КОНКУРСТУК ТАНДООНУ ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КУЛАКТАНДЫРУУ

19 Сентябрь 2023 ж.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Кыргыз Республикасынын башталгыч жана орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын жетекчилерин кызмат ордуна дайындоо, кызмат ордунан бошотуу жана аттестациялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» 2023-жылдын 23-июнундагы № 312 токтомуна ылайык, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу мамлекеттик билим берүүчү уюмдарынын директорунун ваканттык бош кызмат ордуна конкурстук тандоо өткөрүү жөнүндө тиркемеге ылайык (тизме тиркелет) ачык сынак жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч жана орто кесиптик билим берүүчү уюмдарынын жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерге квалификациялык талаптар:

 1. жогорку кесиптик билиминин болушу;
 2. билим берүү чөйрөсүндө же окуу жайдын профили боюнча 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 3. Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

Окуу жайдын жетекчиси төмөнкүлөрдү билүүгө тийиш:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү чөйрөсүнө тиешелүү, билим берүү уюмдарынын билим берүү, илимий, өндүрүштүк-чарбалык жана финансы-экономикалык ишин жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылары;
 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү системасын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын;
 • билим берүү системаларын башкаруу теориясын жана методдорун;
 • башталгыч жана орто кесиптик билим берүү жаатында чет өлкөлүк билим берүү мекемелерин илимий жетишкендиктерин жана алдыңкы тажрыйбаларын;

Орто кесиптик билим берүү уюмунун жетекчисинин кызматтык милдеттери:

1) билим берүү мекемесинин системалуу билим берүү (окуу-тарбиялык) жана администрациялык-чарбалык (өндүрүштүк) ишин камсыз кылат;

2) билим берүү мекемесин өнүктүрүүнүн стратегиясын, максаттарын жана милдеттерин аныктайт, анын ишин программалык пландаштыруу, билим берүү мекемесинин ар кандай программаларга жана долбоорлорго катышуусу жөнүндө чечим кабыл алат, билим берүү процессинин шарттарына, билим берүү программаларына, билим берүү мекемесинин ишинин натыйжаларына жана билим берүүнүн сапатына коюлуучу талаптардын сакталышын камсыз кылат, билим берүү мекемесинде билим берүүнүн сапатын үзгүлтүксүз жогорулатуу;

3) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде бюджеттик каражаттарды тескейт, аларды пайдалануунун натыйжалуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылат;

4) билим берүү мекемесинин кызматкерлеринин эмгек акысын, анын ичинде дем берүүчү бөлүгүн (үстөктөрдү, кызматкерлердин эмгек акысынын ставкаларына (кызматтык маяналарына) кошумча төлөөлөрдү) жамааттык келишимде, ички эмгек тартибинин эрежелеринде, эмгек келишимдеринде белгиленген мөөнөттөрдө кызматкерлерге тиешелүү эмгек акыны толук өлчөмдө төлөп берүүнү камсыз кылат;

5) жумушчу окуу пландарын жана программаларын, окуу процесстеринин графиктерин, ички тартип эрежелерин бекитет. Окуу жайдын башкармалыгынын түзүмүн, штаттык санын, кызматкерлеринин кызматтык нускамаларын бекитет. окуучуларрдын контингентин түзөт, аларды социалдык жактан коргоону камсыз кылат. Коомдук тамактануу, медициналык тейлөө уюмдарынын окуу жайларында иштөө үчүн зарыл шарттарды камсыз кылат, окуп жаткандардын, кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо жана коргоо максатында алардын ишин контролдоону уюштурат;

6) иш берүүчүлөр жана социалдык өнөктөштөр менен ишти координациялайт. Колдо болгон мүлктү жана каражаттарды тескейт, окуу-материалдык базаны эсепке алууну, сактоону жана толуктоону, санитардык-гигиеналык режимдин жана эмгекти коргоонун эрежелерин сактоону камсыз кылат, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө жыл сайын отчет берет. Материалдык-техникалык базаны кайра жабдууну жана кайра уюштурууну уюштурат;

7) кадрларды тандоону жана жайгаштырууну жүзөгө ашырат, педагогикалык жана тарбиялоо процессинин зарыл деңгээлин камсыз кылат, алардын квалификациясын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн шарттарды түзөт;

8) үзгүлтүксүз кесиптик окутуу боюнча жогорку окуу жайлар, мектептер менен биргелешип иштөө боюнча жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат;

9) коомчулук менен байланышты камсыз кылат, ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөр) менен ишти координациялайт. Жогору турган, коомдук жана башка уюмдарда билим берүү уюмунун атынан чыгат, зарыл болгон отчетторду даярдоону жана берүүнү камсыз кылат.

Башталгыч кесиптик билим берүү уюмунун жетекчисинин кызматтык милдеттери:

 1. Билим берүү уюмунун уставына, мыйзамдарга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык билим берүү уюмунун билим берүү (окуу-тарбиялоо) жана административдик-чарбалык (өндүрүштүк) ишин камсыз кылат;
 2. мамлекеттик муниципалдык, коомдук жана башка органдарда, мекемелерде билим берүү уюмунун атынан чыгат, алар менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү жана кызматташууну камсыз кылат;
 3. билим берүү уюмун жана анын кызматтарын коомдук маркетинг жана талдоонун заманбап ыкмаларын колдонуу менен уюмду алдыга жылдырат;
 4. билим берүү уюмунун өнүгүү стратегиясын, максаттарын жана милдеттерин аныктайт, анын ишин программалык пландаштырууну жүргүзөт жана уюмдун ар кандай программаларга жана долбоорлорго катышуусу жөнүндө чечимдерди кабыл алат;
 5. билим берүү уюмунун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, педагогикалык жана башка кызматкерлеринин ишин пландаштырат, координациялайт жана контролдойт;
 6. билим берүү уюмунун финансылык, билим берүү ишине жана эмгек мамилелерине тиешелүү локалдуу ченемдик актыларын кабыл алат;
 7. башкарууну рационалдаштырууну, камкорчулук кеңештеринин, билим берүү уюмун башкарууга окуп жаткан кызматкерлердин катышуусун, аны өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу боюнча чараларды ишке ашырууну уюштурат жана координациялайт;
 8. өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде бюджеттик каражаттарды бөлүштүрөт, аларды пайдалануунун натыйжалуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылат;
 9. билим берүү уюмунун уставына ылайык кадрдык, административдик, финансылык, чарбалык жана башка маселелерди чечет;
 10. эмгекти коргоонун талаптарына ылайык келген шартта, эмгек коопсуздугун жана ыңгайларын камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;
 11. билим берүү уюмун квалификациялуу кадрлар менен камсыз кылуу, алардын квалификациясын жогорулатуу жана билим берүү уюмунда кадрлар резервин түзүү боюнча чараларды көрөт;
 12. кызматкерлердин сапаттуу эмгекке умтулуусун жогорулатуу, анын ичинде аларды материалдык стимулдаштыруунун негизинде иш-чараларды ишке ашырууну уюштурат жана координациялайт;
 13. окуучулардын контингентин түзүү жана сактоо боюнча чараларды көрөт;
 14. билим берүү процессинин коопсуздугун камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте билим берүү уюмунда окуп жаткандардын жана кызматкерлердин укуктарын жана эркиндиктерин сактоо боюнча чараларды көрөт;
 15. билим берүү уюмунда кадрларды даярдоонун сапатын жана аны баалоонун объективдүүлүгүн камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;
 16. жумушчу кадрларды даярдоодо, кайра даярдоодо жана квалификациясын жогорулатууда баштапкы жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү стандарттарын сактоо жана аткаруу;
 17. жумушчу кадрларды даярдоодо, кайра даярдоодо жана квалификациясын жогорулатууда баштапкы кесиптик билим берүүнүн билим берүү стандарттарын сактоо жана аткаруу боюнча чараларды көрөт;
 18. окуу-материалдык базаны эсепке алууну, сактоону жана толуктоону, санитардык-гигиеналык режимдин, эмгекти коргоонун жана өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоону, документтердин эсебин алууну жана сактоону, билим берүү уюмунун уставында каралган ишти жүзөгө ашыруу үчүн кошумча финансылык жана материалдык каражаттардын булактарын тартууну камсыз кылат;
 19. окутуунун сапаты жана натыйжасы, анын ичинде бүтүрүүчүлөрдү кабыл алуу, таштап кетүү, ишке орноштуруу көрсөткүчтөрү үчүн жоопкерчилик тартат;билим берүү уюмунун кызматкерлеринин эмгек акысын өз убагында төлөө үчүн жоопкерчилик тартат;
 20. финансылык жана материалдык каражаттардын келип түшүшү, чыгымдалышы жөнүндө квартал сайын отчет жана бүтүндөй билим берүү уюмунун иши жөнүндө мекеменин түзүүчүсүнө ар жылдык ачык отчет берет.

Сынактык тандоого катышуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

 1. Өздүк арыз;
 2. Жарандык паспорттун көчүрмөсү;
 3. Кадрларды эсепке алуу бобюнча толтурулган өздүк баракча (иш жүзүндө жашаган жеринин дареги жана телефондорун көрсөтүү менен);
 4. Резюме (электрондук дарегин көрсөтүү менен), өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу тууралуу маалыматты көрсөтүү менен);
 5. Белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн  билими жөнүндө документтин көчүрмөсү (нотариалдык же иштеген жериндеги кадр кызматы тарабынан);
 6. Белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык же  иштеген жериндеги кадр кызматы тарапбынан);
 7. Кыргыз Республикасынын ИИМ тарабынан берилген  соттолбогондугу жөнүндө маалымкат;
 8. 3*4 өлчөмүндөгү 2 сүрөт;
 9. Белгиленген окуу жайды өнүктүрүү боюнча перспективалык иш планы.

 

Документтерди кабыл алуу башталган күн: 20-сентябрь 2023-жыл.

Документтерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү: 2023-жылдын 3-октябрынын  саат 18.00 убактысына чейин.

Документтерди кабыл алуу төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Бишкек ш.,                 К. Тыныстанов көч., 257. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, каб. 219.

Сурап-билүү телефондору: 0312-62-05-09, 0312 - 66-47-19, 0312 66-46-43

Тиркеме

 1. Чүй облусундагы  Ысык-Ата районунун Новопокровка айылындагы  № 1 Кесиптик окуу жайы;
 2. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Петровка  айылындагы                № 4 Кесиптик лицейи;
 3. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Молдовановка  айылындагы № 5 Кесиптик окуу жайы;
 4. Бишкек шаарындагы № 5 Кесиптик лицейи;
 5. Чүй облусунун    Москва районуна караштуу Беловодск айылындагы № 7 Кесиптик окуу жайы;
 6. Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарындагы № 7 Кесиптик лицейи;
 7. Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарындагы № 8 Кесиптик лицейи;
 8. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарындагы  К. Дюшеев атындагы                  № 14 Кесиптик лицейи;
 9. Ош шаарындагы № 16 Кесиптик лицейи;
 10. Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районуна караштуу Ак-Коргон айылындагы № 21 Кесиптик лицейи;
 11. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодск айылындагы  № 28 Кесиптик лицейи;
 12. Балыкчы шаарындагы  Кесиптик лицей №22 Кесиптик лицейи;
 13. Ош облусунун Кара-Кулжа районуна караштуу Кара-Кулжа айылындагы  № 29 Кесиптик лицейи;
 14. Баткен облусунун Кадамжай районунун Марказ айылындагы                 № 33 Кесиптик лицейи;
 15. Жалал-Абад облусундагы Сузак районунун Ленин айылындагы № 36 Кесиптик лицейи;
 16. Чүй облусундагы Аламүдүн районуна караштуу Ленин айылындагы № 37 Кесиптик лицейи;
 17. Нарын облусундагы Ак-Талаа районуна караштуу Баетов айылындагы  № 40 Кесиптик лицейи;
 18. Талас облусунун Бакай-Ата районунун Боо-Терек айылындагы                               № 41 Кесиптик лицейи;
 19. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районуна караштуу Темир айылындагы № 42 Кесиптик лицейи;
 20. Ош облусунун Чоң-Алай районуна караштуу Дароот-Коргон айылындагы № 44 Кесиптик лицейи;
 21. Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Каныш-Кыя айылындагы   № 46 Кесиптик лицейи;
 22. Талас облусунун Манас районунун Көк-Дөбө айылындагы                               № 51 Кесиптик лицейи;
 23. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көтөрмө айылындагы  № 54 Кесиптик лицейи;
 24. Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Жар-Кыштак айылындагы № 60 Кесиптик лицейи;
 25. Чүй облусунун Искра айылындагы № 61 Кесиптик лицейи;
 26. Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчө айылындагы                        № 67 Кесиптик лицейи;
 27. Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Көк-Жангак шаарындагы  № 71 Кесиптик лицейи;
 28.  Жалал-Абад облусунун Майлуу-Суу шаарындагы № 76 Кесиптик лицейи;
 29. Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы  № 81 кесиптик лицейи;
 30. Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаарындагы № 89  Кесиптик лицейи;
 31. Бишкек шаарындагы № 91 Кесиптик лицейи;
 32. Ош облусунун Араван районуна караштуу Кызыр-Абад айылындагы    № 112 Кесиптик лицейи;
 33. Ош облусунун Ош шаарындагы № 113 Кесиптик лицейи;
 34. Талас облусунун Талас районуна  караштуу  Көк-Ой айылындагы                              № 6 Кесиптик лицейи;
 35. Талас облусунун Талас шаарындагы № 90 Кесиптик лицейи;
 36. Бишкек шаарындагы № 93 Кесиптик лицейи;
 37. Баткен  облусунун Лейлек районуна караштуу Ак-Арык айылындагы № 31 Кесиптик лицейи;
 38. Баткен  облусунун  Исфана  шаарындагы № 48 Кесиптик лицейи;
 39. Баткен  облусунун  Баткен шаарындагы № 57 Кесиптик лицейи;
 40. Нарын облусунун Нарын районунун  Куланак айылындагы №86 Кесиптик лицейи;
 41. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарындагы № 2 Кесиптик лицейи;
 42. Чүй облусунун Ысык-Ата Эпкин айылындагы №49 Кесиптик лицейи; 
 43. Чүй облусунун Аламедин районунун Байтик айылындагы № 47 Кесиптик лицейи;
 44. Ош облусунун Кара-Кулжа районуна караштуу Күйөө-Таш айылыдагы № 109 Кесиптик лицейи;
 45. Ош облусунун Кара-Суу районуна караштуу Жоош айылындагы № 59 Кесиптик лицейи;
 46. Баткен облусундагы Кадамжай районунун Совет айылындагы                № 72 Кесиптик лицейи;
 47. Жалал-Абад облусунун  Токтогул шаарындагы Акмат Бердалиев атындагы № 39 Кесиптик лицейи;
 48. И. Бийбосунов атындагы Каракол педагогикалык колледжи;
 49. К. Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль-жол колледжи;
 50. С. Турсунов атындагы Бишкек агро-экономикалык коллежи;
 51. К.И. Скрябин атындагы Токмок агро-өнөр жай колледжи.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар