ББИМ билим берүү программаларын аккредитациялоо боюнча эксперттерди окутуу семинарын өткөрүп жатат

01.10.2019

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги “Аккредитация - сапаттуу билимдин кепилдиги” темасында  2 күндүк окутуу семинарын өткөрөт.

Семинарга катышып, сертификат алган эксперттер 5 жыл ичинде аккредитациялоо иштерине чакырылат.  

Семинарга катышуу үчүн 2019-жылдын 30-октябрына чейин ula.edu.kg@mail.ru электрондук дарегине тиркемеге ылайык мамлекеттик жана расмий тилинде арыз жөнөтүү керек.

Эскертүү: Документтерди таңдоо боюнча жумушчу комиссия иш алып барат.

Катышуучулардын саны: 150 угуучу. Алардын ичинен орто жалпы билим берүү программасы боюнча – 80, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү программасы боюнча – 70.

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрине

_______________________

           (толук аты-жөнү)

 

Дареги боюнча жашаган:

___________________________

байланыш телефон: ___________________________

электрондук дарек

___________________________

 

 

Аккредитация өткөрүү үчүн жеке жактын эксперт катары ыйгарым укуктарын аныктоо боюнча арыз

 

Мен, ______________________________________________________,

(толук аты-жөнү)

аккредитация өткөрүү үчүн эксперттин ыйгарым укуктарын аныктап берүүңүздү Сизден суранам.

Өзүм жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдайм:

ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Толук аты-жөнү

 

Адамды күбөлөндүргөн документтин реквизиттери (паспорт)

 

ИСН

 

БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТ

Каттоо боюнча жайгашкан жеринин дареги

 

Анык турган жеринин дареги

 

Телефон (уюлдук)

 

Телефон (жумуш)

 

Электрондук дарек

 

БИЛИМИ ЖАНА ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

1. Жогорку кесиптик билим жөнүндө маалымат

Жогорку билимдин деңгээли

 

Билим берүү уюмунун аталышы, бүтүрүү жылы

 

Адистиги,  багыттары

 

Берилген квалификациянын аталышы

 

2. Кесиптик кайра даярдоо жөнүндө маалымат

Билим берүү уюмунун аталышы, бүтүрүү жылы

 

Адистиги,  багыттары

 

Берилген квалификациянын аталышы

 

3. Илимий наам жана даражалары жөнүндө маалымат

Илимий даража

 

Илимий наам

 

4. Билим берүү тармагында болгон иш тажрыйбасы жөнүндө маалымат 

Билим берүү уюмунун же уюмдун аталышы (иштеген учурда)

 

5. Негизги иштеген жери жөнүндө маалымат

Билим берүү уюмунун же уюмдун аталышы

 

Уюмдун дареги

 

Ээлеген кызматы

 

6. Башка иштеген жерлери жөнүндө маалымат (анын ичинде жарандык-укуктук келишимдин негизинде)

Уюмдун толук аталышы

 

Ээлеген кызматы

 

 

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

  1. Адамды күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү;
  2. Алган билими жана квалификациясы тууралуу документтин көчүрмөсү;
  3. Илимий наам, даража жөнүндө документтин көчүрмөсү (бар болсо);
  4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
  5.  Билим берүү тармагындагы талапкердин акыркы негизги иштеген жеринин башчысынан сунуштама;
  6. Көрсөтүлгөн документтердин тизмеси.

 

 

«____»_____________201_ж.                      ______________/_______________________                                                                                                       (колу)                               (колду чечмелөө)