуу органы окуучу окутуунун максаттарына жетүүсү үчүн окутуу мөөнөтүн узарта алат.

10. Негизги кесиптик билим берүү программасынын Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү программасынын түзүмүнө ылайык (Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын макетине тиркеме) окуу жылындагы сыйымдуулугу (стандарттуу окутууда 10 ай) өз алдынча ишти жана аттестациянын бардык түрүн эске алуу менен 48ден кем эмес кредитти түзөт (48 кр х 30 саат = 1440 саат), окутуу мөөнөтү 10 айды түзгөн кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын сыйымдуулугу 60тан ашык эмес кредитти түзөт. Мында бир кредит окуучунун окуу ишинин 30 саатына барабар.

Негизги жалпы билим берүүнүн базасында 3 жыл окутууда окуу жүктөмүнүн көлөмү сааттык система боюнча эсептелет (жумасына минималдуу 36 академиялык саат, максималдуу - 39 саат).

Окуучулардын окуу жүктөмүнүн максималдуу көлөмү негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүү боюнча аудиториялык жана аудиториядан тышкаркы (өз алдынча) окуу иштеринин бардык түрлөрүн кошуу менен жумасына 45 (1,5 кр) академиялык саатты түзөт.

Күндүзгү окутуу формасы боюнча аудиториялык сабактардын бир жумадагы көлөмү кесиптин спецификасын, ар бир окуу сабагынын/кесиптик модулду өздөштүрүүгө бөлүнгөн жалпы көлөмдүн 80%дан кем эмес бөлүгүн (мисалы, предметке 40 саат бөлүнөт, алардын ичинен 80% же 32 саат - бул аудиториялык сабактар, калган 8 саат окутуучунун кароосу боюнча бөлүштүрүлөт) Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын эске алуу менен аныкталат.

Күндүзгү-сырттан (кечки) билим алуу формасы боюнча (анын ичинде түзөтүү мекемелеринин алдындагы окуу жайлар үчүн) аудиториялык окуу жүктөмүнүн максималдуу көлөмү жумасына 16 академиялык саатты түзөт.

Каникулдардын жалпы узактыгы окуу жылында окутуу мөөнөтү 1 жылдан ашкан учурда 10 жумадан кем эмести жана окутуу мөөнөтү 1 жылды түзгөн учурда кыш мезгилинде 2 жумадан кем эмести түзөт.

Өндүрүштүк окутуу жана өндүрүштүк практика негизги кесиптик билим берүү программасынын жалпы көлөмүнүн окуу убактысынын 50-60%ын түзөт.

Өндүрүштүк практика кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын милдеттүү бөлүгү болуп саналат жана окуучуларды практикага багыттаган даярдоону камсыздоочу окуу сабактарынын түрүн билдирет. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашырууда практиканын төмөнкү түрлөрү каралат: окуу (өндүрүштүк окутуу) жана өндүрүштүк. Өндүрүштүк практика ишмердүүлүгүнүн багыты окуучуларды даярдоо профилине ылайык келген уюмдарда жүргүзүлүшү керек.

11. ____________________________________________________________________________________

                                      (Тизме боюнча коду, кесиптин толук аталышы көрсөтүлөт)

кесиби боюнча кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттары:

- окутуу жаатында (окутуу жаатында кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттары түзүлөт) болуп саналат;

- инсанды тарбиялоо жаатында (инсанды тарбиялоо жаатында кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттары түзүлөт) болуп саналат:

12. Экономикалык ишмердүүлүктүн түрү жана чакан түрү:

______________________________________________________________________________________

                         (экономикалык иштин түрү көрсөтүлөт, ага Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                      2011-жылдын 11-январындагы № 9 
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын
                             "Экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрү"
 мамлекеттик классификаторуна же
                      Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2019-жылдын 6-майындагы
                   № 10 токтому менен күчүнө кирген Сабактардын жалпы республикалык классификаторуна -
                                      СЖРК 009-2019 ылайык ушул кесип таандык болгон экономикалык
                                                              ишмердүүлүктүн түрү көрсөтүлөт).

13. Кесиптик ишмердүүлүктүн тармактары:

______________________________________________________________________________________

                                       (квалификациялардын улуттук алкагына, квалификациялардын
                                   тармактык/сектордук алкактарына ылайык бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик
                                                       ишмердүүлүгүнүн тармактары көрсөтүлөт)

камтыйт: _____________________________________________________________________________

                                         (кесиптик стандартка ылайык кесиптик ишмердүүлүктүн
                                                                   түрлөрү көрсөтүлөт (бар болсо)

14. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери болуп

______________________________________________________________________________ саналат.

                     (түрлөрдүн жана/же сабактардын классификатору көрсөтүлөт)

15. Бүтүрүүчү даярданып жаткан кесиптик ишмердүүлүктүн түрлөрү иш берүүчүлөр менен биргеликте жана квалификациялардын улуттук алкагына ылайык бул багыттагы билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдары иштеп чыгуучу билим берүү программасынын мазмуну менен аныкталышы керек.

16. Бүтүрүүчү даярдалууга тийиш болгон кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттеринин тизмеси кесиптик ишмердүүлүктүн тийиштүү тармагындагы классификациялык талаптардан жана кесиптик стандарттан түзүлөт.

Эгерде кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттеринин тизмеси жок болсо, ал Мамлекеттик билим берүү стандартынын долбоорун иштеп чыгуучу тарабынан иш берүүчүлөрдүн милдеттүү катышуусунда түзүлүшү керек (милдет 14-пунктта көрсөтүлгөн кесиптик ишмердүүлүктүн түрлөрүнө ылайык көрсөтүлөт).

17. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн _________________________________ кесиби боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү:

- кесиптик ишмердүүлүккө даяр;

- башталгыч кесиптик жана орто кесиптик билим берүүнүн интеграцияланган программалары боюнча окуусун улантууга даяр.

4-глава. Негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруунун шарттарына карата жалпы талаптар

18. Кесиптик башталгыч билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдары кесиби боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын өз алдынча иштеп чыгат. Негизги кесиптик билим берүү программасы кесиби, квалификациялардын улуттук алкактары, квалификациялардын тармактык жана сектордук алкактарынын жана эмгек рыногунун керектөөлөрүн эске алуу менен кесиптик стандарттары боюнча тийиштүү Мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде иштелип чыгат.

Билим берүү уюмдары илимдин, маданияттын, экономиканын, техниканын, технологиялардын жана социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүн эске алып, ошондой эле иш берүүчүлөрдүн жана башка кызыкдар тараптардын сунуштарына ылайык мезгил-мезгили менен негизги кесиптик билим берүү стандарттарын кайра карап чыгышат жана зарылчылыкка жараша жаңылашат, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

- бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын камсыздоо боюнча стратегияны иштеп чыгуу;

- негизги кесиптик билим берүү программаларына мезгил-мезгили менен мониторинг жүргүзүү;

- окуучулардын билиминин жана көндүмдөрүнүн деңгээлин, бүтүрүүчүлөрдүн компетенцияларын так жана макулдашылган критерийлердин негизинде баалоонун объективдүү жол-жоболорун иштеп чыгуу;

- педагогикалык курамдын сапатын жана компетенттүүлүгүн камсыздоо;

- ишке ашырылуучу негизги кесиптик билим берүү программасын жетиштүү ресурстар менен камсыздоо, аларды колдонуунун натыйжалуулугун контролдоо;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети белгилеген аккредитациялоонун минималдуу талаптары боюнча өзүн-өзү баалоону туруктуу жүргүзүү;

- өзүнүн ишмердүүлүгүнүн натыйжалары, пландары, инновациялар жөнүндө коомчулукка маалымдоо.

19. Окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын баалоо аларды учурдагы, орто аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоону камтууга тийиш.

20. Окуучуларды учурдагы аттестациялоо башталгыч кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган белгилеген баалоо системасынын негизинде окуу жылынын жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт.

21. Окуучулардын квалификациялык экзамени (жыйынтыктоочу аттестация) окутуунун толук курсу аягына чыкканда, көз карандысыз квалификациялык экзамен формасында кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген тартипте өткөрүлөт.

Мамлекеттик аттестациялык сыноолордун башка түрлөрү билим берүү уюму тарабынан окуу программасынын талаптарынын чегинде өз алдынча аныкталат.

22. Окуучулардын жеке жетишкендиктеринин тийиштүү негизги кесиптик билим берүү программасынын этап-этаптык же аяккы талаптарына ылайык келүүсүн учурдагы, орто аралык жана жыйынтыктоочу аттестациялоо үчүн типтүү тапшырмаларды, текшерүү иштерин, модулдук тесттерди ж.б. камтыган баалоо каражаттарынын базалары түзүлөт, алар окуучулардын компетенцияларынын деңгээлин баалоого мүмкүндүк берет. Баалоо каражаттарынын базалары кесиптик башталгыч билим берүү программасын ишке ашыруучу билим берүү уюму тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

23. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасы окуучунун тандоосу боюнча сабактардын кесиптик циклинин вариативдүү бөлүгү боюнча сабактарды камтууга тийиш. Окуучулардын тандоосу боюнча сабактардын тизмеси педагогикалык кеңештин чечими менен белгиленет.

24. Окуу жылында каникулдардын жалпы узактыгы окутуу мөөнөтү 3-2 жылды түзгөн учурда 10 жумадан кем эмес жана окутуу мөөнөтү 1 жылды (10 ай) түзгөн учурда кыш мезгилинде эки жумадан кем эмес болот.

25. Негизги кесиптик билим берүү программасын иштеп чыгууда кесиптик башталгыч билим берүү программасын ишке ашыруучу билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрдүн жалпы компетенцияларын түзүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү аныкталышы мүмкүн (мисалы, социалдык өз ара аракеттенүү, өзүн-өзү уюштуруу жана өзүн-өзү башкаруу, системалуу аракеттенүү мүнөзүндөгү компетенциялар).

26. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюму төмөнкүлөргө милдеттүү:

- социомаданий чөйрөнү түзүүгө,

- инсандын ар тараптуу өнүгүүсү жана социалдашуусу, окуучулардын саламаттыгын сактоо үчүн зарыл шарттарды түзүүгө,

- билим берүү процессиндеги тарбиялоо компонентинин өнүгүүсүн өбөлгөлөө, анын ичинде өзүн-өзү башкаруу, окуучуларды коомдук уюмдардын, спорттук жана чыгармачылык клубдардын, илимий коомчулуктардын ишине катышуусу.

27. Билим берүү уюму окуучуларды негизги кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүдө алардын укуктары жана милдеттери менен тааныштырууга, окутуу үчүн киргизилген сабактар окуучулар үчүн милдеттүү, ал эми алардын суммардык эмгек сыйымдуулугу окуу планында каралган көлөмдөн аз болбошу керек экендигин түшүндүрүүгө милдеттүү.

28. Билим берүү уюмдары негизги кесиптик билим берүү программаларын уюштурууда жана ишке ашырууда гендердик теңдик саясатын эске алууга, социалдык инклюзияны камсыздоого, ошондой эле санариптештирүүнү өнүктүрүүгө милдеттүү.

29. Инсанды тарбиялоо жана өнүктүрүү, жалпы компетенцияларды өнүктүрүү жагында негизги билим берүү программасын өздөштүрүүдө натыйжаларга жетишүү максатында окуучулар өз алдынча башкарууну өнүктүрүүгө, коомдук уюмдардын, спорттук жана чыгармачылык клубдардын ишине катыша алышат.

30. Окуучулар белгиленген мөөнөттө негизги билим берүү программасында каралган бардык тапшырмаларды аткарууга милдеттүү.

31. Окуучуларга билим берүү процессинин мазмунун, уюштурулушун жана сапатын баалоо мүмкүнчүлүгү берилиши керек.

32. Өзүнүн жеке билим берүү траекториясын түзүүдө окуучу билим берүү уюмунан сабактарды тандоо жана алардын келечектеги кесипке таасир этүүсү боюнча консультацияларды алууга укугу бар.

5-глава. Негизги кесиптик билим берүү программасына карата талаптар

33. __________________________________ кесиби боюнча бүтүрүүчү ушул Мамлекеттик билим берүү стандартынын 9 жана 15-пункттарында көрсөтүлгөн негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттарына ылайык төмөнкү компетенцияларга ээ болууга тийиш:

- жалпы:

ЖК-1. Айлана-чөйрөнү коргоо жана өндүрүштүк экология; коопсуз жана сергек жашоо мүнөзү жөнүндө билимдерди пайдаланууга жөндөмдүү;

ЖК-2. Өзүнүн оозеки жана жазуу речин кесипкөй баарлашуу деңгээлинде мамлекеттик (В1 деңгээли) жана расмий тилдерде логикалык жактан түзүүгө жөндөмдүү;

ЖК-3. Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдаланууга жөндөмдүү;

ЖК-4. Командада иштөөгө, кесиптештер, жетекчилик, керектөөчүлөр менен натыйжалуу баарлашууга жөндөмдүү;

ЖК-5. Жеке ишмердүүлүгүн пландоого жана уюштурууга жөндөмдүү;

ЖК-6. Кесиптик ишмердүүлүктө базалык ишкердик билимдерди жана көндүмдөрдү колдонууга жөндөмдүү.

- кесиптик: _______________________________________

Кесиптик компетенциялар кесиптик ишмердүүлүктүн саналып өткөн түрлөрүнө ылайык көрсөтүлөт. Кесиптик компетенциялардын тизмеси кесиптик ишмердүүлүктүн тийиштүү тармагындагы квалификациялардын улуттук алкагынын негизинде түзүлөт.

Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү программасы ушул Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын макетине тиркемеде каралган окуу циклдерин жана бөлүмдөрдү өздөштүрүүнү болжолдойт.

34. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү программасы ушул макетке тиркелүүчү түзүмгө ылайык иштелип чыгат (Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын макетине тиркеме).

35. Сабактардын кесиптик цикли билим берүү уюмдары тарабынан белгиленген базалык (милдеттүү) жана вариативдүү бөлүккө ээ. Вариативдүү бөлүк 10 пайыздан кем эмесин түзөт жана региондук эмгек рыногунун суроо- талаптарына жана билим алууну улантуу мүмкүнчүлүгүнө ылайык бүтүрүүчүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон кошумча компетенцияларга ээ болууда базалык бөлүгүнүн мазмуну менен аныкталуучу даярдыгын тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк берет.

36. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү программаларынын мазмунунун милдеттүү минимумуна, аларды ишке ашыруунун шарттарына, бүтүрүүчүнү жыйынтыктоочу аттестациялоого жана ар бир кесип боюнча алардын даярдыгынын деңгээлине талаптар кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык билим берүү уюмдары тарабынан аныкталат.

6-глава. Окуу процессин окуу-методикалык жана маалыматтык камсыздоо

37. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруу ар бир окуучунун маалыматтар базаларына жана китепкана фонддоруна жеткиликтүүлүгү менен камсыздалышы керек, алар негизги кесиптик билим берүү программасындагы сабактардын толук тизмеси боюнча түзүлөт.

Милдеттүү окуу китептеринин жана методикалык колдонмолордун тизмеси окуу-методикалык бирикме тарабынан лицензиялык талаптарга ылайык аныкталат.

38. Негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон окуу адабияты жана/же электрондук адабият менен окуучулардын камсыздалуусу лицензиялык талаптарга ылайык келиши керек. Окуу маалыматынын булактары заманбап талаптарга жооп берүүгө тийиш.

39. Билим берүү процессинде мыйзамдык актылар, ченемдик документтер, кесиптик багыт берүүчү мезгилдүү басылмалардын материалдары колдонулушу керек.

40. Билим берүү уюму кесиптик окутууну ар кандай формада, анын ичинде аралыктан окутуу режиминде уюштуруу үчүн шарттарды камсыздоого милдеттүү.

7-глава. Окуу процессин материалдык-техникалык камсыздоо

41. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү программасын ишке ашыруучу билим берүү уюмунун окуучуларга сабактарды, сабактар аралык даярдоонун жана практикалык иштин бардык түрлөрүн өткөрүүнү камсыздоочу тийиштүү материалдык-техникалык базасы болушу керек.

_______________________________________________________________________________________

        (материалдык-техникалык камсыздоо, анын ичинде полигондор, өндүрүштүк устаканалар,
                                   технологиялык лабораториялар, студиялар, ошондой эле бир окуучуга
                                          шаймандардын, окуу инвентарларынын, зарыл чыгымдалуучу
                                                            материалдардын катышы көрсөтүлөт)

42. Негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруунун сапатын баалоо.

______________________________________________________________________________________

        (окутуунун натыйжаларын текшерүү формалары жана аларга карата талаптар белгиленет)

 

Эскертүү:

(*) "Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренеси менен зарыл учурларда негизги орто билими жок адамдарга кесип алуу үчүн шарттар түзүлөрү белгиленген.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын макетине
тиркеме

Кесиптик башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү программасынын
ТҮЗҮМҮ

Сабактар циклинин (СЦ) коду

Сабактардын циклдери жана аларды өздөштүрүүнүн долбоорлонуучу натыйжалары

Сыйымдуулугу** (кредит-сааттар)

Болжолдуу программаларды иштеп чыгуу үчүн сабактардын тизмеси

Калыптануучу компетенциялардын коддору

Орто жалпы билимдин базасында (11-кл)

Негизги жалпы билимдин базасында (9-кл)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

10 ай

2 жыл

3 жыл

 

 

СЖБЦ*

Сабактардын жалпы билим берүү цикли

64 с

-

**240 с

*2006 с

1. Кесиптик кырг/орус тилдери

2. Коопсуз сергек жашоо ыңгайы

**3. Аскерге чейинки даярдоо

ЖК 1-6

Циклди өздөштүрүүнүн натыйжасында окуучу милдеттүү:

2 кр/64 с

(10-11- кл.) мектептик компонент

билүүгө:

көндүмгө ээ болууга:

 

СЖТЦ**

СЖКЦ**

Кесиптик компонент:

50 кр/1500 с

2532 с

2434 с

1. Кесиптер боюнча даярдоо профилине ылайык жалпы техникалык, жалпы кесиптик циклдердин сабактары

ЖК 1-6

Базалык бөлүк

- жалпы техникалык;

- жалпы кесиптик.

Сабактардын циклинин базалык бөлүгүн өздөштүрүүнүн натыйжасында билим алуучу милдеттүү:

 

 

 

КК 01-0N

- билүүгө:

- көндүмгө ээ болууга:

КУАнын 4-5 деңгээли

КР КУА боюнча 4 деңгээл

СКЦ

КМ

Сабактардын кесиптик цикли

Базалык бөлүк:

Кесиптик модулдар.

Кесиптик модулдарды өздөштүрүүнүн натыйжасында окуучу милдеттүү

- билүүгө:

- көндүмгө ээ болууга:

20 кр/600 с

 

 

 

КМ 01-0N

КК 01-0N

ДАК-01-0N

Кесиптик модулдар

ВБ

НКБПнын вариативдүү бөлүгү (билим берүү уюму тарабынан аныкталат)

Кесиптик компоненттен 10%

Кесиптик компоненттен 10%

Кесиптик компоненттен 10%

 

ЖК 1-6

КК 01-0N

ВБ 00-0N

ӨО;

ӨП

Өндүрүштүк окутуу жана практика (практикалык көндүмдөр жана жөндөмдөр НКБП менен аныкталат)

Кесиптик компоненттен 50-60%

28-30 кр/840-900 с

Кесиптик компоненттен 50-60%

Кесиптик компоненттен 50-60%

 

ЖК 1-6

КК 01-0N

ДТ***

Дене тарбия

2 кр/60 с

108

-

 

 

МЖА***

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация, анын ичинде консультациялар (10 ай окуу үчүн)

1 кр/30 с

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация (2 жана 3 жыл окуу үчүн)

 

6 с

6 с

 

 

БАРДЫГЫ

НКБПнын жалпы сыйымдуулугу

55 кр/1650 с

2880 с

4440 с

 

 

 

Негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүү боюнча бардык аудиториялык жана аудиториядан тышкаркы (өз алдынча) окуу иштерин кошуу менен жумалык жүктөм

45 с (1,5 кр)

36 с

36 с/39 с

 

 

Эскертүү:

(*) - окутуу мөөнөтү 3 жылды түзгөн жалпы билим берүү даярдоосуна кирген сабактардын сыйымдуулугу мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык аныкталат.

(**) циклдерге (жалпы техникалык, жалпы кесиптик, кесиптик) кирген айрым сабактардын сыйымдуулугу даярдалып жаткан жумушчу кесиптердин профилдерине ылайык аныкталат.

(***) жыйынтыктоочу аттестацияга сааттар квалификациялык экзаменден тышкары, предметтик сабактардын алкагында эске алынат.

(****) кесиптин профилин жана спецификасын эске алуу менен

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 13 июля 2021 года № 72

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Макета государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Кыргызской Республики" от 22 января 2018 года № 41

В целях реализации единого подхода в формировании образовательных программ начального профессионального образования, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О начальном профессиональном образовании", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Макета государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Кыргызской Республики" от 22 января 2018 года № 41 следующее изменение:

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 16 июля 2021 года № 80

 

Председатель

У.А. Марипов

 

 

 

 

Приложение

 

 

 

"Приложение

МАКЕТ
государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Кыргызской Республики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Государственный образовательный стандарт по профессии начального профессионального образования

____________________________________________________________________________

                        (указывается код, полное наименование профессии)

разработан уполномоченным органом в области образования Кыргызской Республики.

2. В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие понятия:

государственный образовательный стандарт - совокупность норм и правил, определяющих образовательный минимум содержания основных образовательных программ, базовые требования к качеству подготовки выпускников, предельно допустимую учебную нагрузку обучающихся;

интегрированная программа - программа, предусматривающая обучение с признанием предыдущих результатов обучения по ускоренным срокам;

компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере;

кредит (кредит-часы) - условная мера трудоемкости основной профессиональной образовательной программы;

национальная рамка квалификаций - структурированное описание уровней квалификаций в соответствии с набором критериев, направленное на интеграцию и координацию национальных квалификационных подсистем, обеспечение сопоставимости квалификаций и являющееся основой для системы подтверждения соответствия и присвоения квалификации;

области профессиональной деятельности - совокупность видов профессиональной деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и соответствующих компетенций для их выполнения;

основная профессиональная образовательная программа - содержание образования конкретного уровня, направления или специальности;

общетехнический цикл - совокупность предметов, обеспечивающих изучение научных основ техники и технологии межотраслевого характера;

общепрофессиональный цикл - совокупность предметов, содержание которых ориентировано на определенный вид деятельности межотраслевого характера или на профессии определенной отрасли (вид производства);

профессиональный цикл - совокупность предметов, обеспечивающих подготовку непосредственно по профессии;

профессиональный стандарт - основополагающий документ, определяющий в рамках конкретного вида профессиональной деятельности требования к ее содержанию и качеству и описывающий качественный уровень квалификации сотрудника, которому он обязан соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой организации вне зависимости от рода ее деятельности;

результаты обучения - утверждение относительно того, какие знания, понимание и способности к деятельности ожидаются от обучающегося после успешного завершения процесса обучения;

цикл дисциплин - часть основной профессиональной образовательной программы или совокупность учебных дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания.

3. Выполнение настоящего Государственного образовательного стандарта является обязательным для всех образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

4. В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие сокращения:

ВЧ - вариативная часть;

ГИА - итоговая государственная аттестация;

ОК - общие компетенции;

ООЦД - общеобразовательный цикл дисциплин;

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;

ОПЦД - общепрофессиональный цикл дисциплин;

ОТЦД - общетехнический цикл дисциплин;

ПО; ПП - производственное обучение и практика;

ПЦД - профессиональный цикл дисциплин;

ПМ - профессиональные модули;

ФК - физическая культура;

ЦД - цикл дисциплин.

Глава 2. Область применения

5. Настоящий Государственный образовательный стандарт представляет собой совокупность норм, правил и требований, обязательных при реализации основной профессиональной образовательной программы по профессии

____________________________________________________________________________

                   (указывается код по Перечню, полное наименование профессии)

и является основанием для разработки учебной, организационно-методической документации, оценки качества освоения основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования всеми образовательными организациями независимо от их организационно-правовых форм, имеющих лицензию и государственную или независимую аккредитацию на территории Кыргызской Республики.

6. Основными пользователями настоящего Государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии

____________________________________________________________________________ являются:

                  (указывается код по Перечню, полное наименование профессии)

- администрация и педагогический состав образовательных организаций, имеющих право на реализацию основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования;

- обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу по данной профессии;

- объединения работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности;

- учебно-методические объединения и организации, обеспечивающие разработку основных образовательных программ;

- уполномоченный государственный орган, обеспечивающий финансирование начального профессионального образования;

- уполномоченный государственный орган, обеспечивающий контроль за соблюдением законодательства в системе образования, осуществляющий аккредитацию и контроль качества в сфере начального профессионального образования.

Глава 3. Общая характеристика профессии начального профессионального образования

7. Формы освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии

____________________________________________________________________________

                (указывается код по Перечню, полное наименование профессии)

____________________________________________________________________________

       (указываются возможные формы обучения начального профессионального

                                    образования по данной профессии:

очная;

очно-заочная (вечерняя);

экстернат).

8. Требования к уровню подготовленности абитуриентов.

Абитуриент при поступлении должен иметь один из следующих документов:

- аттестат о среднем общем образовании;

- свидетельство об основном общем образовании;

- иной документ, свидетельствующий о присуждении и признании квалификации, соотнесенный с национальной рамкой квалификаций Кыргызской Республики;

- в необходимых случаях на обучение по программам начального профессионального образования принимаются лица, не имеющие базового образования и какой-либо квалификации, без права обучения по программам среднего общего образования и перехода на другой уровень профессионального образования.

9. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии

____________________________________________________________________________

                 (указывается код по Перечню, полное наименование профессии)

при очной форме обучения на базе среднего общего образования составляет не менее

____________________________________________________________________________.

                                             (указываются сроки обучения)

Другие сроки обучения устанавливаются согласно Закону Кыргызской Республики "О начальном профессиональном образовании".

В образовательных организациях начального профессионального образования реализуются следующие основные образовательные программы:

- интегрированная программа среднего общего и начального профессионального образования на базе основного общего образования со сроком обучения не менее 2-3 лет;

- программа начального профессионального образования на базе основного общего образования без получения среднего общего образования со сроком обучения 1-2 года, включающая программу допризывной подготовки;

- программа начального профессионального образования на базе среднего общего образования со сроком обучения не менее 1 года;

- программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации со сроком обучения до 1 года.

Органы управления начальным профессиональным образованием могут по заявлению учащегося сократить срок обучения, если обучаемый в состоянии овладеть профессией за более короткий срок.

В исключительных случаях (болезнь, призыв на службу в Вооруженные Силы Кыргызской Республики) по заявлению учащегося, уполномоченный орган начальным профессиональным образованием может продлить срок обучения, чтобы обучаемый смог достигнуть цели обучения.

10. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы, согласно Структуре основной образовательной программы начального профессионального образования (приложение к Макету государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Кыргызской Республики), за учебный год (10 месяцев при стандартном обучении) составляет не менее 48 кредитов (48 кр  30 час. = 1440 час.), с учетом включения самостоятельной работы и всех видов аттестации, трудоемкость основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования при 10-месячном сроке обучения должна составлять не более 60 кредитов. При этом один кредит равен 30 часам учебной работы обучающегося.

Объем учебной нагрузки при обучении 3 года на базе основного общего образования рассчитывается по часовой системе (минимально 36 академических часов в неделю, максимально - 39 часов.)

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 45 (1,5 кр) академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения определяется Государственным образовательным стандартом начального профессионального образования с учетом специфики профессии не менее 80% общего объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины или профессионального модуля (например, на предмет выделяется 40 часов, из них 80% или 32 часа - это аудиторные занятия, остальные 8 часов распределяются по усмотрению преподавателя).

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) форме получения образования (в том числе для учебных заведений при исправительных учреждениях) составляет 16 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

Производственное обучение и производственная практика составляют 50-60% учебного времени общего объема основной профессиональной образовательной программы.

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и производственная. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

11. Цели основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования по профессии

____________________________________________________________________________

                (указывается код по Перечню, полное наименование профессии)

- в области обучения является (формулируются цели основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования в области обучения):

- в области воспитания личности является (формулируются цели основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования в области воспитания личности):

12. Вид и подвид экономической деятельности:

____________________________________________________________________________

      (указывается вид экономической деятельности, к которому относится данная
   профессия, согласно 
Государственному классификатору Кыргызской Республики
           "Виды экономической деятельности", утвержденному 
постановлением
           Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011 года № 9 или
         Общереспубликанскому классификатору занятий, введенному в действие
  постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики
                                 от 6 мая 2019 года № 10-ОКЗ 009-2019).

13. Области профессиональной деятельности

____________________________________________________________________________

          (перечисляются области профессиональной деятельности выпускников
                       в соответствии с национальной рамкой квалификаций,
                       отраслевыми/секторальными рамками квалификаций)

включает: __________________________________________________________________

                  (указываются виды профессиональной деятельности в соответствии
                                        с профессиональным стандартом (при наличии)

14. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются

____________________________________________________________________________

                              (указываются классификатор видов и/или занятий)

15. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, должны определяться содержанием образовательной программы, разрабатываемой образовательными организациями, реализующими образовательные программы данного направления, совместно с работодателями и в соответствии с национальной рамкой квалификаций.

16. Перечень задач профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен выпускник, формируется из квалификационных требований в соответствующей области профессиональной деятельности и профессионального стандарта.

Если перечень задач профессиональной деятельности отсутствует, он должен быть сформирован разработчиками проекта Государственного образовательного стандарта при обязательном участии работодателей (указывается задача в соответствии с перечисленными в п.14 видами профессиональной деятельности).

17. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по профессии начального профессионального образования ______________________________, подготовлен:

- к профессиональной деятельности;

- к продолжению обучения по интегрированным программам начального профессионального образования и среднего профессионального образования.

Глава 4. Общие требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

18. Образовательные организации, реализующие образовательные программы начального профессионального образования, самостоятельно разрабатывают основную профессиональную образовательную программу по профессии. Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается на основе соответствующего Государственного образовательного стандарта по профессии, национальной рамки квалификаций, отраслевых и секторальных рамок квалификаций и профессиональных стандартов, с учетом потребностей рынка труда.

Образовательные организации периодически пересматривают и при необходимости обновляют основные профессиональные образовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также в соответствии с рекомендациями работодателей и других заинтересованных сторон, заключающимися в следующем:

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;

- в периодическом мониторинге основных профессиональных образовательных программ;

- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев;

- в обеспечении качества и компетентности педагогического состава;

- в обеспечении достаточными ресурсами реализуемой основной профессиональной образовательной программы, контроле эффективности их использования;

- в регулярном проведении самооценки по минимальным требованиям аккредитации, установленным Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

- в информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.

19. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников должна включать их текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестации.

20. Текущая аттестация обучающихся проводится по итогам учебного полугодия на основании системы оценивания, установленной уполномоченным органом в сфере начального профессионального образования.

21. Квалификационный экзамен (итоговая аттестация) обучающихся проводится по завершению полного курса обучения, в форме независимого квалификационного экзамена в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом в сфере начального профессионального образования.

Другие виды государственных аттестационных испытаний определяются образовательной организацией самостоятельно в пределах требований учебной программы.

22. Для текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы создаются базы оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, модульные тесты и др., позволяющие оценить уровень приобретенных компетенций. Базы оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, реализующей образовательную программу начального профессионального образования.

23. Основная профессиональная образовательная программа начального профессионального образования должна содержать дисциплины по выбору обучающегося вариативной части профессионального цикла дисциплин. Перечень дисциплин по выбору обучающихся устанавливается решением педагогического совета.

24. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения 3-2 года и не менее двух недель в зимний период при сроке обучения 1 год (10 месяцев).

25. При разработке основной профессиональной образовательной программы могут быть определены возможности образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального профессионального образования, в формировании общих компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера).

26. Образовательная организация, реализующая образовательные программы начального профессионального образования, обязана:

- сформировать социокультурную среду,

- создать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,

- способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных обществ.

27. Образовательная организация обязана ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при освоении основных профессиональных образовательных программ, разъяснить, что включенные для обучения дисциплины являются для обучающихся обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом.

28. Образовательные организации при организации и реализации основных профессиональных образовательных программ обязаны учитывать политику гендерного равенства, обеспечить социальную инклюзию, а также развитие цифровизации.

29. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной образовательной программы в части развития общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в развитии самоуправления, в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

30. Обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные основной образовательной программой.

31. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса.

32. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории учащийся имеет право получить консультацию в образовательной организации по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию.

Глава 5. Требования к основной профессиональной образовательной программе

33. Выпускник по профессии ______________________ в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы, указанными в пунктах 9 и 15 настоящего Государственного образовательного стандарта, должен обладать следующими компетенциями:

- общими:

ОК-1. Способен использовать знания об охране окружающей среды и производственной экологии; организации безопасного и здорового образа жизни;

ОК-2. Способен логически строить свою устную и письменную речь на государственном (уровень В1) и официальном языках на уровне профессионального общения;

ОК-3. Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК-4. Способен работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК-5. Способен планировать и организовать собственную деятельность;

ОК-6. Способен использовать базовые предпринимательские знания и навыки в профессиональной деятельности.

- профессиональными: _______________________________________________________

Профессиональные компетенции указываются в соответствии с перечисленными видами профессиональной деятельности. Перечень профессиональных компетенций составляется на основании национальной рамки квалификаций в соответствующей области профессиональной деятельности.

Основная образовательная программа начального профессионального образования предполагает изучение учебных циклов и разделов, предусмотренных в приложении к настоящему Макету государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Кыргызской Республики.

34. Основная профессиональная образовательная программа начального профессионального образования разрабатывается в соответствии со структурой, прилагаемой к настоящему макету (Приложение к Макету государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Кыргызской Республики).

35. Профессиональный цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливаемую образовательными организациями. Вариативная часть составляет не менее 10 процентов и дает возможность углубления подготовки, определяемой содержанием базовой части, получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

36. Требования к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ начального профессионального образования, к условиям их реализации, итоговой аттестации выпускников и уровню их подготовки по каждой профессии определяются образовательными организациями в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере начального профессионального образования.

Глава 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

37. Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

Перечень обязательных учебников и методических пособий определяется учебно-методическим объединением согласно лицензионным требованиям.

38. Обеспеченность учащихся учебной литературой и/или электронной литературой, необходимой для реализации основной профессиональной образовательной программы, должна соответствовать лицензионным требованиям. Источники учебной информации должны отвечать современным требованиям.

39. В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы, материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

40. Образовательная организация обязана обеспечить условия для организации профессионального обучения в различных формах, включая дистанционное обучение.

Глава 7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

41. Образовательная организация, реализующая основную профессиональную образовательную программу начального профессионального образования, должна располагать соответствующей материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной подготовки и практической работы учащихся

____________________________________________________________________________

           (указывается материально-техническое обеспечение, включая полигоны,
             производственные мастерские, технологические лаборатории, студии,
             а также соотношение оборудования, учебного инвентаря, необходимых
                             расходных материалов на одного учащегося).

42. Оценка качества реализации основной профессиональной образовательной программы.

____________________________________________________________________________

      (устанавливаются формы проверки результатов обучения и требования к ним)

 

Примечание:

(*) В статье 1 Закона Кыргызской Республики "О начальном профессиональном образовании", установлено, что в необходимых случаях создаются условия для получения профессии лицам, не имеющим основного общего образования.

 

 

 

 

Приложение
к Макету государственного образовательного стандарта начального профессионального образования Кыргызской Республики

СТРУКТУРА
основной образовательной программы начального профессионального образования

Код циклов дисциплин (ОД)

Циклы дисциплин и проектируемые результаты их освоения

Трудоемкость** (кредит-часы)

Перечень дисциплин для разработки примерных программ

Коды формируемых компетенций

На базе среднего общего образования
(11 кл.)

На базе основного общего образования
(9 кл.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

10 мес.

2 г.

3 г.

 

 

ООЦЦ*

Общеобразовательный цикл дисциплин

64 ч.

-

**240 ч.

*2006 ч.

1. Профессиональный кырг./русск. язык

2. Безопасный здоровый образ жизни

**3. Допризывная подготовка

ОК 1-6

В результате изучения цикла обучаемый должен:

2 кр/64 ч.

(10-11 кл.) школьный компонент

- знать:

- уметь:

-

ОТЦД**

ОПЦД**

Профессиональный компонент

50 кр/1500 ч.

2532 ч.

2434 ч.

1. Дисциплины общетехнического, общепрофессионального циклов согласно профилю подготовки профессий

ОК 1-6

Базовая часть:

- общетехнический;

- общепрофессиональный.

В результате изучения базовой части цикла дисциплин, обучаемый должен:

 

 

 

ПК 01-0N

- знать:

- уметь:

****

4-5 уровень НРК

4 уровень по НРК КР

ПЦД

ПМ

Профессиональный цикл дисциплин

Базовая часть:

Профессиональные модули.

В результате изучения профессиональных модулей обучаемый должен:

- знать:

- уметь:

20 кр/600 ч.

 

 

 

ПМ 01-0N

ПК 01-0N

МДК-01-0N

Профессиональные модули

ВЧ

Вариативная часть ОПОП (определяется образовательной организацией)

10% от проф. компонента

10% от проф. компонента

10% от проф. компонента

 

ОК 1-6

ПК 01-0N

ВЧ 00-0N

ПО; ПП

Производственное обучение и практика (практические умения и навыки определяются ОПОП)

50-60% от проф. компонента

28-30 кр/840-900 ч.

50-60% от проф. компонента

50-60% от проф. компонента

 

ОК 1-6

ПК 01-0N

ФК

Физическая культура

2 кр./60 ч.

108

-

 

 

ГИА***

Итоговая государственная аттестация, включая консультации (для 10 мес. обучения)

1 кр/30 ч.

 

 

 

 

 

Итоговая государственная аттестация (для обучения 2 и 3 года)

 

6 ч.

6 ч.

 

 

ВСЕГО

Общая трудоемкость ОПОП

55 кр/1650 ч.

2880 ч.

4440 ч.

 

 

 

Недельная нагрузка, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы

45 час.
(1,5 кр)

36 ч.

36 ч./39 ч.

 

 

Примечание:

(*) - трудоемкость дисциплин, входящих в общеобразовательную подготовку, со сроком обучения 3 года определяется в соответствии с государственным образовательным стандартом школьного общего образования;

(**) трудоемкость отдельных дисциплин, входящих в циклы (общетехнический, общепрофессиональный, профессиональный), определяется в соответствии с профилем подготавливаемых рабочих профессий;

(***) часы на итоговую аттестацию, кроме квалификационного экзамена, учитываются в рамках предметных дисциплин;

(****) с учетом профиля и специфики профессий."

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар