Предметтик стандарттар

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9 - класстары үчүн стандарттар

 • "Адам жана коом" предмети боюнча предметтик стандарты: Адам жана коом

 • "Биология" предмети боюнча предметтик стандарты: Биология

 • "География" предмети боюнча предметтик стандарты: География

 • “Кыргыз адабияты” предмети боюнча стандарты: Кыргыз адабияты

 • “Музыка” предмети боюнча стандарты: Музыка

 • “Табият таануу” предмети боюнча стандарты: Табият таануу

 • “Тарых” предмети боюнча стандарты: Тарых

 • "Информатика" предмети боюнча предметтик стандарты: Информатика_5-9

 • "Химия" предмети боюнча предметтик стадарты: Химия

 • "Физика" предмети боюнча предметтик стандарты: Физика

 • "Кыргыз тили" предмети боюнча предметтик стандарты: Кыргыз тили

 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11 - класстары үчүн стандарттар

 • "Астрономия" предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл): Астрономия 11 кл

 • "Биология" предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл): Биология 10-11 кл
 • "География" предмети боюнча предметтик стандарты: География

 • "Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых" боюнча предметтик стандарты: Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых

 • “Кыргыз адабияты” предмети боюнча стандарты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн): Кыргыз адабият

 • “Кыргыз жана дүйнөлүк адабияты” предмети боюнча предметтик стандарты  (окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн): Кыргыз жана жана дуйнолук адабият

 • "Математика" предмети боюнча предметтик стандарты  (базалык деңгээл): Математика 10-11 кл

 • "Физика" предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл): Физика 10-11 кл

 • "Химия" боюнча предметтик стандарты: Химия 10-11 кл

 • "Адам жана коом" предмети боюнча предметтик стандарты: Адам жана коом