ББИМ 2 күндүк окутуу семинарын өткөрөт

03.11.2019

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги билим берүү программаларын лицензиялоо боюнча эксперттерди даярдоо максатында окутуу семинарын өткөрөт.

Билим берүү программаларын лицензиялоо боюнча "БИЛИМ БЕРҮҮ ИШИН ЛИЦЕНЗИЯЛОО”  темасында эксперттерди окутуу семинары.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги “Билим берүү ишин лицензиялоо” темасында 2 күндүк окутуу семинарын өткөрөт.

 Семинарга катышып, сертификат алган эксперттер 3 жыл ичинде лицензиялоо иштерине чакырылат.  

Семинарга катышуу үчүн тиркемеге ылайык 2019-жылдын 12-декабрына чейин ula.edu.kg@mail.ru электрондук дарегине мамлекеттик жана расмий тилинде арыз жөнөтүү керек.  

Эскертүү: Документтерди кабыл алуу жана тандоо боюнча жумушчу комиссия иш алып барат.

Катышуучулардын саны: 100 угуучу. Алардын ичинен жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча – 20, орто кесиптик  билим берүү программалары боюнча – 15, башталгыч кесиптик билим берүү программалары боюнча – 20, орто жалпы билим берүү программалары боюнча –15, мектепке чейинки билим берүү программалары боюнча – 15, кошумча билим берүү программалары боюнча – 15.

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрине

_______________________

           (толук аты-жөнү)

 

Дареги боюнча жашаган:

___________________________

байланыш телефон: ___________________________

электрондук дарек

___________________________

 

 

Арыз

 

Мен, ______________________________________________________,

(толук аты-жөнү)

лицензиялоо процессин өткөрүү боюнча эксперт катары менин талапкерлигимди кароонузду Сизден өтүнөм.

Өзүм жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдайм:

ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Толук аты-жөнү

 

Адамды күбөлөндүргөн документтин реквизиттери (паспорт)

 

ИСН

 

БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТ

Каттоо боюнча жайгашкан жеринин дареги

 

Анык турган жеринин дареги

 

Телефон (уюлдук)

 

Телефон (жумуш)

 

Электрондук дарек

 

БИЛИМИ ЖАНА ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

1. Жогорку кесиптик билим жөнүндө маалымат

Жогорку билимдин деңгээли

 

Билим берүү уюмунун аталышы, бүтүрүү жылы

 

Адистиги,  багыттары

 

Берилген квалификациянын аталышы

 

2. Кесиптик кайра даярдоо жөнүндө маалымат

Билим берүү уюмунун аталышы, бүтүрүү жылы

 

Адистиги,  багыттары

 

Берилген квалификациянын аталышы

 

3. Илимий наам жана даражалары жөнүндө маалымат

Илимий даража

 

Илимий наам

 

4. Билим берүү тармагында болгон иш тажрыйбасы жөнүндө маалымат 

Билим берүү уюмунун же уюмдун аталышы (иштеген учурда)

 

5. Негизги иштеген жери жөнүндө маалымат

Билим берүү уюмунун же уюмдун аталышы

 

Уюмдун дареги

 

Ээлеген кызматы

 

6. Башка иштеген жерлери жөнүндө маалымат (анын ичинде жарандык-укуктук келишимдин негизинде)

Уюмдун толук аталышы

 

Ээлеген кызматы

 

 

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

  1. Адамды күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү;
  2. Алган билими жана квалификациясы тууралуу документтин көчүрмөсү;
  3. Илимий наам, даража жөнүндө документтин көчүрмөсү (бар болсо);
  4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
  5.  Көрсөтүлгөн документтердин тизмеси.

«____»_____________201_ж.                      ______________/_______________________                                                                                                       (колу)                               (колду чечмелөө)