Мамлекеттик билим берүү стандарты

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы №403 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты:

Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты