КР БИМ Мамлекеттик билим берүү стандартын кайра карап чыгууда

31.03.2021

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын (мындан ары – МБС) кайра карап чыгуу боюнча ишти улантууда. Курамына кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери, директорлордун окуу-тарбиялоо иши боюнча орун басарлары, предметтик мугалимдер кирген кеңейтилген жумушчу топ түзүлдү.

МБСны кайра карап чыгуу үчүн төмөнкү факторлор негиз болду:

- билим берүү системасына карата заманбап талаптар,

- билим берүү системасын өнүктүрүү программасында көрсөтүлгөн мамлекеттик жана социалдык буйрутма,

- эмгек рыногунун талаптары,

- Кыргыз Республикасынын аймагында ратификацияланган эл аралык документтерге дал келүү.

 МСБ төмөнкүлөрдү:

- мектептик билим берүүнүн приоритеттүү багыттарын,

- мектептик билим берүүнүн максаттарын жана милдеттерин,

- негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн тизмегин жана алардын жетишкендиктеринин деңгээлин,

- билим берүүнүн жыйынтыктарын баалоонун негизги принциптерин (билим берүү системасы, мектеп, класс жана окуучу) аныктайт.

МБСны кайра карап чыгууда төмөнкүлөр эске алынат:

- жалпы теориялык көрсөтүмдүн деңгээли,

- окуу предметинин деңгээли,

- окуу материалынын деңгээли.

МБСнын алкагында предметтик стандарттар, тиешелүүлүгүнө жараша Базистик окуу планы жана окуу программалары кайра каралып, жаңыланат.

МБСны кайра карап чыгуу билим берүүнүн мазмунун жаңылоого, атап айтканда:

- инсанды руханий-адеп-ахлактык жактан өнүктүрүүгө,

- дене-бой жактан тарбиялоого,

- кесиптик жөндөмдөргө жана ийкемдүү көндүмдөргө,

- STEAM багыттарын: табигый илимдер, технология, инженердик искусство, чыгармачылык, математиканы тереңдетип окутууга,

- көп тилдүү билим берүүгө,

- инклюзивдик билим берүүгө багытталат.

Жумушчу топ такай иштеп жатат. Даяр материалдар мугалимдик коомчулуктун кеңири талкуусуна чыгарылат.

КР БИМдин басма сөз кызматы