Документи издөө
Жыйынтык 137
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
ППКР №341 от 24 июля 2018 года. Порядок аренды учебников в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики - - 12 Июль 2021 ж. ППКР №341 от 24 июля 2018 года. Порядок аренды учебников в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасынын окуу программалары - Кыргыз билим берүү академиясы 13 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын окуу программалары
“Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору жөнүндө" ЖОБО - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 14 Июль 2021 ж. “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору жөнүндө" ЖОБО
"Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Иштин, аракеттердин жана операциялардын айрым түрлөрүн лицензиялоо адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, менчикке, коомдук жана мамлекеттик коопсуздукка зыян келтирүүнүн алдын алуу, ошондой эле чектелген мамлекеттик ресурстарды башкаруу максатында жүзөгө ашырылат. Лицензиялоо сектору 14 Июль 2021 ж. "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
2021-жылдын 4-майы № 200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдө жашоонун жаңы шарттарына ыңгайлашуу жолунда турат. Ата мекендик билим берүү системасы ыңгайлашуу шарттарында маанилүү ролду ойнойт, анткени адам капиталы жана анын ийкемдүүлүгү өлкөнүн өзгөрүп туруучу шарттарга келечекте ийг... Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. 2021-жылдын 4-майы № 200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому
2012-жылдын 23-марты № 201 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" токтому В целях дальнейшего обеспечения стабильного функционирования и приоритетного развития системы образования в сочетании с проведением последовательных реформ в данной сфере Правительство Кыргызской Республики Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. 2012-жылдын 23-марты № 201 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо сектору 14 Июль 2021 ж. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому
Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо сектору 14 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу
Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" Лицензирование отдельных видов деятельности, действий и операций осуществляется в целях предотвращения нанесения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, общественной и государственной безопасности, а также управления ограниченными государственными ресурсами. Лицензиялоо сектору 14 Июль 2021 ж. Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике"
Приказ №227/1 от 20 марта 2020 года Приказ МОН КР "О формировании Информационной системы управления образованием Кыргызской Республики" Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ №227/1 от 20 марта 2020 года
Закон о науке и об основах государственной научно технической политики КР Закон о науке и об основах государственной научно технической политики КР определяет единую государственную политику в сфере науки Илим жана инновациялар башкармалыгы 15 Июль 2021 ж. Закон о науке и об основах государственной научно технической политики КР
Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ) Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ) Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы 15 Июль 2021 ж. Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ)
Положение - Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение
Положение о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики Министерство образования и науки Кыргызской Республики (далее - Министерство) является центральным органом исполнительной власти, вырабатывающим единую государственную политику в области образования, науки и научно-технической деятельности, и осуществляющим государственный контроль за доступность... Укуктук камсыз кылуу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар