Борборлоштурулган бухгалтерия
Борборлоштурулган бухгалтерия

Көрүлдү: 3110

Билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2019-жылдын 30-сентябры № 511

Билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө

Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнү жакшыртуу, педагогикалык кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү жана материалдык жактан дем берүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери, мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринин тарбиячылары жана баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучулары үчүн саатына карата эмгек акы төлөөнүн негизинде эмгек акы төлөө шарттары сакталсын.

2. Төмөнкүлөр белгиленсин:

1) жалпы билим берүү уюмдарынын (мектептердин жана бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринин) мугалимдерине жана баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучуларына саатына төлөнүүчү эмгек акынын өлчөмү, 1-тиркемеге ылайык;

2) мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринин жана балдар үйлөрүнүн тарбиячыларына саатына карата эмгек акы төлөөнүн өлчөмү, 2-тиркемеге ылайык;

3) мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарындагы ийримдердин жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучуларынын ставкаларынын өлчөмү, 3 жана 4-тиркемелерге ылайык;

4) баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын өндүрүштүк окутуу устаттарынын жана жогорку кесиптик, кошумча кесиптик билим берүү уюмдарынын профессордук-окутуучулук курамынын кызматтык маяналарынын өлчөмү, 5 жана 6-тиркемелерге ылайык;

5) мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, жалпы билим берүү уюмдарынын (бардык типтеги жана аталыштагы мектептердин жана интернат мектептердин, балдар үйлөрүнүн), мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын, баштапкы, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмү, 7-12-тиркемелерге ылайык;

6) Кыргыз билим берүү академиясынын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун, Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун жана анын Түштүк филиалынын, облустук билим берүү институттарынын жана облустук окуу-методикалык билим берүү борборлорунун жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмү, 13-тиркемеге ылайык;

7) билим берүү уюмдарынын жана баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын айрым категориядагы кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын өлчөмү, 14 жана 15-тиркемелерге ылайык;

8) билим берүүнүн райондук (шаардык) бөлүмдөрүнүн (башкармалыктарынын) алдындагы борборлоштурулган бухгалтериялардын жана окуу-методикалык кабинеттердин жана Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек университетинин алдындагы Өзбек тилинде окуткан мектептер үчүн окуу китептерин, программаларды, окуу-методикалык адабияттарды которуу, түзүү борборунун кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын өлчөмү, 16-18-тиркемелерге ылайык.

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги дем берүүчү эмгек акы фондун түзсүн:

жалпы билим берүүчү уюмдарында - окуучулардын санына жана бюджеттик каржылоонун стандартына жараша аны жабуу ченемин эске алуу менен эсептелген эмгек акы фондунун чегинде жалпы эмгек акы фондунун 10 пайыз өлчөмүндө;

мамлекеттик кесиптик лицейлерде - окуучулардын санына жана бир окуучуга каржылоонун ченемине жараша эсептелген эмгек акы төлөө фондунун чегинде эмгек акы төлөөнүн жалпы фондунун 10 пайыз өлчөмүндө.

4. Педагогикалык иш стажы, окумуштуулук даражасы, ардак наамы, бийик тоолуу жана алыскы шартта иштегендиги, квалификациялык категориясы, ошондой эле өзгөчө иш шарттары үчүн кошумча төлөөлөр жана үстөк акылар Кыргыз Республикасынын тиешелүү ченемдик укуктук актылары менен аныкталат.

5. Тийиштүү предметтер боюнча мугалимдер жана окутуучулар болбогон учурда жетекчилерге мугалимдик ишти аткарууга (сабак өтүүгө) уруксат берилсин:

1) мектепке чейинки билим берүү уюмдарында - жумасына 22 сааттан ашык эмес;

2) жалпы билим берүү жана мектептен тышкары уюмдарында, баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарында, балдар үйлөрүндө - жумасына 12 сааттан ашык эмес;

3) орто кесиптик билим берүү уюмдарында - окуу жылында 480 сааттан ашык эмес;

4) жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында - кызмат орду боюнча тийиштүү кызматтык маянасынын 0,5 ставкасынан ашык эмес.

Жалпы билим берүү уюмдарында 0,75, 0,5 жана 0,25 ставкада иштеп жаткан директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарларына, балдар менен класстан тышкары жана мектептен тышкары иштерди уюштуруучуларга жумасына 17, 22 жана 26 саатка чейин окуу иштерин жүргүзүүгө уруксат берилсин.

6. Жалпы билим берүү уюмдарындагы социалдык педагогдорго уруксат берилсин:

- тийиштүү предметтер боюнча мугалимдер, окутуучулар жок болгон учурда ошол предметтерди жумасына 12 сааттан ашырбай окутууга (сабак өтүүгө);

- 0,75, 0,5 жана 0,25 ставкада иштегендерге 17, 22 жана 26 саатка чейин окутуу иштерин жүргүзүүгө.

7. Жалпы билим берүү уюмдарындагы жетекчилерге жана социалдык педагогдорго окутуу иштерине сабакка даярданган, жазуу жана лабораториялык иштерди текшерген сааттары үчүн пропорциялуу төлөнөт.

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-январындагы № 30 "Бюджеттик каржылоодогу мекемелерде, уюмдарда жана ишканаларда окуу сабактарын өткөрүүгө тартылган кызматкерлердин эмгек акысын төлөөнүн шарттарын жана эмгек акыны саатына төлөөнүн ставкаларын бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 2-тиркемеси ушул токтомдун 19-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы № 270 "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 4-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускамада:

1-главада:

1-пунктундагы "эмгек акысы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы № 18 "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" токтому менен аныкталган" деген сөздөр алып салынсын;

3-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы № 18 "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-18-тиркемелерине ылайык аныкталган" деген сөздөр "билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлеринин эмгек акысын төлөө шарттарын жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде аныкталат" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5-главада:

5.1-пунктундагы:

таблица төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

Орто кесиптик педагогикалык билим

Жогорку педагогикалык билим

Бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен

адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен

78

87,8

97,5

";

эскертүү төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Жалпы билим берүү уюмдары үчүн окуу-методикалык комплекстер апробацияланган класстарда сабак берген мугалимдин сааттык ишинин наркын аныктоодо мугалимдин тийиштүү билимине жараша бир сааттык ставкасынан 2 коэффициент колдонулат. Бул эреже сабакка даярдануу, лабораториялык жана практикалык иштерге даярдык, жазуу жүзүндөгү жана лабораториялык иштерди текшерүүгө жайылтылат.";

5.2-пунктундагы таблица төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

Орто кесиптик педагогикалык билим

Жогорку педагогикалык билим

Бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен

адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен

39

43,9

48,8

";

5.4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5.4. Билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөө тартиби

1) Педагог кызматкерлерге эмгек акынын ставкасы төмөнкүлөр үчүн белгиленет:

- мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын окутуучуларына - жумасына 20 сааттык окутуу ишине;

- орто кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучуларына - жылына 720 сааттык окутуу ишине.

Эгерде окутуучунун жумалык (жылдык) окутуу (педагогикалык) жүгү ушул пункттун жогорудагы көрсөтүлгөн абзацтар менен аныкталгандан көп же аз болсо, анда эмгек акы тийиштүү түрдө көбөйтүлөт же азайтылат.

Мисал.

Бишкек шаардык пионерлер үйүнүн жогорку билимдүү окутуучусунда 22 сааттык көлөмдөгү жумалык жүгү бар.

Педагогикалык иш үчүн бул окутуучунун айлык эмгек акысы төмөнкүнү түзөт:

8250 сом х 22 саат : 20 саат = 9075 сом.

2-мисал.

Бишкек техникалык колледжинин жогорку билимдүү окутуучусунда 648 сааттык көлөмдөгү жылдык жүгү бар.

Окутуучулук иш үчүн бул окутуучунун айлык эмгек акысы төмөнкүнү түзөт:

5500 сом х 648 саат : 720 = 4950 сом.

2) Кызматтык маяна төмөнкүлөр үчүн белгиленет:

- жумасына 40 сааттык иш үчүн - баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарында өндүрүштүк окутуу устаттарына;

- окуу жылдагы 850 сааттык окутуу иши үчүн - улук (илимий даражасы жок) окутуучуларга жана окутуучуларга (ассистенттерге); 800 саат - улук (илимий даражасы бар) окутуучуларга жана доценттерге; 750 саат - профессорлорго.

Педагогикалык кызматкерлердин арасында сабак өтүү (окутуу) жүгү окуу планы боюнча сааттардын санына, ошол окуу жайынын педагогикалык кадрлар менен камсыз болушуна жана башка шарттарга жараша бөлүштүрүлөт.

Айрым сабактар боюнча мугалимдер жетишпегенде, жалпы билим берүү уюмунун мугалиминин сабак өтүү жүгү жумасына 31 саатка чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. Мында даярдануу жана башка иштерге жумуш убактысын сарптоону эске алганда, мугалимдин максимумдук иш жүгү жумасына 49 сааттан ашпоого тийиш.

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын тарбиячыларына максимумдук иш жүгү жумасына 62 сааттан, бардык типтеги жана аталыштагы балдар үйлөрүнүн жана интернат мектептеринин тарбиячыларына - жумасына 52 сааттан, мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын окутуучуларына - жумасына 41 сааттан, кесиптик орто билим берүү уюмдарынын окутуучуларына - окуу жылында 1240 сааттан ашпоого тийиш.

Алмашуу иретинде мугалим өткөргөн сабактын акысы мугалимдин билимине ылайык саат ставкасы боюнча төлөнөт.

Мисал.

Жогорку билими бар мугалим алмашуу иретинде 36 сааттык сабак өткөрдү. Анын эмгек акысы: 36 х 45 сом = 1620 сомду түзөт.

Сабактарды алмашуу үчүн акы төлөө 2 айдан (мугалим декреттик өргүүдө болгондо 4 айдан) ашпайт.

Жаңы окуу жылына сабактардын жүгүн бөлүштүрүү укугу мектептин кесиптик бирлик уюму менен макулдашуу боюнча жалпы билим берүү уюмунун директорунда болот.

Гимназия класстарда мугалимдердин, тарбиячылардын саат боюнча эмгек акысынын өлчөмү, мектеп-гимназиялардын (интернат-гимназиялардын) жетекчилеринин жана мектеп-лицейлердин (интернат-лицейлердин), кесиптик лицейлердин мугалимдеринин, тарбиячыларынын, окутуучуларынын, өндүрүштүк окутуунун устаттарынын кызматтык маяналары билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамында аныкталган билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин, тарбиячыларынын, окутуучуларынын саатына төлөнүүчү эмгек акысынын жана жетекчилеринин, өндүрүштүк окутуу устаттарынын кызматтык маяналарынын өлчөмүнөн тийиштүү түрдө 1,15 жана 1,20 коэффициент менен төлөнөт.

Жалпы билим берүү уюмдарындагы ийримдердин жетекчилеринин жана сабактан тышкаркы дене тарбия мугалимдеринин кызматтык маяналарынын өлчөмү (жумасына 20 саат сабак өтүү иш ставкасы үчүн) билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленет.

Мында аларга сабакка даярданган, жазуу жана лабораториялык иштерди текшерген сааттары үчүн окутуу ишине пропорциялуу акы төлөнбөйт.

Мугалимдин окуучуларды үйүнө барып жекече окуткандыгы үчүн эмгек акы билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жумасына I-IV класстарда - 6 саат, V класста - 8 саат, VI класста - 8,5 саат, VII-X класстарда - 9 саат, XI класста - 10 саат окутуу ишин эсептөө менен төлөнөт.

Мында аларга сабакка даярданган, жазуу жана лабораториялык иштерди текшерген сааттары үчүн окутуу ишине пропорциялуу акы төлөнөт.

Республикалык "Алтын түйүн" балдар инженердик-техникалык академиясынын ийримдеринин окутуучуларынын ставкаларынын, жетекчилеринин жана айрым категориядагы кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын өлчөмү билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын ийримдеринин окутуучуларынын ставкаларынын, жетекчилеринин жана айрым категориядагы кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын өлчөмүнүн 1,8 коэффициенти менен белгиленет.

Республикалык "Алтын түйүн" балдар инженердик-техникалык академиясынын техникалык жана кенже тейлөөчү персоналынын кызматтык маяналарынын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы № 489 "Социалдык чөйрөдө иштеген техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматтык маяналарын бекитүү жөнүндө" токтомунун 1 жана 2-тиркемелеринде аныкталган техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматтык маяналарынын өлчөмүнүн 1,8 коэффициенти менен белгиленет.

Билим берүү уюмдарын жана программаларды лицензиялоо жана аккредитациялоо боюнча ишке тартылган эксперттин сааттык эмгек акысынын өлчөмү жалпы билим берүүчү уюмдардын (мектептер жана бардык типтеги жана аталыштагы мектеп-интернаттар) мугалимдерине жана баштапкы кесиптик билим берүүчү уюмдардын окутуучуларына саатына карата эмгек акы төлөөнүн деңгээлинде белгиленет.".

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-майындагы № 302 "Айыл аймактарынын жана шаарлардын жергиликтүү бюджеттеринен каржылануучу билим берүү уюмдарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин аймактык бөлүмдөрү аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого которуу жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарын бюджеттик каржылоонун ченемдерин аныктоо методикасында:

3-главасынын:

9-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы № 18 "Жалпы билим берүүчү уюмдардын кызматкерлеринин эмгегине акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" токтому менен бекитилген" деген сөздөр алып салынсын;

10-пунктунун алтынчы абзацындагы "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы № 404 "Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык" деген сөздөр алып салынсын;

11-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы № 18 "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" токтомуна ылайык" деген сөздөр алып салынсын.

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 197 "Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 12 жана 14-тиркемелери 20 жана 21-тиркемелерге ылайык редакцияда баяндалсын.

12. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июлундагы № 370 "Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүү уюмдарын мамлекеттик билим берүү грантынын өлчөмдөрүнүн негизинде республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылоонун тартиби жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтомдун 3-тиркемесинде:

- 2-главасынын 6-1-пунктундагы "3,85" деген цифралар "4,72" деген цифралар менен алмаштырылсын.

13. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 545 "Кыргыз Республикасынын башталгыч кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарында ченемдик каржылоону киргизүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кесиптик лицейлерин бюджеттик каржылоонун типтүү ченемдерин аныктоонун методикасында:

- 7-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Мамлекеттик кесиптик лицейлердин кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөгө чыгымдардын ченеми билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык эсептелет.".

14. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:

- 2019-жылга карата республикалык бюджетте билим берүү системасынын кызматкерлеринин эмгек акысын көбөйтүүгө кошумча акча каражатын караштырсын;

- "Кыргыз Республикасынын 2019-жылга республикалык бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгууда ушул токтомдон келип чыгуучу өзгөртүүлөрдү караштырсын.

15. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы № 18 "Билим берүү системасынын кызматкерлеринин айрым категорияларына эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-июнундагы № 318 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 10-пункту;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнундагы № 373 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн билим берүүчү уюмдардын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттарына тиешелүү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-декабрындагы № 720 "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттарына тиешелүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 473 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 11-сентябрындагы № 628 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-октябрындагы № 711 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

8) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-мартындагы № 133 "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтун түзүү маселелери жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

9) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 216 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 6-сентябрындагы № 485 "Билим берүүнүн райондук (шаардык) бөлүмдөрүнүн (башкармалыктарынын) алдындагы окуу-методикалык кабинеттердин типтик штаттарын бекитүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

11) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 708 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы № 18 "Билим берүү системасынын кызматкерлеринин айрым категорияларына эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому;

12) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-январындагы № 28 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

13) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июнундагы № 404 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

14) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 20-сентябрындагы № 593 "Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун маселелери жөнүндө" токтому;

15) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 5-октябрындагы № 648 "Жалпы билим берүүчү уюмдардын мугалимдерине квалификациялык категориясы үчүн кошумча төлөмдөр жөнүндө" токтомунун 3-пункту;

16) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-майындагы № 234 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн билим берүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

17) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 415 "Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын эркин жалданган жана жарандык персоналына эмгек акы төлөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

18) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 8-октябрындагы № 464 "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгегине акы төлөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту;

19) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 9-октябрындагы № 466 "Маданият, искусство жана билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы төлөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

20) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 204 "Башталгыч кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттарын регламенттөөчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пункту.

16. Ушул токтом Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өзүнчө чечими менен жөнгө салынган Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын карамагында турган мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттарына карата колдонулбайт.

17. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана административдик ведомстволор:

- өздөрүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин;

- ушул токтомдон келип чыгуучу чараларды көрүшсүн.

18. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө, финансы жана кредит саясаты бөлүмүнө жүктөлсүн.

19. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2019-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М. Абылгазиев

 

 

 

1-тиркеме

Жалпы билим берүү уюмдарынын (мектептердин жана бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринин) мугалимдерине жана баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучуларына саатына төлөнүүчү эмгек акынын
ӨЛЧӨМҮ

Кызматтын аталышы

Бир сааттык окутуучулук иш үчүн акы төлөө, сом менен

орто кесиптик педагогикалык билим

жогорку педагогикалык билим

бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен

адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен

Мугалим, окутуучу

78

87,8

97,5

Эскертүү.

1. Жалпы орто билими бар мугалимдин (окутуучунун) окутуучулук ишинин бир сааттык наркын аныктоодо орто кесиптик педагогикалык билими бар мугалимдин (окутуучунун) сааттык ставкасынын 0,7 коэффициенти колдонулат.

2. Мугалимдин (окутуучунун) даярдануу ишинин бир сааттык наркын аныктоодо тийиштүү билими бар мугалимдин (окутуучунун) сааттык ставкасынын 1,0 коэффициенти, сабактан тышкаркы жана чеберчиликти жогорулатуу ишине - 0,5 коэффициент колдонулат.

3. Балдар үйлөрүндөгү жана атайын интернат мектептериндеги мугалимдин, баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын адистештирилген (реабилитациялык) топторундагы окутуучунун бир сааттык окутуучулук, даярдануу, сабактан тышкаркы жана чеберчиликти жогорулатуу ишине акы төлөө 25 пайызга жогорулатылат.

4. Интернат мектептериндеги мугалимдин бир сааттык окутуучулук, даярдануу, сабактан тышкаркы жана адистигин жогорулатуу ишине акы төлөө 10 пайызга жогорулатылат.

5. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин жалпы билим берүү уюмдарынын атайын сабактарды окуткан мугалимдерине жана баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын атайын сабактарды окуткан окутуучуларына саатына төлөнүүчү эмгек акынын өлчөмү жалпы билим берүү мектептеринин тийиштүү билим деңгээли (орто кесиптик педагогикалык билими - орто кесиптик билими; бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен жогорку педагогикалык билими - бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен жогорку билими; адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен жогорку педагогикалык билими - адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен жогорку билими) бар мугалимдерине саатына төлөнүүчү эмгек акынын өлчөмүнүн деңгээлинде белгиленет.

6. Башталгыч класстарда сабак берген мугалимдин бир сааттык ишинин наркын аныктоодо тийиштүү билими бар жогорку класстардын мугалиминин бир сааттык ставкасынын 1,2 коэффициенти колдонулат.

7. Жалпы билим берүү уюмдарынын илимдин кандидаты (доктору) илимий даражасы бар мугалимдерине саатына төлөнүүчү эмгек акынын өлчөмү жалпы билим берүү уюмдарынын магистр квалификациясын ыйгаруу менен жогорку педагогикалык билими бар мугалимдерине (окутуучуларына) саатына төлөнүүчү эмгек акынын өлчөмүнүн деңгээлинде белгиленет.

8. Жалпы билим берүү уюмдары үчүн окуу-методикалык комплекстер апробацияланып жаткан класстарда сабак өтүүчү мугалимдин бир сааттык наркын аныктоодо тийиштүү билими бар мугалимдин 2 сааттык ставкасынын коэффициенти колдонулат. Аталган эреже сабактарга, лабораториялык жана практикалык иштерге даярдануу, жазуу жүзүндөгү жана лабораториялык иштерди текшерүү боюнча мугалимдин иши үчүн да колдонулат.

9. Кол жазмаларды жана даяр окуу китептерин бекиткенге жана нускалоого чейин экспертизалоо үчүн тартылуучу эксперттерине саатына төлөнүүчү эмгек акынын өлчөмү 195 (жүз токсон беш) сом өлчөмүндө белгиленет.

 

 

 

2-тиркеме

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринин жана балдар үйлөрүнүн тарбиячыларына саатына карата эмгек акы төлөөнүн
ӨЛЧӨМҮ

Кызматтын аталышы

Бир сааттык окутуучулук иш үчүн акы төлөө, сом менен

орто кесиптик педагогикалык билим

жогорку педагогикалык билим

бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен

магистр/адис квалификациясын ыйгаруу менен

1

Мектепке чейинки билим берүү уюмунун тарбиячысы

74,9

81,9

88,9

2

Бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринин жана балдар үйлөрүнүн тарбиячылары

64,2

71

76

Эскертүү.

1. Жалпы орто билими бар тарбиячынын бир сааттык окутуучулук ишинин наркын аныктоодо орто кесиптик педагогикалык билими бар тарбиячынын сааттык ставкасынын 0,7 коэффициенти колдонулат.

2. Балдар үйлөрүндө жана атайын интернат мектептеринде бир сааттык окутуучулук иш үчүн акы төлөө 25 пайызга жогорулатылат.

3. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын тарбиячыларынын ставкасы жумасына 36 сааттык иш үчүн, бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринде жана балдар үйлөрүндө - жумасына 30 сааттык иш үчүн белгиленген.

4. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, балдар үйлөрүнүн жана бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринин улук тарбиячысынын бир сааттык ишине акы төлөө тийиштүү билим деңгээли бар тарбиячынын бир сааттык ишине акы төлөөдөн 10 пайызга жогорулатылат.

5. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын орус тилдүү мектепке чейинки топтору үчүн кыргыз тили мугалимдерине, кыргыз-орус тилдүү топтору үчүн орус тили мугалимдерине саатына карата эмгек акы төлөөнүн өлчөмү ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык жалпы билим берүү уюмдарынын башталгыч класстарынын мугалимдерине саатына карата эмгек акы төлөөнүн өлчөмүнүн деңгээлинде белгиленет.

 

 

 

3-тиркеме

Мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарындагы ийримдердин окутуучуларынын ставкаларынын
ӨЛЧӨМҮ

Кызматтын аталышы

Окутуучунун ставкасынын өлчөмү, сом менен

кесиптик орто билими бар

жогорку билими бар

бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен

адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен

Ийримдин окутуучусу

9750

10725

11700

Эскертүү.

1. Мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын окутуучуларынын ставкасы жумасына 20 сааттык окуу иши үчүн белгиленген.

2. Жалпы орто билими бар окутуучулардын ставкасынын өлчөмүн аныктоодо орто кесиптик билими бар окутуучулардын ставкасынын өлчөмүнүн 0,7 коэффициенти колдонулат.

3. Республикалык "Алтын түйүн" балдар инженердик-техникалык академиясынын ийримдеринин окутуучуларынын ставкасынын өлчөмү ийримдердин тийиштүү билими бар окутуучуларынын ставкасынын 1,8 коэффициенти менен белгиленет.

 

 

 

4-тиркеме

Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучуларынын ставкаларынын
ӨЛЧӨМҮ

Кызматтын аталышы

Окутуучунун ставкасынын өлчөмү, сом менен

орто кесиптик билими бар

жогорку педагогикалык билими бар

бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен

адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен

Окутуучу

6500

7150

7800

Эскертүү.

Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучуларынын ставкасы окуу жылындагы 720 сааттык окуу иши үчүн белгиленген.

Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын, Мураталы Күрөңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын, Семен Афанасьевич Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын, Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын профессордук-окутуучулук курамынын, концертмейстерлеринин жана иллюстраторлорунун кызматтык маяналарынын өлчөмдөрүн аныктоодо колдонулуучу кызматтык маяналарга эселик коэффициент 1,8 өлчөмүндө белгиленет.

 

 

 

5-тиркеме

Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын өндүрүштүк окутуу устаттарынын кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Кызматтын аталышы

Устаттын кызматтык маянасынын өлчөмү, сом менен

баштапкы кесиптик билими бар

орто кесиптик билими бар

жогорку педагогикалык билими бар

бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен

адис/магистр квалификациясын ыйгаруу менен

Өндүрүштүк окутуу устаты

8385

8775

9360

10725

Эскертүү.

1. Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын өндүрүштүк окутуу устаттарынын кызматтык маянасы жумасына 40 сааттык иш үчүн белгиленет.

2. Өндүрүштүк окутуу мезгилинде окуу топторунун толукталышы 12-15 адам санында белгиленет.

3. Адистештирилген реабилитациялык топтордо (ден соолугунун мүмкүндүгү чектелген балдар, кароосуз калган балдар) жана түзөтүү мекемелериндеги балдар менен иштөөдө өндүрүштүк окутуу устаттарынын кызматтык маяналары 6 адамдан кем эмес толукталган окуу топторундагы иш үчүн белгиленет.

4. Адистештирилген реабилитациялоочу топтордо иштеген өндүрүштүк окутуу устаттарынын кызматтык маяналары 25 пайызга жогорулатылат.

 

 

 

6-тиркеме

Жогорку кесиптик, кошумча кесиптик билим берүү уюмдарынын профессордук-окутуучулук курамынын кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Кызматтын аталышы

Билим берүү уюмдарынын профессордук-окутуучулук курамынын кызматтык маяналары, сом менен

окумуштуулук даражасы жок

окумуштуулук даражасы бар

илимдин кандидаты

илимдин доктору

1

Профессор

7000

7500

8000

2

Доцент

6500

7000

7500

3

Улук окутуучу

6000

6500

7000

4

Окутуучу

5500

6000

6500

5

Ассистент-стажер

5000

*

*

Эскертүү.

1. Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын профессордук-окутуучулук курамынын кызматтык маяналары окуу жылындагы окуу ишинин төмөнкүдөй көлөмү үчүн аныкталган:

- улук окутуучуларга (окумуштуулук даражасы жок) жана окутуучуларга (ассистенттерге) - 850 саат;

- улук окутуучуларга (окумуштуулук даражасы бар) жана доценттерге - 800 саат;

- профессорлорго - 750 саат.

2. Факультеттин деканы, факультеттин деканынын орун басары жана кафедра башчысынын милдеттерин аткаргандыгы үчүн айына тиешелүү түрдө 800, 600 жана 500 сом өлчөмүндө кошумча акы белгиленет.

3. Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин профессордук-окутуучулук курамынын, концертмейстерлеринин жана иллюстраторлорунун кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоодо колдонулуучу кызматтык маяналарга эселик коэффициент - 1,8 өлчөмүндө; Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын - 2,4 өлчөмүндө; академик Тургунбай Садыков атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук сүрөт академиясынын - 3,0 өлчөмүндө белгиленет.

Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын, Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун жана анын Түштүк филиалынын, клиникалык иштерди жүргүзүүчү жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын медициналык факультеттеринин профессордук-окутуучулук курамына кызматтык маяна 25 пайызга жогорулатылат.

4. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын ассистент-стажерунун жана Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун жана анын Түштүк филиалынын, жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын медициналык факультеттеринин орто медициналык билими бар окутуучусунун кызматтык маянасы 5500 сом өлчөмүндө белгиленет.

 

 

 

7-тиркеме

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Балдардын саны боюнча мектепке чейинки билим берүү уюмдары

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

Директор

1

100гө чейин

7800

2

100дөн 200гө чейин

8580

3

200дөн 300гө чейин

9360

4

300дөн жогору

10140

 

 

 

8-тиркеме

Жалпы билим берүү уюмдарынын (бардык типтеги жана аталыштагы мектептердин жана интернат мектептеринин, балдар үйлөрүнүн) жетекчилеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Окуучулардын (тарбиялануучулардын) саны боюнча жалпы билим берүү уюмдары

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

директор

директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары

директордун башка орун басарлары, класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы иштерди уюштуруучу

1

100гө чейин

7800

7020

6630

2

100дөн 600гө чейин

8892

8003

7558

3

600дөн 1200гө чейин

9984

8986

8486

4

1200дөн 1800гө чейин

11076

9968

9415

5

1800дөн жогору

12168

10951

10343

Эскертүү.

1. Кызматтык маянаны аныктоодо бюджеттик каражаттардын эсебинен окуган окуучулардын (тарбиялануучулардын) контингенти эске алынат.

2. Бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептеринде келүүчү окуучулардын контингенти 0,5 коэффициенти менен эске алынат.

3. Директордун жана директордун орун басарларынын, класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы ишти уюштуруучулардын кызматтык маяналары:

- интернат мектептеринде (атайын интернат мектептеринен сырткары) жалпы билим берүү уюмдарындагы директорлордун жана директорлордун орун басарларынын жана класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы ишти уюштуруучулардын кызматтык маяналарынан 10 пайызга жогору белгиленет;

- балдар үйлөрүндө, атайын мектептерде жана атайын интернат мектептеринде тийиштүү жалпы билим берүү уюмдарындагы директорлордун, директорлордун орун басарларынын, класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы ишти уюштуруучулардын кызматтык маяналарынан 25 пайызга жогору белгиленет.

 

 

 

9-тиркеме

Мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Окуучулардын саны боюнча мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

директор

директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары

директордун башка орун басарлары

1

210дон 420га чейин

7800

7020

6630

2

420дан 900гө чейин

8580

7722

7293

3

900дөн 1380ге чейин

9360

8424

7956

4

1380ден жогору

10140

9126

8619

Эскертүү.

1. Кызматтык маянанын өлчөмүн аныктоодо бюджеттик каражаттын эсебинен окуган балдардын контингенти эске алынат.

2. Балдардын музыкалык мектептеринде алардын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоодо окуган балдардын контингенти 10 коэффициенти менен эске алынат.

3. Республикалык "Алтын түйүн" балдар инженердик-техникалык академиясынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмү 1,8 коэффициенти менен белгиленет.

 

 

 

10-тиркеме

Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Окутуучулардын саны боюнча баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

директор

директордун орун басары

1

250гө чейин

8580

7800

2

250дөн 450гө чейин

9360

8580

3

450дөн жогору

10140

9360

Эскертүү.

1. Кызматтык маянанын өлчөмүн аныктоодо бюджеттик каражаттын эсебинен окуган балдардын контингенти эске алынат.

2. Жалпы орто жана кесиптик билим берүүнүн интеграцияланган программаларын ишке ашыруучу баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарындагы директорлордун, директорлордун орун басарларынын кызматтык маяналары баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарындагы директорлордун жана директорлордун орун басарларынын кызматтык маяналарынан 10 пайызга жогору белгиленет.

 

 

 

11-тиркеме

Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Студенттердин саны боюнча орто кесиптик билим берүү уюмдары

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

директор

директордун окуу иштери боюнча орун басары

директордун башка орун басарлары

1

280ге чейин

7150

6435

6078

2

280ден 640ка чейин

8450

7605

7183

3

640тан 1000ге чейин

9750

8775

8288

4

1000ден жогору

11050

9945

9393

Эскертүү.

1. Кызматтык маянанын өлчөмүн аныктоодо бюджеттик каражаттын эсебинен окуган студенттердин контингенти эске алынат.

2. Маданият жана искусствонун орто кесиптик билим берүү уюмдарында алардын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоодо студенттердин контингенти 5 коэффициент менен эске алынат.

3. Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын, Мураталы Күрөңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын, Семен Афанасьевич Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын, Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоодо колдонулуучу кызматтык маяналарга эселик коэффициент 1,8 өлчөмүндө белгиленет.

 

 

 

12-тиркеме

Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Студенттердин саны боюнча жогорку кесиптик билим берүү уюмдары

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

ректор

окуу иштери боюнча проректор

башка проректорлор

1

280ге чейин

6500

5850

5525

2

280ден 640ка чейин

7500

6750

6375

3

640тан 1000ге чейин

8500

7650

7225

4

1000ден жогору

9500

8550

8075

Эскертүү.

1. Кызматтык маянанын өлчөмүн аныктоодо бюджеттик каражаттын эсебинен окуган студенттердин контингенти эске алынат.

2. Маданият жана искусствонун жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында алардын жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоодо студенттердин контингенти 5 коэффициент менен эске алынат.

3. Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин жетекчилеринин кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоодо колдонулуучу кызматтык маяналарга эселик коэффициент 1,8 өлчөмүндө; Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын - 2,4 өлчөмүндө; академик Тургунбай Садыков атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук сүрөт академиясынын жетекчилерине - 3,0 өлчөмүндө белгиленет.

 

 

 

13-тиркеме

Кыргыз билим берүү академиясынын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун, Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун жана анын Түштүк филиалынын, облустук билим берүү институттарынын жана облустук окуу-методикалык билим берүү борборлорунун жетекчилеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Уюмдардын аталышы

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

Президент, ректор, директор

Вице-президент, окуу жана дарылоо иштери боюнча проректор, илим жана мамлекеттик тил боюнча проректор, директордун окуу иштери боюнча орун басары

Президенттин, директордун финансы-чарбалык иштери боюнча орун басары

1

Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту

17550

15795

14918

2

Облустук билим берүү институттары, облустук окуу-методикалык билим берүү борборлору, мугалимдерди өркүндөтүү облустук институттары, Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун Түштүк филиалы

8450

7605

7183

 

 

 

14-тиркеме

Билим берүү уюмдарынын айрым категориядагы кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМҮ

Билим берүү уюмдарынын, кызмат орундун аталышы

Бир айга кызматтык маяна, сом менен

Мектепке чейинки билим берүүчү уюмдар

1

Дефектолог, логопед, сурдопедагог

9750

2

Психолог, психиатр, сурдолог, музыкалык кызматкер, методист

7800

3

Бухгалтер

7410

4

Лаборант, ашпозчу, медициналык айым

7020

5

Тарбиячынын жардамчысы, няня

6300

Жалпы билим берүү уюмдары (мектептер жана бардык типтеги жана аталыштагы интернат мектептер, балдар үйлөрү)

6

Башкы бухгалтер, мектептеги окуучулардын контингенти:

 

 

100гө чейин;

6864

 

100дөн 880ге чейин;

7800

 

880дөн 1360ка чейин;

8112

 

1360тан ашык

8424

7

Мектептин, интернат мектептин жана балдар үйүнүн бухгалтери

7020

8

Мектептин, интернат мектептин жана балдар үйүнүн бухгалтер-кассири

6708

9

Интернат мектептин жана балдар үйүнүн башкы бухгалтери, тарбиялануучулардын контингенти:

 

 

100гө чейин;

7800

 

100дөн 200гө чейин;

8112

 

200дөн ашык

8424

10

Дефектолог, логопед, сурдопедагог

9750

11

Социалдык педагог, психолог, врач

8580

12

Музыкалык жетекчи, китепканачы, библиограф, психолог, психиатр, сурдолог, стоматолог врач, дарылоочу дене тарбия боюнча инструктор, шеф-ашпозчу

7800

13

Ийримдин жетекчиси, класстан тышкаркы дене тарбия боюнча жетекчи

7375

14

Лаборант, медайым, ашпозчу

7020

15

Тарбиячынын жардамчысы

6300

Мектептен тышкаркы билим берүүчү уюмдар

16

Башкы бухгалтер, окуучулардын контингенти:

 

 

280ге чейин;

6864

 

280ден 640ка чейин;

7488

 

640тан 1000ге чейин;

1000ден ашык

7956

8424

17

Бөлүм башчы, окуу бөлүгүнүн башчысы,

8424

18

Методист, педагог-уюштуруучу, сүрөтчү, жасалгалоочу сүрөтчү, уюштуруучу

7800

19

Бухгалтер

7410

20

Ансамблдин көркөм жетекчиси, хормейстер, балетмейстер, дирижер, концертмейстер, китепканачы, врач

7800

Кесиптик орто билим берүүчү уюмдар

 

Бөлүмдүн, китепкананын башчысы, дене тарбиянын, өндүрүштүк практиканын жетекчиси, аскердик жетекчи, лаборатория башчысы

7020

21

Дарыгер

7150

22

Башкы бухгалтер, студенттердин контингенти

 

 

280ге чейин;

6240

 

280ден 640ка чейин;

6500

 

640тан 1000ге чейин;

6760

 

1000ден ашык

7020

23

Улук лаборант, инженер, программист, адис, инспектор

6500

24

Бухгалтер, экономист, юрист

6175

25

Бухгалтер-кассир, тарбиячы

5980

26

Лаборант

5850

27

Окуу устаты, китепканачы, комендант

5590

28

Архивариус, иш кагаздарын жүргүзүүчү

5200

Жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдар

29

Башкы бухгалтер, студенттердин контингенти:

 

 

280ге чейин;

5400

 

280ден 640ка чейин;

5600

 

640тан 1000ге чейин;

5800

 

1000ден ашык

6000

30

Врач

5500

31

Окуу, пландоо-финансылык, редакциялык-басма, маалыматтык бөлүмдөрдүн начальниктери, башкы инженер, башкы бухгалтердин орун басары, студенттердин контингенти:

 

 

280ге чейин;

4900

 

280ден 640ка чейин;

5100

 

640тан 1000ге чейин:

5300

 

1000ден ашык

5500

32

Окумуштуу секретарь, докторантуранын жана аспирантуранын башчысы, лабораториянын жана башка бөлүмдөрдүн башчысы, сектор башчы, китепкананын директору, музейдин директору, өндүрүштүк практиканын жетекчиси, башкы адис, башкы илимий кызматкер

5200

33

Жетектөөчү адис, жетектөөчү илимий кызматкер, жетектөөчү концертмейстер, юрист, улук экономист, бухгалтер, инженер-программист, улук лаборант, башкы китепканачы, башкы библиограф

5000

34

Улук адис, методист, бухгалтер-кассир, улук инспектор, улук китепканачы, концертмейстер, экономист, реставратор, улук илимий кызматкер, улук китепканачы

4700

35

Ректордун жардамчысы, китепканачы, окуу устаты, комендант, адис, лаборант, сүрөтчү, тарбиячы, улук архивариус, жогорку билимдүү иллюстратор, жогорку билимдүү инженер

4500

36

Инспектор, статист-талдоочу, диспетчер, архивариус, иш кагаздарын жүргүзүүчү, секретарь-референт, кесиптик орто билимдүү иллюстратор

4000

Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту жана анын Түштүк филиалы

37

Борбордун директору

14040

38

Окумуштуу секретарь, башкы инженер, лабораториянын башчысы

13338

39

Башкы бухгалтер

12636

40

Бөлүм башчы, бөлүмдүн, китепкананын, канцеляриянын башчысы, башкы бухгалтердин орун басары, башкы адис, башкы илимий кызматкер

11700

41

Бухгалтер, экономист, юрист, жетектөөчү адис, жетектөөчү китепканачы, методист, редактор, инженер-программист, жетектөөчү илимий кызматкер, улук лаборант

11115

42

Улук инспектор, инженер, бухгалтер-кассир, улук илимий кызматкер

10764

43

Комендант, илимий кызматкер, лаборант

10530

Облустук билим берүү институттары, билим берүүнүн облустук окуу-методикалык борборлору, мугалимдерди өркүндөтүү облустук институттары

44

Башкы бухгалтер

6760

45

Бөлүмдүн, кабинеттин башчысы, башкы адис

6370

46

Жетектөөчү адис, методист, бухгалтер, китепкананын башчысы

6175

47

Комендант, адис, китепканачы

5590

Психологиялык-медициналык-педагогикалык консультация

48

Башчы

7150

49

Психолог, олигофренопедагог, сурдопедагог, логопед, психиатр, невропатолог, офтальмолог

6500

50

Лаборант

5850

Эскертүү:

1. Ушул Тиркеменин 16-20-саптарында көрсөтүлгөн "Алтын түйүн" балдардын инженердик-техникалык республикалык академиясынын кызматтык маяналарынын өлчөмүнө 1,8 коэффициент колдонулат.

2. Окуучулардын саны 226 га чейин болгон жалпы билим берүү уюмдарында китепкана иши үчүн айына 3000 сом өлчөмүндө кошумча белгиленет.

3. Кесиптик орто билим берүүчү уюмдардын кызматкерлерине кабинетке башчылык кылуу, класс жетекчилик, циклдик комиссияга жетекчилик үчүн жана окуу жылында 720 саат окуу жүгү менен дептер текшерүүгө айына 65 сом өлчөмүндө кошумча төлөнөт.

Эгерде окутуучунун окуу жылындагы окуу жүгү ушул тиркеменин биринчи сүйлөмүндө белгиленгенден көбүрөөк же азыраак болсо, анда дептер текшерүү үчүн кошумча төлөм тийиштүү түрдө көбөйөт же азаят.

Кесиптик орто билим берүү уюмдарында аскердик жетекчилердин кызматтык маяналарына бир жылда 480 саат педагогикалык иш үчүн акы төлөө киргизилет. Бул педагогикалык ишке окуучуларга баштапкы аскердик даярдык боюнча сабактарды (анын ичинде факультативдик сабактарды) жана тактикалык сабактарды окутуу кирет.

Мындан тышкары, кесиптик орто билим берүүчү уюмдарда аскердик жетекчинин милдетине баштапкы аскердик даярдык боюнча класстан тышкаркы сабактарды өтүү, студенттер менен уюштуруучу жана аскердик-мекенчилдик иш, ошондой эле аскер ишинин негиздери боюнча ийримдерди жетектөөчү милдеттерди аткаруу жана аскердик бөлмөнү жетектөө кирет (кошумча төлөмдөрсүз).

Эгерде кесиптик орто билим берүүчү уюмдарда жогоруда көрсөтүлгөн ченемде жүктөм камсыз кылынбаса, ага толук кызматтык айлык акы төлөнөт.

Кесиптик орто билим берүүчү уюмдарда аскердик жетекчилер тарабынан жылына 480 сааттан ашык аткарылган окутуучу (педагогикалык) ишке окутуучулар үчүн белгиленген ставка боюнча жана тартипте кошумча акы төлөнөт. Мында кошумча акы төлөнүүчү окутуучу (педагогикалык) иштин көлөмү бир жылда 480 сааттан ашпашы керек.

 

 

 

15-тиркеме

Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин айрым категорияларынын кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

Кызмат орундун аталышы

Кызматтык маяна (сом)

1

Бөлүм башчы

7488

2

Билим берүү уюмунда төмөнкүдөй контингенттеги окуучулары бар башкы бухгалтер:

 

 

250 адамга чейин

7800

 

250дөн 450 адамга чейин

8112

 

450 адамдан ашык

8424

3

Бухгалтер

7410

4

Бухгалтер-кассир

6552

5

Чарба башчысы

7020

6

Психолог

7800

7

Сурдокотормочу, сурдопедагог, врач-педиатр

7020

8

Улук устат

9750

9

Дене тарбия жетекчиси

7800

10

ЖАД (жаштарды аскерге чейинки даярдоо) жетекчиси, спорт боюнча региондук инструктор

7800

11

Методист

7020

12

Системалык администратор (маалыматтык системалык башкаруу адиси)

7410

13

Жатаканадагы тарбиячы

7020

14

Китепкана башчысы, көркөм жетекчи-чыгармачылык жана маданият боюнча региондук координатор

7800

15

Ашкана башчысы (шеф-ашпозчу)

7800

16

Жатакана башчысы

7800

17

Механик

7410

18

Окуу бөлүмүнүн катчысы, кадр боюнча инспектор, паспортист

7020

Эскертүү:

1. Башталгыч кесиптик билим берүүчү кесиптик лицейлердин башкы бухгалтерлеринин кызматтык маянасына 20 пайыз өлчөмүндө үстөк белгиленет.

150 орундан кем эмес стационардык ашканасы бар башталгыч кесиптик билим берүүчү уюмдардын башкы бухгалтерлеринин кызматтык маяналарына 30 пайыз өлчөмүндө үстөк белгиленет.

150 орундан кем эмес стационардык ашканасы бар башталгыч кесиптик билим берүүчү лицейлердин башкы бухгалтерлеринин кызматтык маянасына 30 пайыз өлчөмүндө бир үстөк белгиленет.

2. Дене тарбия жана жаштарды аскерге чейинки даярдоо боюнча жетекчилердин кызматтык маянасына, эгер спорт зал же спорт аянтча болсо жыл ичинде 240 окуу сааты үчүн, спорт зал же спорт аянтча болбосо жыл ичинде 360 окуу сааты үчүн акы кирет.

Сабактан тышкаркы дене тарбия-спорттук иштерге (спорттук ийримдерге сабак өтүү, массалык иш-чараларды өткөрүү) иш жүзүндө жумшалган убакыт боюнча төлөнөт.

 

 

 

16-тиркеме

Райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн борборлоштурулган бухгалтерияларынын кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

Кызмат орундун аталышы

Кызматтык маяна (сом)

1

Борборлоштурулган бухгалтериянын башкы бухгалтери, жыл ичиндеги бюджеттик жана бюджеттен тышкары каражаттардын төмөндөгү өлчөмдөрүнө жараша:

 

 

50000,0 миң сомго чейин;

10270

 

50000,0ден 100000,0 миң сомго чейин;

10530

 

100000,0ден 200000,0 миң сомго чейин;

10790

 

200000,0 миң сомдон жогору

11050

2

Башкы бухгалтердин орун басары

10270

3

Топтун жетекчиси, башкы экономист

9750

4

Бухгалтер, экономист

9425

5

Бухгалтер-кассир

9230

Эскертүү:

1. Борборлоштурулган бухгалтериянын кызматкерлерине иштеген жылдары үчүн иш стажы бештен он жылга чейин - 10 пайыз, ондон он беш жылга чейин - 20 пайыз жана он беш жылдан жогору - 30 пайыз өлчөмүндө ай сайын кошумча акы белгиленет.

2. Иштеген жылдары үчүн үстөк башка кошумчаларды жана үстөктөрдү эсепке албастан эсептелет.

3. Борборлоштурулган бухгалтериянын кызматкерлерине эмгектик өргүүгө чыкканда эки айлык эмгек акы фондунун өлчөмүндө ден соолугун чыңдоого жөлөкпул төлөнөт.

 

 

 

17-тиркеме

Билим берүүнүн райондук (шаардык) бөлүмдөрүнүн (башкармалыктарынын) алдындагы окуу-методикалык кабинеттеринин кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

Кызмат орундун аталышы

Кызматтык маяна, айына, сом менен

башчы

методист

1

Бишкек жана Ош шаарларынын билим берүү башкармалыктарынын алдындагы окуу-методикалык кабинеттер

8450

6500

2

Билим берүүнүн райондук (шаардык) бөлүмдөрүнүн алдындагы окуу-методикалык кабинеттер

7800

6500

Эскертүү:

Билим берүүнүн райондук (шаардык) бөлүмдөрүнүн (башкармалыктарынын) алдындагы окуу-методикалык кабинеттеринин методисти кызмат ордуна жогорку билимдүү жана 5 жылдан ашык педагогикалык стажы бар адам дайындалат.

 

 

 

18-тиркеме

Ош шаардык Кыргыз-Өзбек университетинин алдындагы Өзбек тилинде окуткан мектептер үчүн окуу китептерин, программаларды жана окуу-методикалык адабиятын которуу жана түзүү борборунун кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

Кызматтык маяна, айына, сом менен

 

1

Директор

7800

2

Башкы редактор

7150

3

Бухгалтер

6175

4

Башкы адис, бөлүм башчы

6110

5

Жетектөөчү адис, инженер-программист, программист

5980

6

Кадрлар боюнча инспектор, сүрөтчү, корректор

5850

7

Техник-оператор

5850

 

 

 

19-тиркеме

 

 

 

"2-тиркеме

Бюджеттик каржылоодогу мекемелерде, уюмдарда жана ишканаларда окуу сабактарын өткөрүүгө тартылган кызматкерлердин эмгек акысын саатына төлөөнүн
СТАВКАЛАРЫ

Окугандардын контингенти

Эмгек акыны саатына төлөөнүн ставкалары (сом менен)

профессор, илимдин доктору

доцент, илимдин кандидаты

окумуштуу даражасы жок адамдар

1

Жалпы билим берүүчү баштапкы жана орто кесиптик билим берүү уюмдарында окугандар; окугандардын ушул сыяктуу башка категориялары; жумушчулар; орто кесиптик билимди талап кылган кызмат орундарын ээлеген, кызматкерлер; курстардын угуучулары

91

65

46

2

Студенттер

111

91

52

3

Аспиранттар, жетектөөчү кызматкерлердин жана адистердин квалификациясын жогорулатуу боюнча окуу жайлардын угуучулары

137

111

65

4

Окутууга мамлекеттик заказдын алкагында окутулуучу мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар

350

350

300

5

Кыргыз Республикасынын судьялары жана сот системасынын кызматкерлери

350

350

300

".

 

 

 

20-тиркеме

 

 

 

"12-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Борбордоштурулган бухгалтериянын кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

Кызмат орундун аталышы

Кызматтык маяналардын өлчөмдөрү (сом менен)

1

Бөлүмдүн начальниги

11050

2

Бөлүмдүн начальнигинин орун басары

10140

3

Башкы адис

8970

4

Жетектөөчү адис

8580

5

Адис

7540

".

 

 

 

21-тиркеме

 

 

 

"14-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баштапкы кесиптик билим берүү агенттигинин Республикалык илимий-методикалык борборунун кызматкерлеринин кызматтык маяналарынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

Кызмат орундун аталышы

Кызматтык маяналардын өлчөмдөрү (сом менен)

1

Директор

15600

2

Директордун орун басары

13000

3

Башкы бухгалтер

10140

4

Башкы адис

8840

5

Жетектөөчү адис

8450

6

Адис

7150

7

Методист

8320

8

Китепкана башчысы

7800

9

Чарба башчысы

6760

10

Кассир

7150

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар