Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Элебесова Айгүл Бейшенакуновна

Педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуу катчысы

Негизги кесиптик билими / Базовое профессиональное образование: СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, «Тарыхчы.Тарых жана коом таануу окутуучусу» квалификациясы ыйгарылган. Диплом: Б-I № 045599. 2-июль, 1976-ж. Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР, присвоена квалификация «Историк. Преподаватель истории и обществоведения». Диплом: Б-I № 045599. 2 июля 1976 г.

Окумуштуулук даражасы / Учёная степень: Педагогика илимдеринин кандидаты. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2016-жылдын 25 февралдагы чечими менен берилген (протокол № 2к-1/29). Диссертациянын темасы: «Профилдик билим берүүдө гуманитардык предметтерди интеграциялоонун дидактикалык негиздери». 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы. Кандидат педагогических наук. Выдано решением Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики 25 февраля 2016 года (протокол № 2к-1/29). Тема диссертации: «Дидактические принципы интеграции гуманитарных предметов в профильном обучении». 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.

Кесиптик эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги этаптары / Основные этапы профессиональной трудовой деятельности: 2022-жылдын 5-декабрынан тартып — Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуу катчысы. 2021-жылдын 1-декабрынан – 2022-жылдын 5-декабрына чейин — мектептик билим берүү (кийин социалдык-гуматитардык билим берүү) лабораториясында жетектөөчү илимий кызматкер 2018-жылдын 10-октябрынан – 2021-жылдын 1-декабрына чейин — Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу РПККЖ КДИде окумуштуу катчы. 2017-жылдан – 2018-жылга чейин (2018-ж. 10-октябрынан – 2019-жылдын 1-июнуна чейин 0,5 ставкада) — И. Арабаев атындагы КМУнун Колледжинде ага окутуучу. 2009-жылдан – 2017-жылга чейин — Кыргыз билим берүү академиясы, тарыхый коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү бөлүмүндө ага илимий кызматкер. 2005-жылдан – 2009-жылга чейин — Кыргыз билим берүү академиясы, тарыхый коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү бөлүмүнүн башчысы. 2003-жылдан – 2005-жылга чейин — Кыргыз билим берүү академиясы, тарыхый коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү бөлүмүндө илимий кызматкер. 1983-жылдан – 2004-жылга чейин — «Мектеп» басмасынын (кийин «Кыргызстан» Басма Үйү, «Акыл» Ачык Акционердик Коому) тарых жана география бөлүмүндө редактор, I категориядагы редактор, жетектөөчү редоктор. 1976-жылдан – 1983-жылга чейин — орто жалпы билим берүү мектептеринде тарых мугалими.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар