Лицензияны кайра тариздөө

Лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздер пайда болгон учурда, лицензиат ыйгарым укуктуу органга "Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу” токтомунун (2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому) 9-тиркемесине  ылайык форма боюнча лицензияны кайра тариздөө жөнүндө арыз менен кайрылууга милдеттүү.

Лицензияны берүүдө, кайра тариздөөдө жана лицензиянын дубликатын берүүдө "Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бир жолку лицензиялык жыйым алынат.

Арызга төмөнкү документтердин көчүрмөлөрү тиркелет:

-мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк (кайра каттоо) жана юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү);

- юридикалык жактын уставы;

- лицензиялар;

-арызды кароо жана лицензия берүү үчүн лицензиялык жыйымды төлөгөндүгүн ырастаган документ (квитанция)

 

Жүктөп алуу:​ Лицензияны кайра тариздөө