Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация 2019-2020

 

Билим Берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору (ББСБжМТУБ)  жалпы билим берүү уюмдарындагы  предметтик комиссияларга (ПКга) ЖМАны дистанттык негизде өткөрүүнүн альтернативалык форматын сунуштайт.

Предметтик комиссиялар ЖМАны өткөрүүнүн форматын ѳз алдынча, көз карандысыз тандашат. Сунушталып жаткан форматта ѳткѳрүүнү ыктыярдуу мүнөздѳ, эркин тандашат, милдеттүү эмес!

Предметтер боюнча тесттер предметке жараша төрт форматтагы тапшырмалардан турат:

- жабык формадагы тест тапшырмалары (бир туура жоопту тандоо);

- дал келүүлөрдү аныктай турган тест тапшырмалары – бул сол жакта берилген ар бир элементке оң тарапта берилген элементтердин ичинен дал келгенин табуу.    Дал келүү – 1:1 принцибинде жүргүзүлөт (б.а. дал келген эки элементти туташтыруу);

- ырааты менен жайгаштырууга тест тапшырмалары – тапшырмада берилген сөздөрдү, түшүнүктөрдү, окуяларды алардын маанисине карата ырааты менен туура  жайгаштыруу керек;

- кыска жооптуу ачык формадагы тест тапшырмалары – окуучу тапшырманы өз алдынча аткарып, жообун өзү аныктайт (корутунду, чыгаруу,  чечим ж.б.). Ачык формадагы тест тапшырмалар бир, же бир нече негизги элеметтери жок, же  толук эмес ырастоо түрүндө болушу мүмкүн (сан, тамга, сөз же сөз айкашы).

Тест тапшырмалардын формасы жана саны, тесттин материалдары ар бир сабакка,  окутуу тилине жана багытына жараша тесттин спецификациянын негизинде аныкталат.

ЖМАны өткөрүү үчүн тест тапшырмалары, нускамалары жана баалоо критерийлери милдеттүү төрт предмет боюнча сунушталат:

 

  1. XI класстар үчүн: эне тили жана адабияты (кыргыз, орус, өзбек жана тажик), математика (алгебра), тарых, кыргыз тили окутуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн жана орус тили окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн;
  2.  IX класстар үчүн: эне тили (кыргыз, орус, өзбек жана тажик), математика (алгебра), тарых, кыргыз тили окутуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн жана орус тили окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн;

ЖМАга даярдануу жана өткөрүү боюнча ББСБжМТУБ тарабынан даярдалган бардык материалдар министрликтин сайтына (https://oku.edu.gov.kg/ru/testy/.) жайгаштырылат.

Тесттик иштерди баалоо сунушталган туура жооптордун коддору жана баалоо критерийлеринин негизинде  мектептердеги предметтик комиссиялар (ПК) тарабынан жүргүзүлөт жана беш баллдык баалоо системасына которулуп  берилет.

ББСБжМТУБ тестти уюштуруу жана өткөрүү иштери боюнча мугалимдер, мектеп администрациялары менен учурдагы байланыш каналдары аркылуу, аймактар менен онлайн  байланыштарды уюштуруу менен тыгыз иш алып барат. Тесттик тапшырмалардын туура жооптору жана баалоо критерийлери 2020-жылдын 25-майында кѳрсѳтүлгѳн сайтка жайгаштырылат.

Тест жүргүзүү боюнча бардык суроолор боюнча тѳмѳнкү номерлерге кайрылыңыздар:

Шамшидинова Бактыгуль Сабыржановна –директор, ББСБ МТУБ

+996 551 157378, +996 500 157378.

Мыкыева Мира Расабековна – адис, ББСБ МТУБ

+996 553 230750, +996 500 551116

 

Жүктөп алуу: