Предметтик стандарттар

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9 - класстары үчүн стандарттар

 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11 - класстары үчүн стандарттар

  • "Астрономия" предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл): Астрономия.pdf

  • "Биология" предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл): Биология.pdf
  • "География" предмети боюнча предметтик стандарты: География.pdf

  • "Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых" боюнча предметтик стандарты: Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых.pdf

  • “Кыргыз адабияты” предмети боюнча стандарты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн): Кыргыз адабият.pdf

  • “Кыргыз жана дүйнөлүк адабияты” предмети боюнча предметтик стандарты  (окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн): Кыргыз жана жана дуйнолук адабият.pdf

  • "Математика" предмети боюнча предметтик стандарты  (базалык деңгээл): Математика.pdf

  • "Физика" предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл): Физика.pdf

  • "Химия" боюнча предметтик стандарты: Химия.pdf

  • "Адам жана коом" предмети боюнча предметтик стандарты: Адам жана коом.pdf