Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 121

Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы жөнүндө Жобо

      

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 2024-жылдын "15-январындагы” №119/1 министрлигинин буйругу менен бекитилген

 

Башталгыч  кесиптик билим берүү башкармалыгы жөнүндө жобо

1.Жалпы жоболор

1.1.Башталгыч  кесиптик билим берүү башкармалыгы (мындан ары-Башкармалык) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат, анын ишмердиги окутуу чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты,  кесиптик даярдоо жана тарбиялоо, өндүрүштүк окутуу, ошондой эле башталгыч кесиптик билим берүүнүн сапатынын эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келтирүүгө камсыз кылууну  багытталган.

1.2.Башкармалык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы мыйзам тартибинде  белгиленген,  эл аралык келишимдерге катышуучу болуп саналган, тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерин, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө",  "Билим берүү жөнүндө"  "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө"  мыйзамдарын,    башка укуктук ченемдик актыларын  жана Билим берүү жана илим министрлигинин чечимдерин, ошондой эле ушул Жобону  ишинде жетекчиликке алат.

1.3. Башкармалык өз ишин Башкармалыктын компетенциясына кирген маселелер боюнча  Министрликтин борбордук аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү жана мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта жүргүзөт.

1.4. Башкармалык өз ишин Билим берүү жана илим министринин орун басарынын жетекчилиги астында жүргүзөт.

1.5. Башкармалыктын толук аталышы:

     - мамлекеттик тилде  "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы";

     - расмий тилде "Управление начального профессионального образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики"

1.6. Башкармалыктын  кыскартылган аталышы:

     - мамлекеттик тилде "БКББ";

     - расмий тилде "УНПО".

 

II. Башкармалыктын  милдеттери жана функциялары

2.1. Башкармалыктын  негизги милдеттери:

    -окуу-тарбиялоо процессинин жана өндүрүштүк окутуунун сапатын камсыз кылуу жана билим берүү уюмдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгуу;

     - башталгыч  кесиптик билим берүү мекемелеринде  Кыргыз Республикасынын   мыйзамдардын талаптарынын аткарылышын контролдоо,  мониторинг жана баалоо жүргүзүүнү камсыз кылуу; 

     - билим берүү уюмдары тарабынан аткарылышына мониторинг, контролдоону жана баалоону камсыз кылуу;

     - окуу жайлардын окуу-тарбия иштеринин ченемдик-укуктук базасын жакшыртуу;

     - башталгыч кесиптик билим берүү мекемелерине  мамлекеттик жана улуттук программаларды ишке ашырууда өз убагында жардам жана колдоо көрсөтүүнү камсыз кылуу;

     - натыйжалуу социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү.

2.2. Негизги милдеттерге ылайык, башкармалык төмөнкү функцияларды аткарат:

     -  мамлекеттик жана улуттук программаларды, концепцияларды, стратегияларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын пландарын  иштеп чыгат, анын ичинде башталгыч  кесиптик билим берүү системасын рационалдаштыруу боюнча стратегия, окуу-тарбиялоо ишинин жана өндүрүштүк окутуунун негизги багыттары боюнча, бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу, материалдык-техникалык базаны өнүктүрүү, контракттык окутууну жана социалдык өнөктөштүктү уюштуруу боюнча сунуштарды жана иш-чараларды кабыл алат жана аларды ишке ашыруу боюнча чараларды көрөт;

     - окуу жайлардын өндүрүштүк окутууну жана окуу-тарбия иштерин  жакшыртуу маселелери боюнча башкармалыктын учурдагы жана келечектүү иш-аракеттер пландарын  иштеп чыгат;

     - окуу жайлардын окуу-тарбия иштеринин жана өндүрүштүк окутуунун, ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусунун көзөмөлдөөнүн натыйжалары жөнүндө отчеттук маалыматтарды  чогултунуу жүргүзөт, сурам боюнча маалымат берет;

     - башталгыч кесиптик  билим берүү системасынын окуу жайларында окуу жана тарбия иштерин,  өндүрүштүк окутууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү боюнча сунуштарды   иштеп чыгат жана Министрликтин жетекчилигине киргизет (жоболорду, нускамаларды, практикалык сунуштады);

      - окуу жайлардын окуу-тарбия процессинин жана өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн натыйжалары жөнүндө коллегияга маалыматтарды жана материалдарды даярдайт, коллегиянын чечимдеринин ишке ашырылышын контролдойт;

     - окуу жайлардын ишин жакшыртуу максатында алардын ишине талдоо жүргүзөт, жыйынтыгы боюнча жетекчилик тарабынан чечим кабыл алуу үчүн маалымкат, акт, маалымат түрүндө материалдарды  даярдайт, аныкталган каталарды оңдоого багытталган инспекциялоонун жыйынтыгы боюнча иш-чараларды иштеп чыгат;

     - ашталгыч кесиптик билим берүү  системасынын  окуу жайларына окуу-тарбия процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окутуу-тарбиялоо иш-аракеттери жана өндүрүштүк окутуу, окуу документтерин жүргүзүү, билим берүү деңгээлинде социалдык өнөктөштүктү уюштуруу боюнча кеңеш берет жана практикалык жардам көрсөтөт;

     - окуу жайлардын кесиптик багыттагы иштерин уюштуруу боюнча ишти координациялайт,   камкорчулук кеңештеринин материалдык-техникалык базасын өнүктүрүүгө жана окуу-өндүрүштүк окутууну жакшыртууга бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартуу боюнча  талдоо жүргүзөт жана баа берет;

    - окуу жайлардын окуучуларынын сабакка катышуусун жана жетишүүсүн, акысыз тамак-аш менен камсыз кылуунун сапатын, жатаканалардагы окуучулардын жашоо шарттарын контролдойт жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө Министрликтин жетекчилигине маалымдайт;

    - инженердик-педагогикалык кызматкерлерди окутууга жана квалификациясын жогорулатууга муктаждыкты аныктайт, Республикалык илимий-методикалык квалификацияны жогорулатуу   борбору менен бирдикте бул багытта ишти уюштурат;

    - окутуунун инновациялык ыкмаларын жана формаларын өнүктүрүүгө шарт түзөт профилдик. электрондук, модулдук компетенттүүлүк негизделген окутуу, көз карандысыз сертификациялоо, валидациялоо, киреше  алып келүүчү иш-чаралар боюнча иштерди колдоо ж. б.;

   - Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору, жумуш берүүчүлөр менен байланыш түзүү боюнча,  эмгек рыногунун жумушчу кадрларга болгон муктаждыгын аныктоо, өндүрүштүк окутуунун жаңы формаларын киргизүү максатында   ишти уюштурат,

   -  окуу жылынын аяктоо, бүтүрүү экзамендерин уюштурууну жана өткөрүү боюнча иштерди көзөмөлдөйт, жаңы окуу жылына даярдыкты уюштурат, кабыл алуу комиссияларынын ишин, кабыл алуу планынын аткарылышын, башка бөлүмдөр жана Республикалык илимий-методикалык борбору менен биргеликте кеңешмелерди өткөрүүнү көзөмөлдөйт.;

    - мамлекеттик үлгүдөгү документтерди даярдоо үчүн маалыматтарды чогултуу боюнча иштерди жүргүзөт, тендерлерди өткөрүүгө катышат, түздөн-түз даярдоочу уюм менен иш алып барат, документтердин туура берилишин дубликаттарын берүү боюнча иштерди жүргүзөт жана көзөмөлдөйт;  

    - министрликтин жооптуу түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте бүтүрүүчүлөрдү жалпы орто билим жөнүндө аттестаттар менен камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзөт;

    - ведомстволук уюмдар менен бирдикте окуу-тарбия мүнөзүндөгү республикалык иш-чараларды пландаштырат, аларды өткөрүүгө көмөк көрсөтөт, жыйынтыгын талдайт;

    - окуу жайлардын окуу-өндүрүштүк ишмердүүлүгүн жакшыртуу, материалдык-техникалык базасын чындоо, башталгыч кесиптик билим берүү системасынын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштуруу, контракттык окутууну кеңейтүү жана социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

    - студенттердин социалдык жактан корголбогон контингентин колдоо боюнча туруктуу иш алып барат, бул категориядагы окуучулар үчүн жайкы эс алууну уюштурат;

    -  окуу жайлардын мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка кызыкдар уюмдар менен жумушчу кадрларды даярдоону өркүндөтүү маселелери боюнча өз ара аракеттенүүсүн координациялайт;

    - студенттерди кабыл алуу божомол-планын түзүү үчүн эмгек рыногунун муктаждыктары жөнүндө билим берүү мекемелеринен жана тиешелүү органдардан маалыматтарды чогултууну уюштурат;

    - өндүрүштүк практиканын уюштурулушун жана окутуунун натыйжаларын баалоого иш берүүчүлөрдү тартууну контролдойт жана Министрликтин жетекчилигине анын жыйынтыктары жөнүндө маалымдайт;

   - эки деңгээлдүү окутуу ишин коштоп: изилдөө, талдоо, жардам көрсөтүү, тажрыйбаны жайылтуу боюнча сунуштарды киргизүү боюнча иштерди алып барат;

   - окуу жайлардын жана ведомстволук мекемелердин окуу-тарбия иштери маселелери боюнча жарандардын жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарына, даттанууларына, кайрылууларына жоопторду даярдайт;

   - Башталгыч кесиптик билим берүү системасынын окуу жайлары менен бирдикте жаштардын дене тарбиясын жана аскерге чакырууга чейинки даярдыгын өркүндөтүү боюнча иштерди уюштурат;

   - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Жазаларды аткаруу кызматынын алдындагы кесиптик мекемелердин ишин координациялайт;

    - окуу-өндүрүштүк комплекстердин ишин координациялайт, мыкты тажрыйба борборлорунун ишин түзүүгө жана өнүктүрүүгө көмөктөшөт.

 

III. Башкаркамалыктын ыйгарым укуктары:

 

3.1. Башкармалык  өз ишинин жана компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:

   - билим берүү мекемелеринин ишине көзөмөл  жүргүзүү, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө актыларды, жазма буйруктарды түзүүгө, окуу жайлар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон окутуунун сапатын жогорулатууну өркүндөтүү боюнча корутундуларды жана сунуштарды берүүгө;

  - өзүнүн компетенциясынын  чегинде буйрук долбоорлорун даярдоого;

  - министрликтин коллегиясынын кароосуна негизги иштер боюнча маселелерди киргизүүгө;

  - билим берүү мекемелеринен негизги ишмердүүлүк маселелери боюнча маалыматты суроого;

  - билим берүү  жана ведомстволук мекемелердин жетекчилерин окуу-тарбиялоо иштеринин жыйынтыгы боюнча сыйлоо жана тартиптик жоопкерчилик жөнүндө сунуштарды киргизүү.

      Башталгыч кесиптик билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлерин материалдык жактан камсыз кылуу жана социалдык жактан коргоо “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык жүзөгө ашырылат.

 

IV. Башкаруу Жоопкерчилиги

4.1. Башкармалыктын адистери Башкармалыктын ишин уюштурууда  аларга жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеке жоопкерчилик тартышат. Жогору турган жетекчиликтин тапшырмалары Башкармалыктын кызматкерлерине алардын ыйгарым укуктарынын чегинде аткарууга милдеттүү болуп саналат.

4.2. Ушул Жободо каралган функцияларды, ошондой эле бекитилген кызматтык милдеттерди аткарбагандыгы үчүн Башкармалыктын адистери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик, материалдык жана башка жоопкерчиликтерди тартышат.

4.3. Башкармалыктын адистери мамлекеттик кызматчылар үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жүрүм-турумдун этикалык ченемдерин сактоого милдеттүү.

 

V. Башкаруу түзүмү жана уюштуруу

5.1. Башкармалыкты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин буйругу менен дайындалуучу жана бошотулуучу башчы жетектейт.

5.2.  Башкармалыктын башчысы Башкармалыктын  ишин жетектейт жана аны Билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги, башка мамлекеттик органдар, юридикалык жана жеке жактар алдында билдирет. Башкармалыктын башчысы Башкармалыкка жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, Эмгек жана аткаруу тартибинин абалы, ошондой эле башкармалыктын кызматкерлеринин ортосунда милдеттердин бөлүштүрүлүшү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

5.3. Башкармалыктын кызматкерлери мамлекеттик  жогорку билимдүү  кызматкерлер  болуп саналат.  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматка дайындалуучу жана бошотулуучу жана өз функцияларын ушул Жобого жана башкармалыктын кызматкерлеринин бекитилген кызматтык нускамаларына ылайык жүзөгө ашыруучу мамлекеттик кызматчылар болуп  эсептелет. Башка мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара мамилелерде Башкармалыктын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын  Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү болуп саналат.

5.4. Башкаруунун саны жана түзүмү Министрликтин бекитилген штаттык санынын чегинде белгиленет.

5.5. Министр башкармалыктын башчысынын сунушу боюнча бюджеттен тышкаркы каражаттардын эсебинен кошумча кызматтарды жана штаттык бирдиктерди киргизе алат.

5.6. Бөлүмдүн кызматкерлеринин функционалдык милдеттери бөлүмдүн иш регламентине ылайык бөлүштүрүлөт жана Бөлүм башчы тарабынан бөлүштүрүлөт.

5.7. Бөлүм өз ишин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри бекиткен план боюнча жана Министрликтин башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен тыгыз байланышта жүргүзөт.

5.8. Бул Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө жобонун негизинде киргизилет.

 

Башталгыч кесиптик билим берүү       

башкармалыгынын башчысы                                                                  Г.Дж. Мамырова

                                                                                             

Положение

Об Управлении начального профессионального образования

 

I. Общие положения

1.1.Управление начального профессионального образования (далее – Управление) является структурным подразделением Министерства образования и науки Кыргызской Республики, деятельность которого направлена на реализацию единой политики в сфере обучения, профессиональной подготовки и воспитания, производственного обучения, а также обеспечения соответствия качества начального профессионального образования требованиям рынка труда.

1.2.Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силе международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, Трудовым кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера», иными правовыми нормативными актами Кыргызской Республики, решениями Министерства образования и науки, а также настоящим Положением.

1.3. Управление осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии другими структурными подразделениями центрального аппарата, подведомственными и территориальными подразделениями Министерства и государственными органами по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

1.4. Управление осуществляет свою деятельность под руководством заместителя министра образования и науки.

1.5. Полное название Управления:

- на государственном языке «Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы»;

- на официальном языке «Управление начального профессионального образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики»

1.6.    Сокращенное название Управления:

 

         - на государственном языке «БКББ»;

         - на официальном языке «УНПО».

 

II. Задачи и функции Управления

2.1. Основными задачами Управления являются:

 • разработка мер по обеспечению качества учебно-воспитательного процесса и производственного обучения и повышению эффективности деятельности образовательных организаций;
 • обеспечение мониторинга, контроля и оценки за выполнением образовательными организациями требований законодательства Кыргызской Республики в сфере начального профессионального образования;
 • улучшение нормативно-правовой базы учебно-воспитательной деятельности учебных заведений;
 • обеспечение своевременной помощи и поддержки учебным заведениям в реализации государственных и национальных программ в сфере начального профессионального образования;
 • развитие эффективного социального партнерства.

2.2. В соответствии с основными задачами Управление выполняет следующие функции:

 • разрабатывает предложения и планы мероприятий по реализации государственных и национальных программ, концепций, стратегий, в т.ч. Стратегии рационализации системы начального профессионального образования, по основным направлениям учебно-воспитательной деятельности и производственного обучения, трудоустройству выпускников, развитию МТБ, организации контрактного обучения и социального партнерства и принимает меры по их реализации;
 • разрабатывает текущий и перспективный планы действий Управления  по вопросам улучшения учебно-воспитательной деятельности и производственного обучения учебных заведений системы НПО;
 • осуществляет сбор отчетной информации о результатах учебно-воспитательной деятельности и производственного обучения учебных заведений, а также результаты отслеживания выпускников, обобщает и анализирует собранную информацию, представляет результаты по запросу;
 • разрабатывает и вносит предложения и рекомендации руководству министерства по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей учебную и воспитательную деятельность и производственное обучение в учебных заведениях системы НПО (положения, инструкции, практические рекомендации, регламенты);
 • готовит информацию и материалы на коллегию о результатах учебно-воспитательного процесса и производственной деятельности учебных заведений, осуществляет контроль за реализацией решений коллегии;
 • проводит анализ деятельности учебных заведений с целью улучшения их работы, по результатам представляет материалы в виде справок, актов, информаций для принятия решения руководством,

 - разрабатывает мероприятия по итогам инспектирования, направленные на исправление выявленных ошибок;

 • консультирует и оказывает практическую помощь учебным заведениям системы НПО по вопросам планирования и организации учебно-воспитательного процесса, учебно-воспитательной деятельности и производственного обучения, ведения учебной документации, организации социального партнерства на уровне учебных заведений;
 • координирует  работу по организации профориентационной работы учебных заведений осуществляет анализ и оценку деятельности попечительских советов учебных заведений по привлечению внебюджетных средств на развитие МТБ и улучшение учебно-производственного обучения;
 • осуществляет контроль посещаемости и успеваемости учащихся учебных заведений, качества обеспечения бесплатным питанием, условиями проживания учащихся в общежитиях и информирует руководство Министерства о результатах проверки;
 • определяет потребности в обучении и повышении квалификации инженерно-педагогических работников,  совместно с РНМЦ организует работу в данном направлении;
 • способствует развитию инновационных форм и методов обучения:  дуального, профильного, электронного обучения, модульного обучения на компетентностной основе, независимой сертификации, валидации,  поддерживает работу по доходоприносящей деятельности и др.;
 • организует работу управления по установлению связей с министерствами, ведомствами КР, работодателями в целях определения потребности рынка труда в рабочих кадрах, по внедрению новых форм производственного обучения,
 • контролирует работу по завершению учебного года, организации и проведению выпускных экзаменов, организует подготовку к новому учебному году, контролирует работу приемных комиссий, выполнение плана-приема, проведение совещаний совместно с другими отделами, РНМЦ и др.;
 • организует и ведет работу по сбору сведений для изготовления документов государственного образца, участвует в проведении тендеров, работает непосредственно с организацией-изготовителем, контролирует правильность выдачи документов, проводит работу по выдаче дубликатов документов;
 • проводит совместно с ответственными структурными подразделениями министерства работу по обеспечению выпускников аттестатами о среднем общем образовании;
 • планирует совместно с подведомственными организациями республиканские мероприятия учебно-воспитательного характера, оказывает содействие в их проведении, анализирует итоги;

- разрабатывает предложения по вопросам улучшения учебно-производственной деятельности учебных заведений, материально-

технической базы, трудоустройства выпускников системы НПО, расширения контрактного обучения и развития социального партнерства;

 • проводит постоянную работу по поддержке социально незащищенного контингента учащихся, организует летний оздоровительный отдых для данной категории обучающихся;
 • координирует взаимодействие учебных заведений с государственными органами, органами местного самоуправления и другими заинтересованными организациями по вопросам совершенствования подготовки рабочих кадров;
 • организует сбор данных от учебных заведений и соответствующих органов о потребностях рынка труда для формирования плана–прогноза набора учащихся;
 • осуществляет контроль за организацией производственной практики и привлечения работодателей к оцениванию результатов обучения и информирует руководство Министерства о результатах;
 • сопровождает работу по двухуровневому обучению: изучает, анализирует, оказывает помощь, вносит предложения по распространению опыта;
 • готовит ответы на письменные запросы, жалобы, обращения граждан по вопросам учебно-воспитательной деятельности учебных заведений и подведомственных учреждений;
 • организует работу по совершенствованию физического воспитания и допризывной подготовки молодежи совместно с учебными заведениями системы начального профессионального образования;
 • координирует деятельность профессиональных учреждений при СИН при Министерстве Юстиции Кыргызской Республики;
 •  координирует деятельность Учебно-производственных комплексов, способствует созданию и развитию работы центров передового опыта.

 

III. Полномочия Управления

3.1. Управление в рамках своей деятельности и компетенции имеет право:

 • осуществлять контроль за деятельностью образовательных организаций, составлять акты о результатах проверок, предписания, давать заключения и рекомендации по совершенствованию повышения качества обучения, обязательные для выполнения учебными заведениями;
 • готовить проекты приказов Управления в пределах своей компетенции;
 • вносить на рассмотрение Коллегии Министерства вопросы по основной деятельности;
 • запрашивать от образовательных организаций информацию по вопросам основной деятельности;
 • вносить предложения о поощрении и дисциплинарной ответственности руководителей образовательных организаций и подведомственных учреждений по итогам учебно-воспитательной работы.

    Материальное обеспечение и социальная защита сотрудников Управления начального профессионального образования осуществляются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и иными нормативными правовыми актами.

 

IV. Ответственность Управления

4.1. Специалисты Управления несут установленную законодательством Кыргызской Республики персональную ответственность за организацию работы Управления выполнение возложенных на них задач. Поручения вышестоящего руководства являются обязательными для исполнения работникам Управления в пределах их полномочий.

4.2. За неисполнение функций, предусмотренных настоящим Положением, а также утвержденных должностных обязанностей, специалисты Управления несут дисциплинарную, материальную и иную ответственность, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4.3. Специалисты Управления обязаны соблюдать этические нормы поведения, установленные законодательством Кыргызской Республики для государственных служащих.

 

V. Структура и организация работы Управления

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый приказом министра образования и науки Кыргызской Республики в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

5.2. Начальник руководит работой Управления и представляет его перед руководством Министерства образования и науки, другим другими государственными органами, юридическими и физическими лицами. Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций, состояние трудовой и исполнительской дисциплины, а также за распределение обязанностей между сотрудниками Управления.

5.3. Сотрудниками Управления являются государственные служащие с высшим образованием, назначаемые и освобождаемые от должности в  порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о государственной службе и осуществляющие свои функции согласно настоящему Положению и утвержденным должностным инструкциям сотрудников Управления. Во взаимоотношениях с другими государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, сотрудники Управления являются представителями Министерства образования и науки КР.

5.4. Численность и структура Управления устанавливаются в пределах утвержденной штатной численности Министерства.

5.5. Функциональные обязанности сотрудников Управления  распределяются в соответствии с регламентом работы Управления и распределяются  начальником Управления.

5.6. Управление  осуществляет свою деятельность по плану, утвержденному министром образования и науки Кыргызской Республики и в тесном взаимодействии с другими структурными подразделениями министерства.

5.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании Положения о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, утвержденного в порядке, установленным законодательством Кыргызской Республики.

 

    Начальник Управления                                                                                   Г.Дж. Мамырова

   начального профессионального

  образования

 

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар