Кулактандыруулар

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаны муундун окуу усулдук комплекстерин иштеп чыгуу боюнча ачык сынак

Мектептик окуу китептерди жаңылоо процессинин алкагында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги класстардын жана билим берүүнүн баскычтарынын ортосундагы материалдардын методологиясындагы жана мазмунундагы ишти улантуучулукту камсыз кылуучу заманбап жана сапаттуу окуу-усулдук комплекстерди (ОУК) иштеп чыгууга багытталган ачык сынакты уюштурууда.

Сынакка катышууга автордук жамаатар, ОУК иштеп чыгуу боюнча тажрыйбага ээ басмалар же уюмдар, ошондой эле консорциумдар (авторлор, басып чыгаруучулар жана басмаканалар бирикмелери) чакырылат.

Сынак төмөнкү пердметтер боюнча жүргүзүлөт: кыргыз тили (эне тили жана мамлекеттик), орус тили (эне тили жана расмий), өзбек тили, тажик тили, англис тили, тарых (Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхынын интеграцияланган курсу), «Адам жана коом», математика, физика жана астрономия, биология, химия, география, технология, информатика, кыргыз адабияты, орус адабияты, көркөм өнөр.

ОУКтун минималдык курамы өзүнө окуу китебин, иш дептерин жана мугалим үчүн усулдук колдонмону камтыйт. Ошондой эле ОУКтун курамында башка окуу жана усулдук материалдарды (тапшырмалар, тесттик материалдар, хрестоматиялар, карталар ж.б.) көрсөтүүгө болот.

Ачык сынакка катышуу үчүн төмөнкү материалдарды берүү зарыл:

Биринчи этапка катышуу үчүн:

- сынакка катышууга өтүнмө (№1 формага ылайык) – кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып бир айдын ичинде (өтүнмөлөр 2018-жылдын 15-октябрына чейин кабыл алынат).

Биринчи этап өтүнмөлөрдү берүүнүн мөөнөтү аяктагандан кийин эки ай жүргүзүлөт.

- ОУК (7-11-класстар) кол жазмаларынын линейкасынын концепциясын;

- окуу китебинин проспекти (7-класс же линейканы баштоочу окуу китеби).

Биринчи этапта авторлор үчүн маалыматтык жолугушуулар жана консультациялар өткөрүлөт.

 

Сынактын экинчи этабына катышуу үчүн төмөнкүлөр берилет:

линейканын бардык окуу китептеринин проспекттери.

- 7 жана 8-класстардын окуу-усулдук комплекстери – (ар биринин даярдыгы – 50% кем эмес).

- ОУКтун линейкасынын дизайнынын концепциясы жана иллюстрациясы менен класстардын бирөөнүн окуу-усулдук комплексинин версткаланган 2-3 параграфы.

 

Документтерди тапшыруу мөөнөтү: сынактын биринчи этабы аяктагандан кийин үч айдын ичинде.

Экинчи этаптын жыйынтыгы боюнча сынактык комиссия тарабынан эксперттик коштоо менен кайрадан иштеп чыгуу жана пилот жүргүзүү үчүн ОУКтар тандалып алынат.

Сынактык материалдар «Өзбек тили» жана «Тажик тили» предметтери боюнча окуу-усулдук комплекстердин кол жазмаларынан тышкары окуу-усулдук комплекстер мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

Материалдар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы стандарттар жана билим берүүнүн сапаты боюнча Координациялык кеңештин Катчылыгына төмөнкү дарек боюнча: 720040, Бишкек ш., Тыныстанов көч. 257, 334 кабинет, тел. 66-35-97, 0555 640 647 (эл.дарек n.mambetmusaeva@gmail.com), Н. Мамбетмусаевага тапшырылат.

Сынакты өткөрүүнүн шарттары жана документтердин форматы жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сайтынан (www.edu.gov.kg) жана “Кут билим” гезитинен алсаңыз болот.

 

Жүктөп алуу: Ачык сынак_7-11-кл.doc