Дубликат алуу

Лицензиянын бланкы жоголгон, бузулган учурда лицензиат "Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу” токтомунун (2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому) 10-тиркемесине ылайык форма боюнча жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде лицензиянын дубликатын алууга укуктуу. Лицензиянын бланкы бузулган учурда арызга лицензиянын бузулган бланкы кошо тиркелет.

Лицензияны берүүдө, кайра тариздөөдө жана лицензиянын дубликатын берүүдө "Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бир жолку лицензиялык жыйым алынат.

Арызга төмөнкү документтердин көчүрмөлөрү тиркелет:

-мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүкүн (кайра каттоо) жана юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү);

- юридикалык жактын уставы;

- лицензиялар;

-арызды кароо жана лицензия берүү үчүн лицензиялык жыйымды төлөгөндүгүн ырастаган документ (квитанция).

 

Жүктөп алуу: Лицензиялык талаптар