Документи издөө
Жыйынтык 139
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Ички аудит жөнүндө мыйзам Бул Мыйзам мамлекеттик органдарда жана мекемелерде ички аудит жүргүзүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салат жана аны түзүүнүн жана иштешинин принциптерин белгилейт. - 24 Июль 2021 ж. Ички аудит жөнүндө мыйзам
Предметный стандарт по Естествознанию 5 кл. Утвержде приказом МОН КР № 1829/1 от 19.09.2022 г. Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по Естествознанию 5 кл.
Закон КР "О физической культуре и спорте" Закон КР "О Физической культуре и спорте" "Эмгек резерви" республикалык дене-тарбия жана спорт борбору 26 Июль 2021 ж. Закон КР "О физической культуре и спорте"
Закон о ВА Закон о ВА - 21 Июль 2021 ж. Закон о ВА
Кыргыз тили жана адабий окуу боюнча предметтик стандарт 1-4-кл. Орус, өзбек жана тажик мектептери үчүн. КРнын БИМдин 2022-ж. 19-сентябрындагы № 1828/1 буйругу менен бекитилген Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Кыргыз тили жана адабий окуу боюнча предметтик стандарт 1-4-кл.
Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 7 октября 2022 года № 552 О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Временного положения о порядке лицензирования образовательной деятельности в Кыргызской Республике" от 23 июля 2018 года №... Лицензиялоо бөлүмү 16 Январь 2023 ж. Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Приказ о проведении семинара по предметным стандартам О проведении семинара для учителей математики, физики/астрономии, химии, биологии, географии с целью последующего внедрения предметных стандартов математической и естественно-научной образовательных областей в 7-11 классах "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 14 Февраль 2022 ж. Приказ о проведении семинара по предметным стандартам
2021-жылдын 4-майы № 200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдө жашоонун жаңы шарттарына ыңгайлашуу жолунда турат. Ата мекендик билим берүү системасы ыңгайлашуу шарттарында маанилүү ролду ойнойт, анткени адам капиталы жана анын ийкемдүүлүгү өлкөнүн өзгөрүп туруучу шарттарга келечекте ийг... Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү 14 Июль 2021 ж. 2021-жылдын 4-майы № 200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому
Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-кл. КРнын БИМдин 2022-ж 19-сентябрындагы № 1829/1 буйругу менен бекитилген Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-кл.
Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" Лицензирование отдельных видов деятельности, действий и операций осуществляется в целях предотвращения нанесения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, общественной и государственной безопасности, а также управления ограниченными государственными ресурсами. Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике"
Электрондук күндөлүк же ушул сыяктуу башка аталыштагы маалыматтык системаларга талап - Санариптик трансформация бөлүмү 31 Январь 2022 ж. Электрондук күндөлүк же ушул сыяктуу башка аталыштагы маалыматтык системаларга талап
Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020 Алдыңкы тажрыйба борборлорунда пилотү жүргүзүү үчүн аймактык эмгек рыногунда суроо-талапты жана сунуштарды талдоонун Методологияынын долбоорун бекетүү жөнүндө Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020
Постановление по питанию - Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 27 Июль 2021 ж. Постановление по питанию
НПА Постановление Правительства КР от 30 сентября 2019 года № 511 Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы 23 Июль 2021 ж. НПА
Приказ МОН КР №635-1 от 12.04.22 об утверждении списка 23 инновационных школ - "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 30 Июнь 2022 ж. Приказ МОН КР №635-1 от 12.04.22 об утверждении списка 23 инновационных школ

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар