Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 85

Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын түрлөрү жөнүндө ЖОБО

1-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
2024-жылдын 8-майындагы
№ 220 
токтомуна)

Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын түрлөрү жөнүндө
ЖОБО

1-глава. Жалпы жобо

1. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын түрлөрү жөнүндө ушул жобо "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине ылайык иштелип чыккан жана кесиптик башталгыч билим берүү системасындагы билим берүү уюмдарынын түрлөрүн, алардын негизги критерийлерин аныктайт.

2. Бул Жобо менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыктыгына карабастан, кесиптик башталгыч билим берүүнүн бардык билим берүү уюмдарына жайылтылат.

3. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары кесиптик башталгыч билим берүүнүн программалары боюнча квалификациялык эмгектин кызматкерлерин даярдоону, квалификациясын жогорулатууну жана кайра даярдоону жүзөгө ашыруучу билим берүү уюмдары болуп саналат.

4. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары сакталган шартта уюштуруучулары мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык чет өлкөлүк мамлекеттер, эл аралык уюмдар болушу мүмкүн болгон менчиктин мамлекеттик, муниципалдык жана жеке формаларында түзүлүшү мүмкүн.

5. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары коммерциялык эмес уюмдар үчүн Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген формада түзүлөт.

6. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарын кайра уюштуруу жана жоюу тартиби "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине жана Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык белгиленет.

7. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп саналат.

2-глава. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарына коюлуучу негизги критерийлер

8. Кесиптик башталгыч билим берүү системасында билим берүү уюмдарынын төмөнкүдөй түрлөрү бар:

1) кесиптик лицей - билим берүү уюму, анда жалпы орто билим берүүнүн базасында кесип боюнча квалификацияга ээ болууну камсыз кылуучу кесиптик башталгыч билим берүү программалары ишке ашырылат же жалпы орто жана кесиптик башталгыч билим берүүнүн бирдиктүү интеграцияланган программалары боюнча окутуу жүзөгө ашырылат;

2) Кыргыз Республикасынын жаза-аткаруу системасынын мекемелеринин алдындагы кесиптик окуу жайлары (мындан ары - окуу жайлары) - билим берүү уюму, анда квалификацияга ээ болууну камсыз кылуучу кесиптик башталгыч билим берүү программалары ишке ашырылат.

9. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары түрүнө жараша төмөнкүдөй негизги билим берүү программаларын ишке ашырат:

1) негизги жалпы билим берүүнүн базасында 2-3 жылдан кем эмес окуу мөөнөтү менен жалпы орто жана башталгыч кесиптик билим берүүнүн интеграцияланган программасы;

2) негизги жалпы билим берүүнүн базасында жалпы орто билим албастан 1-2 жылдык окуу мөөнөтү менен кесиптик башталгыч билим берүү программасы, анын ичинде аскерге чакырууга чейинки даярдоо программасы;

3) жалпы орто билим берүүнүн базасында 1 жылдан кем эмес окуу мөөнөтү менен кесиптик башталгыч билим берүү программасы;

4) 1 жылга чейинки окуу мөөнөтү кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программалары.

10. Окуучулар кесиптик башталгыч билим берүү программаларын күндүзгү, күндүзгү-сырттан (кечки) жана экстернат түрүндө өздөштүрөт.

Экстернат формасында билим берүү кызматтарын көрсөтүүнү жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү жана күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан жана экстернат формасында алууга жол берилбеген кесиптердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

11. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында төмөнкүдөй окутуу мөөнөттөрү белгиленет:

1) кесиптик окуу жайларында: жалпы орто билим берүүнүн базасында 1 жылдан 2 жылга чейин жана негизги жалпы билим берүүнүн базасында 2 жылга чейин;

2) кесиптик лицейлерде: жалпы орто билим берүүнүн базасында 1 жылдан 2 жылга чейин жана негизги жалпы билим берүүнүн базасында 2-3 жылдан кем эмес;

3) контракттык негизде жана ишке орноштуруу кызматтарынын жолдомосу боюнча окуп жаткан топтор үчүн окутуу мөөнөттөрү, ошондой эле окутуу мезгилинин башталышы жана аякташы келишимдик негизде топторду комплекттөөгө ылайык белгиленет.

12. Кесиптик лицейге билим берүү уюмдарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн билим берүүнүн сапатын жогорулатууну жана эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграциялоону камсыз кылуучу эл аралык стандарттарды киргизүүгө багытталган өзгөчө статус ыйгарылышы мүмкүн.

13. Кесиптик лицей өзүнүн түзүмүндө ар кандай уюштуруучулук-укуктук формадагы статуска ээ окуу-өндүрүштүк комплексти түзүүгө укуктуу, мында билим алуучу реалдуулукка жакын өндүрүштүк милдеттерди түздөн-түз аткаруу, кызматтарды көрсөтүү жана товарларды сатуу менен алган билимдерин жана көндүмдөрүн практикада колдоно алат.

14. Кесиптик окуу жайлары 150дөн кем эмес окуучу болгон учурда эреже катары бул мекемелердин өндүрүш тармактары боюнча адистешет жана бир же бир нече ал кесиптик багыт үчүн, ал эми жаза-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелериндеги филиалдар менен -административдик-аймактык түзүлүштүн чегинде уюштурулат.

15. Кыргыз Республикасынын жаза-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелери кесиптик окуу жайларына окуу-өндүрүштүк устаканалар, окуу кабинеттери, класстар, лабораториялар үчүн керектүү жайларды берет жана аларды өз каражаттарынын эсебинен окуу-өндүрүштүк жабдуулар, инструменттер, куралдар, канцелярдык товарлар жана чарбалык инвентарлар менен жабдыйт.

Жайларды күтүү, ошондой эле аларды чарбалык-өндүрүштүк тейлөө, оңдоо Кыргыз Республикасынын жаза-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин каражаттарынын жана күчтөрүнүн эсебинен жүргүзүлөт.

Жаза-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин жана кесиптик окуу жайларынын администрациялары кесиптик окуу жайларындагы материалдык-техникалык базанын сакталышын биргелешип камсыз кылат.

Приложение 1

 

 

 постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 8 мая 2024 года № 220)

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах образовательных организаций начального профессионального образования

Глава 1. Общее положение

1. Настоящее Положение о видах образовательных организаций начального профессионального образования разработано в соответствии со статьей 19 Закона Кыргызской Республики "Об образовании" и определяет виды образовательных организаций в системе начального профессионального образования, их основные критерии.

2. Настоящее Положение распространяется на все образовательные организации начального профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3. Образовательными организациями начального профессионального образования являются образовательные организации, осуществляющие подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников квалифицированного труда по программам начального профессионального образования.

4. Образовательные организации начального профессионального образования могут создаваться в государственной, муниципальной и частной формах собственности, учредителями которых могут быть государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица при условии соблюдения государственных стандартов начального профессионального образования, иностранные государства, международные организации в соответствии с международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.

5. Образовательные организации начального профессионального образования создаются в форме, установленной гражданским законодательством Кыргызской Республики для некоммерческих организаций.

6. Порядок реорганизации и ликвидации образовательных организаций начального профессионального образования устанавливается в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики "Об образовании" и гражданским законодательством Кыргызской Республики.

7. Учредителем государственных образовательных организаций начального профессионального образования является уполномоченный государственный орган в области образования и науки Кыргызской Республики.

Глава 2. Основные критерии, предъявляемые к образовательным организациям начального профессионального образования

8. В системе начального профессионального образования существуют следующие виды образовательных организаций:

1) профессиональный лицей - образовательная организация, в которой реализуются программы начального профессионального образования, обеспечивающие приобретение квалификации по профессии на базе среднего общего образования, или осуществляется обучение по единым интегрированным программам среднего общего и начального профессионального образования;

2) профессиональные училища при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики (далее - профессиональные училища) - образовательная организация, в которой реализуются программы начального профессионального образования, обеспечивающие приобретение квалификации.

9. Образовательные организации начального профессионального образования в зависимости от вида реализуют следующие основные образовательные программы:

1) интегрированная программа среднего общего и начального профессионального образования на базе основного общего образования со сроком обучения не менее 2-3 лет;

2) программа начального профессионального образования на базе основного общего образования без получения среднего общего образования со сроком обучения 1-2 года, включающая программу допризывной подготовки;

3) программа начального профессионального образования на базе среднего общего образования со сроком обучения не менее 1 года;

4) программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации со сроком обучения до 1 года.

10. Программы начального профессионального образования обучающимися осваиваются в очной, очно-заочной (вечерней) формах и в форме экстерната.

Особенности регулирования предоставления образовательных услуг в форме экстерната и перечень профессий, получение которых не допускается в очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната, определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

11. В образовательных организациях начального профессионального образования устанавливаются следующие сроки обучения:

1) в профессиональных училищах: от 1 года до 2 лет на базе среднего общего образования и до 2 лет на базе основного общего образования;

2) в профессиональных лицеях: от 1 года до 2 лет на базе среднего общего образования и не менее 2-3 лет на базе основного общего образования;

3) для групп, обучающихся на контрактной основе и по направлению служб занятости, сроки обучения, а также начало и окончание периода обучения устанавливаются в соответствии с комплектованием групп на договорной основе.

12. Для обеспечения конкурентоспособности образовательных организаций профессиональному лицею может быть присвоен особый статус, направленный на внедрение международных стандартов, обеспечивающих повышение качества образования и интеграцию в международное образовательное пространство.

13. Профессиональный лицей вправе в своей структуре создавать учебно-производственный комплекс со статусом различной организационно-правовой формы, где обучающийся может на практике применить полученные знания и навыки, непосредственно выполняя приближенные к реальности производственные задачи, предоставляя услуги и реализуя товары.

14. Профессиональные училища специализируются при наличии не менее 150 учащихся, как правило, по отраслям производства этих учреждений и организуется для одного или нескольких профессиональных направлений, а с филиалами в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы - в пределах административно-территориального образования.

15. Исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики предоставляют профессиональным училищам необходимые помещения под учебно-производственные мастерские, учебные кабинеты, классы, лаборатории и оснащают их за счет своих средств учебно-производственным оборудованием, инструментом, приспособлениями, канцелярскими товарами и хозяйственным инвентарем.

Содержание помещений, а также их хозяйственно-производственное обслуживание, ремонт производятся за счет средств и силами исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики.

Администрации исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы и профессиональных училищ совместно обеспечивают сохранность материально-технической базы в профессиональных училищах.

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар