Мектеп бүтүрүүчүлөрү кайсы предметтер боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодон өткөрүлөт?

13.05.2020

9-класстарда негизги жалпы билим берүү программалары боюнча тѳмѳнкү предметтерден жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо ѳткѳрүлѳт:

  • математика (алгебра);
  • эне тили (кыргыз, орус, ѳзбек жана тажик тилдери);
  • Кыргызстандын тарыхы;
  • кыргыз тили (окутуу орус, ѳзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептерде)
  • орус тили (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгѳн мектептерде).


11-класстарда жалпы орто билим берүү программалары боюнча тѳмѳнкү предметтерден жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо ѳткѳрүлѳт:

  • математика (алгебра);
  • эне тили (кыргыз, орус, ѳзбек жана тажик тилдери);
  • Кыргызстандын тарыхы;
  • кыргыз тили (окутуу орус, ѳзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептерде)
  • орус тили (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгѳн мектептерде) .


Гуманитардык, табигый-илимий жана физика-математикалык багыттагы жалпы билим берүү программаларын ишке ашырган жалпы билим берүү уюмдары, айрым предметтерди тереңдетип окуткан мекемелер ѳз алдынча тандоо предметин аныктай алышат.

Эске салсак, коронавируска байланыштуу 9- жана 11-класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик сынактарды тапшыруу форматы быйыл жылдагыдан айырмаланат. Алардын жалпы жетишкендиктерин эске алуу менен атайын түзүлгөн предметтик мамлекеттик комиссия экзамендик бааларды коет.

Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы