Долбоорлор

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

ДИАБнун айдоочу механиги

Квалификациялык талаптар:

 • Кесиптик билим;
 • Кесиптик айдоочу катары кеминде 5 жыл иштеген (В категориясы), эл аралык уюмдагы иш тажрыйбасы артыкчылыктуу;
 • Кыргыз жана орус тилдерин жакшы билүү;
 • Өлкөнүн аймактарын билүү.

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус тилинде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2021-жылдын               01-мартынын саат 17-00 дөн кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Жүктөп алуу: ToR_PCU Driver _LFP_rus_.docx

 

"ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" приглашает к участию в тендере 

Скачать: 

 

Сатып алуулар

Жүктөп алуу:

 

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Сатып алуулар боюнча башкы адис

Квалификациялык талаптар:

 • Логистика, экономика, каржы, инженерия, укук же башка ушул сыяктуу тармактардагы жогорку билим. Сатып алуулар боюнча кошумча билим артыкчылык болуп саналат;
 • Эл аралык донорлор тарабынан каржыланган сатып алуу кеминде 5 жылдык кесиптик тажрыйба;
 • Эл аралык донорлордун жана мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун билүү;
 • Долбоордун/долбоорлордун операциондук башкаруусунун сатып алуу стратегиясын жана сатып алуу бөлүмдөрүн иштеп чыгуу тажрыйбасы;
 • Орус тилин мыкты билүү жана англис тилин жакшы билүү талап кылынат, ал эми кыргыз тилин билүү артыкчылык болуп саналат;
 • Компьютерди мыкты билүү (Windows, MS Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook).

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана / күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 14-декабырдын саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

ToR_Senior PS_MOES KR_eng_10.03.20_approved.docx

ToR_Senior PS_LFP_MOES KG_rus_10.03.20_approved.docx

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ - РЕТЕНДР

Скачать: 

 

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Баалоо координатору

Квалификациялык талаптар:

 • Жогорку педагогикалык билим;
 • Атайын даярдоонун жардамы менен баалоонун ар кандай формаларынын өзгөчөлүктөрүн билүү;
 • Тесттик материалдардын сапатын экспертизалоо жана иштеп чыгуу методологиясын билүү, маалыматтарды иштеп чыгуу тажрыйбасы жана тесттин натыйжаларын талдоо;
 • Билимди баалоо долбоорлорундагы 5 жылдык тажрыйба;
 • Оозеки жана жазуу жүзүндө орус жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлөө (англис тилин билүү артыкчылык берет).

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 15-октябрдын саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб No. 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Жүктөп алуу: ToR_Assessment Coordinator_LFP_rus_.docx

 

ОБЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПАХ

Кредит № 6537-KG

Гран № D573-KG

ИН проекта № P170542

Кыргызская Республика получила от Всемирного Банка финансирование в размере 50 000 000,00 долларов США, эквивалентное стоимости Образования для будущего, и намерена направить часть средств на оплату товаров, работ и сопутствующих услуг, и консультационные услуги, которые будут закуплены в рамках данного проекта.

Проект состоит из следующих компонентов:

       Компонент 1: Улучшение преподавания и обучения 

Целью этого компонента является обеспечение равноправного доступа к качественному дошкольному образованию и повышение эффективности учебного процесса в дошкольных учреждениях и средней школе.

В рамках данного компонента будут закуплены - 1) компьютерное оборудование для 1200 школ; 2) кондиционеры для 1200 школ; 3) игровые площадки для 500 ОДС; 4) пакет развивающих игрушек для 500 ОДС; 5) мебель для 500 ОДС; 6) ковры для 500 ОДС; 7) строительство санитарно-технических сооружений и реабилитация комнат в помещениях 500 ОДС; 8) разработка онлайн цифровой библиотеки учебно-методических материалов (перевод, адаптация); 9) оказание поддержки ОМСУ в мобилизации и строительстве дошкольных учреждений; 10) проектирование санитарно-технических сооружений и реабилитация (восстановительные работы) комнат для 500 ОДС и т.д.

Компонент 2: Управление реализацией для достижения результатов 

Цель этого подкомпонента заключается в поддержке координации, технической и фидуциарной поддержки, а также мониторинг, оценку и отчётность.

В рамках данного компонента будут: 1) Товары для коммуникационной кампании; 2) Тренинги: ИТ-платформа/дистанционное обучение для преподавания предметов и т. д.

Закупка контрактов, финансируемых Международной ассоциацией развития, будет проводиться в соответствии с процедурами, прописанными в Правилах закупок для заемщиков ФИП, которые были приняты в июле 2016 года, а затем пересмотрены в ноябре 2017 года и августе 2018 года (Правила закупок), и открыты для всех правомочных участников торгов, как определено в Правилах закупок. После переговоров по проекту Всемирный Банк разместит согласованный первоначальный план закупок и все последующие обновления на своем внешнем веб-сайте после того, как будет получено «нет возражения». Конкретные извещения о закупках для контрактов, которые будут представлены в соответствии с процедурами международных конкурсных торгов (ICB) Всемирного Банка, и для контрактов на консультационные услуги будут объявляться по мере их поступления в UN Development Business, на сайт Всемирного Банка, zakupki.gov.kg и в местные СМИ.

Заинтересованные правомочные участники торгов, желающие быть включенными в список для рассылки приглашений к участию в торгах в соответствии с процедурами ICB, и заинтересованные консультанты, желающие получить экземпляр приглашений к выражению заинтересованности в участии в конкурсах на оказание консультационных услуг, а также все, кому требуется дополнительная информация, могут обращаться по приведенному ниже адресу:

Проект «Образование для будущего»

при Министерстве образовании и науки Кыргызской Республики

Каб. 410, 257, ул.Тыныстанова, Бишкек, Кыргызская Республика

тел: + 996 (312) 62-34-17

E-mail: lffprocurement@gmail.com

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

 

ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарандар менен мамилелер жана коомдук байланыштар боюнча адис

Квалификациялык талаптар:

 • «Филология / журналистика» адистиги боюнча же чектеш тармактарда жогорку билим;
 • Эл аралык донорлор тарабынан каржыланган долбоорлордогу тажрыйба (сунуш каттары);
 • Кызыкдар тараптар / жамааттар менен өз ара аракеттенүү жаатында, 3 жылдан кем эмес, маалымат кампанияларын жүргүзүү жаатында кесипкөй иш тажрыйбасы;
 • Кыргыз, орус (жазуу жана оозеки), англис тилинде эркин сүйлөө (артыкчылыгы);
 • Компьютер менен иштөө (Windows, MS Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook)жана башка оргтехника менен колдонуу.

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус тилинде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын               05-октябрдын саат 17-00 дөн кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Жүктөп алуу: ТoR_PR Specialist_рус.docx

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

ДКБнун офис-менеджери

Квалификациялык талаптар:

 • Лингвистика жаатында же башка чектеш тармактарда жогорку билим;
 • Эл аралык долбоорлордо офис менеджери же долбоордун жардамчысы катары иш тажрыйбасы;
 • Иш кагаздарынын негиздерин билүү;
 • Кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөө;
 • Компьютер менен иштөө (Windows, MS Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook) жана башка оргтехника менен колдонуу

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус тилинде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 29-сентябрдын саат 17-00 дөн кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Скачать: ToR_Office Manager_LFF_MOES KG_rus_final_04.09.20

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

ДИАБнун айдоочу механиги

Квалификациялык талаптар:

 • Кесиптик билим;
 • Кесиптик айдоочу катары кеминде 5 жыл иштеген (В категориясы), эл аралык уюмдагы иш тажрыйбасы артыкчылыктуу;
 • Кыргыз жана орус тилдерин жакшы билүү;
 • Өлкөнүн аймактарын билүү.

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус тилинде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 21-сентябрдын саат 17-00 дөн кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Жүктөп алуу: ToR_PCU Driver .docx

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОЕКТ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

объявляет конкурс на вакансию В Отдел реализации Проекта (ОРП)

Офис-Менеджер / Переводчик

Информацию о квалификационных требованиях и техническом задании можно найти на сайтах www.donors.kg и  http://zakupki.gov.kg

Резюме (с фото) на русском и английском языках представить не позднее 17:00 часов, 17 сентября 2020 года

по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г.Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, 210 каб., 2-этаж

или выслать на эл адрес:  office.sessdp@gmail.com

Скачать: ToR_PIU SESSDP_Office-manager translator.docx

 

Запрос на подачу котировок

Отдел реализации проекта АБР «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» настоящим приглашает представить ценовое предложение для поставки следующих товаров:

SESSDP/Sh/G25/2020- Офисное оборудование для пилотной инвентаризации школьных библиотек

Минимальные квалификационные требования для Поставщиков:

1) разрешительные документы на ведение коммерческой деятельности и

2) выполнение как минимум 1-го контракта аналогичных по объему и содержанию за последние 3 года. Сумма прилагаемого документа о вашем опыте работы в качестве поставщика должна быть не менее 1 941 000 сомов.

Окончательный срок предоставления заполненных ценовых котировок не позднее 17.00 часов 16 сентября 2020 года.

Скачать: 2020-09-02_RFQ_eng.pdf

 

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

 

ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Төлөө боюнча адиси

Квалификациялык талаптар:

 • Бухгалтердик эсеп, финансы, экономика боюнча жогорку билим;
 • Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсеп жаатында кеминде 3 жыл иш алып баруу артыкчылык болуп саналат;
 • Эл аралык долбоорлордо бухгалтердик эсеп боюнча кеминде 3 жылдык иш тажрыйбасы;
 • Эл аралык бухгалтердик эсеп стандарттарын, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын, Дүйнөлүк Банктын Client/Connections тутумун пайдалануу менен финансылык отчеттуулукту жана бухгалтердик эсептин жол-жоболорун билүү артыкчылык болуп саналат,
 • Компьютердик көндүмдөр, атап айтканда, 1С-Бухгалтердик программа жана MS Office программалык пакети;
 • Орус тилин мыкты билүү, англис тилин орто деңгээлде билүү, кыргыз тилин билүү артыкчылык болуп саналат.

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 2-сентябрдын саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб No. 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

ToR_Disb Spec_LFF_MOES KG_rus_21.04.20_approved (копия).docx

 

Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Баалоо координатору

Квалификациялык талаптар:

 • Жогорку педагогикалык билим;
 • Атайын даярдоонун жардамы менен баалоонун ар кандай формаларынын өзгөчөлүктөрүн билүү;
 • Тесттик материалдардын сапатын экспертизалоо жана иштеп чыгуу методологиясын билүү, маалыматтарды иштеп чыгуу тажрыйбасы жана тесттин натыйжаларын талдоо;
 • Билимди баалоо долбоорлорундагы 5 жылдык тажрыйба;
 • Оозеки жана жазуу жүзүндө орус жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлөө (англис тилин билүү артыкчылык берет).

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 1-сентябрдын саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб No. 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

ToR_Assessment Coordinator_LFP_rus_final_06.07.2020 (копия).docx

 

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Мугалимдерди окутуу боюнча координатор

Квалификациялык талаптар:

 • Жогорку педагогикалык билим;
 • Окуу модулдарын жана программаларын, окуу куралдарын иштеп чыгуу жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын мугалимдери, башталгыч жана орто мектептердин мугалимдери үчүн окутууну жүзөгө ашыруу тажрыйбасы;
 • Координациялоо, республикалык деңгээлде көз карандысыз окутуу жана региондор менен иш алып баруу тажрыйбасынын (РИПКПР, райондукОО, ОМС ж.б.) сунуш каттары;
 • Билим берүү долбоорлорунда билим берүү тренингдерин уюштурууда 5 жылдык практикалык тажрыйба (ДОТ колдонуп окутуучу мугалимдердин артыкчылыгы);
 • Оозеки жана жазуу жүзүндө орус жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлөө (англис тилин билүү артыкчылык берет).

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 1-сентябрдын саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб No. 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

ToR_Teacher Training Coordinator _LFP_rus_26.06.2020 (копия).docx

 

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Экология жана социалдык маселелерди чечүү боюнча адис

Квалификациялык талаптар:

 • Экология илимдери боюнча жогорку билим (айлана-чөйрөнү коргоо, геология, география, биология же тиешелүү адистиктер);
 • Санитардык жана экологиялык стандарттарга, социалдык стандарттарга ылайык курулуш уюмдарынын кеминде 3 жылдык иш тажрыйбасы;
 • Айлана-чөйрөнү коргоо, социалдык коопсуздук жана жашоо-тиричилик коопсуздугу боюнча документтерди иштеп чыгуу тажрыйбасы;
 • Кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөө, англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат;
 • Компьютерди мыкты билүү (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer).

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 1-сентябрда саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб No. 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

TOR_Environmental and Social Specialist_rus (копия).docx

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ АЗИЯ ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫНЫН ДОЛБООРУ «СЕКТОРДУ ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН БЕКЕМДӨӨ»

Долбоорду ишке ашыруу болүмүндө бош кызмат орундарына сынак жарыялайт

 • Сатып алуулар боюнча башкы адис
 • Офис-Менеджер / Котормочу

Квалификациялык талаптар жана техникалык тапшырма жөнүндө маалыматты  www.donors.kg жана http://zakupki.gov.kg веб-сайттарда таба аласыз

Резюмени (сүрөт менен) орус жана англис тилдеринде 2020-жылдын 06-июлуна чейин тапшырылышы керек

Дарек боюнча: Кыргызская Республикасы, 720040, Бишкек шаары, Тыныстанов көч., 257, 210 каб., 2-кабат же  office.sessdp@gmail.com электрондук почтасына жөнөтүнүз

 

Тендерге катышуу боюнча кулактандыруу

 1. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги (Сатып алуучу) Азия Өнүктүрүү Банкынын (АӨБ) «Секторлорду өнүктүрүү долбоору: билим берүү тутумун бекемдөө" Долбоорунун алкагында тендерге катышууга укуктуу талапкерлерди "Кыргыз Республикасынын 2098 мектептик билим берүү мекемелеринин китепканаларын инвентаризациялоо үчүн кеңсе жабдууларын" ("Товарлар") жеткирүү боюнча жабык конкурстук сунуштарын берүүгө чакырат.
 2. Эл аралык сынактык тооруктар (ЭСТ) АӨБ жол-жоболоруна ылайык жүргүзүлөт: Бир этап - бир конверт жана тендердик документтерде көрсөтүлгөн талаптарга жооп берген өлкөлөрдүн бардык катышуучулары тендерге катыша алат.
 3. Бул тендерге төмөнкү квалификацияга ээ болгон катышуучулар гана катыша алышат:
 4. Акыркы 3 (үч) жыл аралыгында аяктаган же аткарылып жаткан келишимдер боюнча тооруктун катышуучулары тарабынан алынган төлөмдөрдүн суммасы катары эсептелген минималдуу жылдык орточо жүгүртүүсү 2,800,000 АКШ долларынан кем болбогондор;
 5. Келишимдик тажрыйба - Акыркы 3 (үч) жылда жок эле дегенде 1,500,000 АКШ доллары өлчөмүндө ийгиликтүү аяктаган эки келишимге жана 6-бөлүмдө (жеткирүү графиги) көрсөтүлгөн мүнөзү жана татаалдыгы боюнча ушуга окшогон көлөмдөгү жеткирүүлөргө катышуу.

 Квалификациялык критерийлер тендердик документтерде кененирек сүрөттөлгөн.

Кошумча маалыматтарды алуу үчүн жана тоорук үчүн документтерди текшерүү үчүн тооруктун катышуучулары байланыша алышат:

Байланышуучу адам:

Узбекова Жылдыз Сатаровна, Долбоордун менеджери

Дареги

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 257

Кабинет/Кабаты

210 каб., 2-кабат

Тел/Факс

+996 312 62 50 82

E-mail:

office.sessdp@gmail.com

 
6. Конкурстук сунуштар берилиши керек:
 • Жогоруда көрсөтүлгөн дарекке;
 • 2020-жылдын 26-июну, саат 14:00дөн (GMT +6) кечиктирилбестен;

Тендердик документтерде көрсөтүлгөн форма боюнча конкурстук сунуштардын Банктык кепилдиги кошо тиркелиши зарыл. 

 

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги АӨБ «Секторлорду өнүктүрүү долбоору: билим берүү тутумун бекемдөө" долбоорунун алкагында жеткирүү үчүн баа сунуштарын берүүгө квалификациялуу фирмаларды чакырат:

Мектеп китепканаларын пилоттук инвентаризациялоо үчүн кеңсе жабдыктарын

Тендердик документтерди www.zakupki.gov.kg порталынан («Долбоор тарабынан жарыяланган сынактар» бөлүмүнөн), КР БИМ сайтынан  www.edu.gov.kg табууга болот же төмөнкү дарекке кайрылыңыздар:

Бишкек ш., Тыныстанов көч., 257, 210-каб., e-mail: office.sessdp@gmail.com

Толук баа сунуштарды берүү 2020-жылдын 22-июну, саат 17.00дөн кечиктирилбеши зарыл. Кошумча маалыматтарды алуу үчүн байланыш тел.: (312) 62 29 67.

Жүктөп алуу: RFQ G25 Office equipment for pilot inventory of school libraries_rus_revised 11 06 2020.docx

 

“Келечек үчүн билим берүү” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Котормочу

Квалификациялык талаптар:

 1. Тил илими / филология жаатында жогорку билим, котормо таануу жаатында билим алуу артыкчылык болуп саналат;
 2. Эл аралык долбоорлордо кеминде 5 жылдык тажрыйба;
 3. Котормочу катары иш тажрыйбасы;
 4. Орус, кыргыз жана англис тилдерин мыкты билүү.

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана / же күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 5-июнунда саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү,. төмөнкү дарек боюнча:

“Келечек үчүн билим берүү” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Жүктөп алуу: TOR_Translator Rus_.docx

 

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Сатып алуулар боюнча адис

Квалификациялык талаптар:

 1. Логистика, экономика, каржы, инженерия, укук же башка ушул сыяктуу тармактардагы жогорку билим;
 2. Сатып алууда кеминде 3 жылдык кесипкөй тажрыйба, эл аралык донорлор каржылаган долбоорлордо иш тажрыйбасы артыкчылык болуп саналат;
 3. Эл аралык донорлордун жана мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун, сатып алуулар жөнүндө күбөлүктөрдүн бардыгын билүү;
 4. Орус тилин мыкты билүү жана англис тилин жакшы билүү талап кылынат, ал эми кыргыз тилин билүү артыкчылык болуп саналат;
 5. Компьютерди мыкты билүү (Windows, MS Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook)

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана / күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 5-июнунда саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

“Келечек үчүн билим берүү” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Жүктөп алуу: ToR_Procurement Specialist_LFP_MOES KG_rus_18.05.20_approved .docx

 

«Келечек үчүн билим берүү» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Инженер-куруучу

Квалификациялык талаптар:

 1. Дизайн, курулуш, шаар жана жарандык инженердик инфраструктура боюнча жогорку инженердик билим же магистр даражасы;
 2. Социалдык объектилерди долбоорлоо жана куруу боюнча долбоорлоо жана курулуш жаатында 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы (эл аралык уюмдарда инженердик-конструктордук кеңешчи катары иштөө тажрыйбасы);
 3. Эл аралык стандарттарды жана жергиликтүү курулуш ченемдерин долбоорлоо жана курулуш иштерин жүргүзүү эрежелерин билүү;
 4. Тиешелүү инженердик кызматтарды көрсөтүү үчүн квалификациялык сертификаттын болушу (смета инженери үчүн квалификациялык сертификаттын болушу артыкчылык);
 5. Имараттарды жана курулмаларды текшерүү үчүн квалификациялык күбөлүктүн болушу;
 6. Инфраструктуранын же социалдык долбоорлордун техникалык жана экологиялык экспертизаларын жүргүзүү тажрыйбасы (жок дегенде 2 социалдык объект);
 7. Госстрой методологиясына ылайык MS Office, WORD, EXCEL, Outlook, Internet Explorer, AutoCAD, графикалык программалар жана RIC эсептөө программасы менен иштөө көндүмдөрүнүн болушу;
 8. Кыргыз, орус, англис (артыкчылыктуу) тилдеринде эркин сүйлөө.

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана / күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 25-майында саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

“Келечек үчүн билим берүү” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб № 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

Скачать: ToR for Civil Engineer _rus_04.05.2020_approved .docx

 

“Келечек үчүн билим берүү” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Мониторинг жана баалоо боюнча адис

Квалификациялык талаптар:

 • Коомдук илимдер жаатында жана / же ага байланыштуу башка тармактардагы жогорку билим;
 • Баалоо, методология жана статистикалык анализди билүү;
 • Билим берүү чөйрөсүндө же социалдык тармакта баалоо, талдоо жүргүзүү тажрыйбасы (гендердик жана / же долбоорлор боюнча баалоону жүргүзүү тажрыйбасы артыкчылыктуу);
 • Мыкты инсандык жөндөм жана эксперттердин жана консультанттардын ишин координациялоо, БӨУлардын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү менен иштөө тажрыйбасы;
 • Компьютерди мыкты билүү (MS Word, Excel, Access, Power Point);
 • Оозеки жана жазуу жүзүндө орус жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлөө (англис тилин билүү артыкчылык берет).

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана / же күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 4-майында саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү,. төмөнкү дарек боюнча:

“Келечек үчүн билим берүү” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб No. 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

электрондук почта: officeorp@gmail.com

 

Келечек үчүн билим берүү долбоорун ишке ашыруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу ВАКАНСИЯГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Эрте балалык координатору

Квалификациялык талаптар:

 • Мугалимдердин жогорку билими;
 • Башталгыч жана мектепке чейинки билим берүү жана өлкөдө жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик башкарууну реформалоого байланышкан негизги маселелерди тастыкталган түшүнүк;
 • Эл аралык уюмдар каржылаган билим берүү долбоорлорун ийгиликтүү пландаштыруу жана башкаруу боюнча кеминде 3 жылдык тажрыйбага ээ болуу;
 • Көзкарандысыз жана кызыкдар тараптар менен биргелешип иштөө мүмкүнчүлүгү (КР БИМ, кызыкдар тараптарды колдоо тармагы);
 • Кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөө артыкчылык болуп саналат.

Толук техникалык тапшырма менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтында таанышууга болот

Кызыккан талапкерлер кайсы бош кызмат ордун, CV (резюмесин) орус жана англис тилдеринде, ошондой эле тиешелүү дипломдордун жана / же күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн 2020-жылдын 4-майында саат 17-00 дан кечиктирбестен берүүгө милдеттү, төмөнкү дарек боюнча:

“Келечек үчүн билим берүү” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу

Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, каб No. 410a

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

 

Отдел реализации проекта «Образование для будущего» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики объявляет конкурс на вакансию IT - координатор проекта

Квалификационные требования:

 • Высшее образование в области информационных технологий или в других смежных областях;
 • Не менее 5 лет опыта работы в качестве IT специалиста или в организации работ в сфере внедрения электронных обучающих материалов, наличие опыта работы в международных проектах является преимуществом;
 • Знание программ операционных систем Windows и их сетевых компонентов, ОС, Server (2003/2008), Linux (RHLE), СУБД, MSQL, MSSQL, Web-технологий, умение работать с серверным и сетевым оборудованием;
 • Наличие сертификатов в области IT-технологий;
 • Отличное знание русского и кыргызского языков, знание английского языка является преимуществом.

С подробным техническим заданием можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики www.edu.gov.kg

Заинтересованные кандидаты должны предоставить письмо заинтересованности, CV (резюме) на русском и английском языках, а также копии соответствующих дипломов и/или сертификатов не позже 17-00 часов 15 апреля 2020г. по следующему адресу:

Отдел реализации проекта «Образование для будущего»

при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

г. Бишкек, ул. Тыныстанова 257, каб. № 410а

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

e-mail: officeorp@gmail.com

Скачать: ToR_IT Coordinator_LFF_MOES KG_rus_24.03.20_approved.docx

 

Отдел реализации проекта «Образование для будущего» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики  объявляет конкурс на вакансию

Главного специалиста по закупкам

Квалификационные требования:

 • Высшее образование в таких областях, как логистика, экономика, финансы, инженерное дело, юриспруденция, или в других смежных областях. Дополнительное образование в сфере закупок является преимуществом;
 • Не менее 5 лет профессионального опыта работы в сфере закупок, финансируемых международными донорами;
 • Знание процедур закупок международных доноров и государственных закупок;
 • Опыт разработки стратегии закупок и разделов закупок операционного руководства проекта/ов;
 • Отличное знание русского языка и хорошее знание английского языка обязательно, знание кыргызского языка является преимуществом;
 • Навыки работы с компьютером (Windows, MS Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook) – 5 баллов.

Подробное техническое задание: ToR_Senior PS_LFP_MOES KG_rus_10.03.20_approved.docx

Заинтересованные кандидаты должны предоставить письмо заинтересованности, CV (резюме) на русском и английском языках, а также копии соответствующих дипломов и/или сертификатов не позже 17-00 часов 26 марта 2020г. по следующему адресу:

Отдел реализации проекта «Образование для будущего»

при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

г. Бишкек, ул. Тыныстанова 257, каб. № 410а

тел. 62-34-17, факс 62-34-17

e-mail: officeorp@gmail.com

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

объявляет конкурс на вакантную позицию Специалиста по мониторингу и оценке ОРП

Информацию о квалификационных требованиях и техническом задании консультанта можно найти на сайтах  www.donors.kg , www.edu.gov.kg .

Резюме (с фото) на русском и английском языке представить не позднее 17 часов 13 февраля 2020 года по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257, 210 каб., 2-этаж или выслать на эл адрес:  office.sessdp@gmail.com

Техническое задание в приложении: TOR for M&E specialist__ 2020.docx

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОЕКТ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: НАВЫКИ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА» (ADB Грант #0553-KGZ)

Объявляет конкурс на позицию: ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

Квалификационные требования:

-           Высшее образование, дополнительное образование в соответствующей сфере;                                       

-           Соответствующий опыт работы в международных проектах не менее 3 лет;

-           Знание руководства и процедур закупок Азиатского банка развития и других международных организаций;

-           Опыт и навыки подготовки тендерных документов на товары, работы и консультационные услуги;

-           Опыт и навыки(i) закупки товаров и работ через международные и национальные конкурсные торги (подготовка тендерных документов, оценка тендерных предложений и составление проекта договора) и (ii) отбора консультантов;

-           Устные и письменные навыки русского, кыргызского и английского языков;

-           Хорошие межличностные навыки и умение работать в сжатые сроки;

-           Навыки пользования MS Office, интернет, электронной почтой и т.д.

Дополнительную информацию о квалификационных требованиях и техническом задании можно найти на сайте www.donors.kgedu.gov.kg  

Резюме на русском и английском языках представить не позднее 17:00 часов, 06 января 2020 года по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257, 218 каб., 2-этаж

или выслать на эл адрес: office.sessdp@gmail.com  

Только наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.

Скачать: TOR PIU Senior Procurement.docx

 

Отдел реализации проекта АБР «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» настоящим приглашает представить ценовое предложение для поставки следующих товаров:

SESSDP/Sh/G22/2019- Закупка дополнительного офисного оборудования для 7 ИПК и 30 инновационных школ
Ценовое предложение в приложенном формате должно быть должным образом  ПОДПИСАНО, запечатано в конверт, адресовано и доставлено по следующему адресу:
Адрес Покупателя: г.Бишкек, ул. Тыныстанова 257, каб. 218
Телефон (раб.) +996-312-620484

Минимальные квалификационные требования для Поставщиков:
1) разрешительные документы на ведение коммерческой деятельности и
2) выполнение 1-го аналогичного контракта за последние 3 года.

Окончательный срок подачи Ваших ценовых предложений Покупателем по указанному в пункте 3 адресу определен как: до 17-00 часов   10 октября 2019 года.

Полный текст ЗПП в приложении: RFQ G22 Office equipment for TTIs and innovative schools rus.docx

 

Информация на сайт о результатах тендера

Проект АБР «Проект развития сектора: Укрепление системы образования» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики информирует о результатах проведенного 06 августа  2019 года тендера SESSDP/НКТ/G21/2018 «Закупка дополнительной мебели для  30 инновационных школ и 7 ИПК»

Наименование Контракта

Поставщик

Сумма контракта (сом)

SESSDP/НКТ/G21/2019

Консорциум Проф Мебель

5 794 600,00

 

 

Отдел реализации проекта АБР «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» настоящим приглашает заинтересованных поставщиков представить ценовое предложение для поставки следующих товаров:
SESSDP/Sh/G20/2019- Офисное оборудование для учреждения «Жаңы Китеп»

Ценовое предложение в приложенном формате должно быть должным образом ПОДПИСАНО, запечатано в конверт, адресовано и доставлено по следующему адресу:
Адрес Покупателя: г.Бишкек, ул. Тыныстанова 257, каб. 218
Телефон (раб.) +996-312-620484

Минимальные квалификационные требования для Поставщиков: 
1) разрешительные документы на ведение коммерческой деятельности и 
2) выполнение 1-го аналогичного контракта за последние 3 года.

Окончательный срок подачи ценовых предложений Покупателем по указанному в пункте 3 адресу определен как: до 17-00 часов 06 сентября 2019 года.

Полный текст ЗПП в приложении.

Скачать: RFQ Office equipment for Zhany Kitep rus.docx

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках реализации проекта Азиатского банка развития «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» (Грант №0408-KGZ)

Отдел реализации проекта АБР настоящим приглашает правомочных участников торгов представить свои запечатанные конкурсные предложения для поставки дополнительной мебели для 30 инновационных школ и 7 Институтов повышения квалификации учителей

 

Для получения тендерных документов обращаться по следующему адресу:
г. Бишкек, ул.Тыныстанова 257, каб. 218
или направить запрос на следующий эл.адрес: 
office.sessdp@gmail.com 

Окончательный срок предоставления заполненных конкурсных предложений не позднее 15.00 часов 06 августа 2019 года. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (312) 620-484

 

Скачать: Приглашение к участию в тендере

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках реализации проекта Азиатского банка развития «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» (Грант №0408-KGZ)


 
Отдел реализации проекта АБР настоящим приглашает вас представить ценовое предложение для поставки следующих товаров: Серверное оборудование для РИПКиППР при МОН КР 
 

Минимальные квалификационные требования для Поставщиков: 
1) разрешительные документы на ведение коммерческой деятельности и 
2) выполнение 1-го аналогичного контракта за последние 3 года.


Окончательный срок подачи Ваших ценовых предложений Покупателем по указанному в пункте 3 адресу определен как: до 17-00 часов 04 июля 2019 года.

Скачать: Запрос на предоставление приложений

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» объявляет конкурс на вакантную позицию Специалиста по мониторингу и оценке ОРП

Информацию о квалификационных требованиях и техническом задании консультанта можно найти на сайтах www.donors.kghttp://zakupki.gov.kg и www.edu.gov.kg.

Резюме (с фото) на русском и английском языках представить не позднее 29 апреля 2019 года 17.00 часов по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, 218 каб., 2-этаж или выслать на эл адрес: office.sessdp@gmail.com 
Справки по тел.: +996 312 62 04 84

Скачать: ТЗ Специалиста по МиО ОРП 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики в рамках реализации проекта Азиатского банка развития «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» (Грант №0408-KGZ)

Приглашает местные компании выразить свою заинтересованность на выполнение консультационной услуги

"Разработка автоматизированной информационной системы Учреждения «Жаны китеп» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики для учета аренды учебников, учебных пособий в общеобразовательных организациях"

Заинтересованные участники должны представить информацию согласно форме «Выражения заинтересованности для консультационных фирм», предварительно зарегистрировавшись на сайте АБР: http://cms.adb.org/ (как консультационная фирма). Дополнительная информация по данной теме также доступна на сайте МОН КР www.edu.gov.kg  (раздел Проекты).

Окончательный срок для подачи выражений заинтересованности - 12-00 часов 18 марта 2019 года.

 Заинтересованные организации могут получить дальнейшую информацию по нижеуказанному адресу в течение рабочего времени с 9:00 до 18:00 (рабочие дни):

 г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, каб. 218 (2-й этаж) тел.: +996(312)62-04-84

E-mail: office.sessdp@gmail.com

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Азия өнүктүрүү банкынын «Секторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын бекемдөө» долбоору Регионалдык ИТ адиси (2) вакансиясына конкурс жарыялайт.

Консультантка коюлуучу квалификациялык талаптар жана техникалык тапшырма төмөнкү сайттарда жайгашкан: www.donors.kg жана http://zakupki.gov.kg

Резюме (жеке сүрөт менен) орус жана англис тилдеринде  2018-жылдын 25 январынын 17:00 убактысына чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 257, 210-кабинет, 2-кабат же электрондук дарек боюнча жөнөтүлсүн: office.sessdp@gmail.com
Толук маалымат: +996 312 62 04 84

Жүктөп алуу: TOR_IT_experts for E-Learning__final.docx

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
Азия өнүктүрүү банкынын «Секторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын бекемдөө» долбоору "Жаны Китеп" Мекемесинин Юрист вакансиясына конкурс жарыялайт.

Консультантка коюлуучу квалификациялык талаптар жана техникалык тапшырма төмөнкү сайттарда жайгашкан: www.donors.kg жана http://zakupki.gov.kg

Резюме (жеке сүрөт менен) орус жана англис тилдеринде 2018-жылдын 24 январьга чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 257, 218-кабинет, 2-кабат же электрондук дарек боюнча жөнөтүлсүн: office.sessdp@gmail.com
Толук маалымат: +996 312 62 04 84

Скачать: TOR_lawyer for Zhany Kitep.docx

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики реализует Проект АБР «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» и настоящим приглашает правомочных участников торгов представить свои конкурсные предложения для поставки

Логистических услуг по проведению тренингов для учителей 7-11 классов школ Кыргызской Республики.
Для получения тендерных документов обращаться по следующему адресу:

г.Бишкек, ул.Тыныстанова 257, каб. 218 или направить запрос на следующий эл.адрес: piusessdp@gmail.com

Окончательный срок предоставления запечатанных конкурсных предложений не позднее 15.00 часов 18 января 2019 года по вышеуказанному адресу. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (312) 620-484

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
Азия өнүктүрүү банкынын «Секторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын бекемдөө» долбоору Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча адис вакансиясына конкурс жарыялайт.

Консультантка коюлуучу квалификациялык талаптар жана техникалык тапшырма төмөнкү сайттарда жайгашкан: www.donors.kg жана http://zakupki.gov.kg

Резюме (жеке сүрөт менен) орус жана англис тилдеринде 2018-жылдын 03 декабрьга чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 257, 210-кабинет, 2-кабат же электрондук дарек боюнча жөнөтүлсүн: office.sessdp@gmail.com
Толук маалымат: +996 312 62 04 84

Жүктөп алуу: TOR_TTspecialist_SESSDP.docx

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» объявляет конкурс на вакантную позицию Бухгалтера Учреждения "Жаны Китеп" при Министерстве образования и науки КР. 

 
Информацию о квалификационных требованиях и техническом задании консультанта можно найти на сайтах www.donors.kghttp://zakupki.gov.kg и www.edu.gov.kg.
 
Резюме (с фото) на русском и английском языках представить не позднее 17.00 часов 31 октября 2018 года по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, 218 каб., 2-этаж ли выслать на эл адрес:  office.sessdp@gmail.com 
Справки по тел.: +996  312 62 04 84
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» объявляет конкурс на вакантную позицию Офис-менеджера/ Переводчика ОРП АБР при Министерстве образования и науки КР. 


Информацию о квалификационных требованиях и техническом задании консультанта можно найти на сайтах www.donors.kg, http://zakupki.gov.kg и www.edu.gov.kg. 
Резюме (с фото) на русском и английском языках представить не позднее 20 октября 2018 года 17.00 часов по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, 218 каб., 2-этаж или выслать на эл адрес:  office.sessdp@gmail.com 
Справки по тел.: +996  312 62 04 84

Скачать: ToR_PIU SESSDP_Office-manager translator.docx

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» объявляет конкурс на вакантную позицию Директора Учреждения "Жаны Китеп" при Министерстве образования и науки КР.

Информацию о квалификационных требованиях и техническом задании консультанта можно найти на сайтах www.donors.kghttp://zakupki.gov.kg и www.edu.gov.kg.

Резюме (с фото) на русском и английском языках представить не позднее 20 октября 2018 года 
по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, 218 каб., 2-этаж
или выслать на эл адрес: office.sessdp@gmail.com 
Справки по тел.: +996 312 62 04 84

Скачать: TOR_Director of Zhany Kitep.docx

 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин (ОУК) иштеп чыгуу боюнча ачык сынак 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин (ОУК) иштеп чыгуу боюнча ачык сынак жарыялайт. 

Жүктөп алуу: Буйрук жана сынактын шарттары_УМК_7-11 кл.pdf

 

Информация на сайт о результатах тендера

Проект АБР «Проект развития сектора: Укрепление системы образования» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики информирует о результатах проведенного 20 июня 2018 года тендера SESSDP/ICB/G3/2018 «Закупка ИКТ оборудования для мультимедийных классов в 30 инновационных школах и 7 ИПК»

Наименование Контракта

Поставщик

Сумма контракта (доллары США)

SESSDP/ICB/G3/2018

ОсОО «КБМ»

1 066 090  

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги «Секторду өнүктүрүү долбоору: билим берүү системасын бекемдөө» долбоорун ишке ашыруунун алкагында (грант АӨБ №0408-KGZ) «ЖАӉЫ КИТЕП» МЕКЕМЕСИНИН ФИНАНСЫЛЫК МЕНЕДЖЕРИНИН кызмат ордуна сынак жарыялайт

Негизги квалификациялык талаптар:

 • Кесиптик деңгээли же иш тажырыйбасы финансылык жана/же банктык чөйрөдө (10 жылдан кем эмес), мекемелердин/ишканалардын акча каражаттарын, алардын кыймылын башкаруу жаатындагы тажрыйбага ээ болуу;
 • Жетекчилик кызматтардагы тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес болууга тийиш;
 • Банктар менен жана банктар аркылуу кардарларды тейлөөнү уюштуруу боюнча тажрыйбага ээ болуу;
 • Бюджетти даярдоо, анын аткарылышын контролдоо жана финансылык отчетторду даярдоо боюнча тажырыйбанын болушу;
 • Окуу китептеринин айлануусу, китептерди ижарага берүү жана басып чыгарууну каржылоо боюнча иштин жайын билүү/тажырыйбанын болушу Эл аралык мекемелердин долбоорлорунда иштеген тажырыйбасы демилгелүү деп табылат;
 • Стандарттык кеңсе программалык камсыздоолор, анын ичинде тексттер, электрондук таблицалар жана маалымат берүү үчүн ПКлар менен иштөө тажырыйбанын болуусу;
 • Адамдар менен баарлаша билүү жана кызматташтыкка даяр болуу, ошондой эле адистердин жана өнөктөштөрдүн ишин координациялоо боюнча жөндөмдүн болуусу;
 • Кыргыз, орус жана англис тилдерин (ооз эки жана жазуу түрүндө) жогорку деңгээлде билүү.

Техникалык тапшырма боюнча төмөнкү сайттардан маалымат алууга болот:

www.edu.gov.kg, www.employment.kg, www.donors.kg

Сунуштоо катты, орус жана англис тилдеринде өздүк кыскача баяндаманы  

 2018 жылдын 10 августунда  саат 17.00 дөн кечиктирбестен  

Бишкек шаары, Тыныстанов көч. 257, 210-каб. дарегине тапшыруу зарыл. Же piustaffadv@gmail.com эл.дарегине көчүрмөсүн aimanova.contractor@adb.org эл. дарегине жумуш орундун аталышын көрсөтүү менен жиберилиши керек.

Аңгемелешүүгө ылайыктуу деп табылган талапкерлер гана чакырылат.

 

Жүктөп алуу: Фин менеджеринин тех тапшырма.docx

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОЕКТ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: Навыки ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО роста»

Объявляет конкурс на вакансию Административного ассистента/переводчика в отдел реализации проекта

Квалификационные требования:

 • Высшее образование в области гуманитарных наук;
 • Минимум 3 года соответствующего опыта работы (опыт работы в международных организациях будет преимуществом);
 • Отличное знание кыргызского, русского и английского языков;
 • Владение компьютером (Windows, MS Office, Internet Explorer).

Подробную информацию о техническом задании и объемов предоставляемых услуг можно ознакомится на сайтах www.donors.kg и http://zakupki.gov.kg


Резюме на русском и английском языках представить не позднее 23 июля 2018 года  по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г.Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, 217 каб., 2-этаж или выслать на эл адрес: receptiong50024@gmail.com

Справки по тел.: (+996)  312 622 605; (+996) 312 620 473

Скачать: ТЗ ассистента-рус.docx

 

Информация о результатах тендера

Проект АБР «Проект развития сектора: Укрепление системы образования» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики информирует о результатах проведенного 27 февраля 2018 года тендера SESSDP/NCB/G5/2018 «Закупка мебели для 30 инновационных школ и 7 ИПК»

Наименование Контракта

Поставщик

Сумма контракта (доллары США)

SESSDP/NCB/G5/2018

ОсОО «Вуд Премиум»

136 346  

 

ШОПИНГ ДЛЯ ТОВАРОВ ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

RFQ G9 Макеты и коллекции.docx

Информация на сайт о результатах тендера

Проект АБР «Проект развития сектора: Укрепление системы образования» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики информирует о результатах проведенного 27 февраля 2018 года тендера SESSDP/NCB/G10/2018 «Закупка офисного и учебного оборудования для 30 инновационных школ и 7 ИПК»

Наименование Контракта

Поставщик

Сумма контракта (доллары США)

SESSDP/NCB/G10/2018

ОсОО «КБМ»

260 000,81

 

 

ШОПИНГ ДЛЯ ТОВАРОВ ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

RFQ G13 Предоставление интернет услуг для 16 школ.docx

RFQ G14 Equipment for Server room of MoES and Local network for RTTI rus.docx

 

Отдел реализации проекта АБР «Программа развития сектора: Укрепление системы образования» при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики приглашает квалифицированные фирмы предоставить ценовые котировки на поставку:

Реагенты для школьных лабораторий

Для получения тендерных документов обращаться по следующему адресу:

г.Бишкек, ул.Тыныстанова 257, каб. 218

или направить запрос на следующий эл.адрес:

piusessdp@gmail.com

Окончательный срок предоставления заполненных ценовых котировок не позднее 17.00 часов 07 мая 2018 года Дополнительную информацию можно получить по тел.: (312) 620-484

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОЕКТ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

объявляет конкурс на вакансию в Отдел реализации Проекта (ОРП)

Специалист по управлению учебниками

Информацию о квалификационных требованиях и техническом задании можно найти на сайтах www.donors.kg и  http://zakupki.gov.kg

Резюме (с фото) на русском и английском языках представить не позднее 02 мая 2018 года

по адресу: Кыргызская Республика, 720040, г.Бишкек, ул.Тыныстанова, 257, 210 каб., 2-этаж

или выслать на эл адрес:  office.sessdp@gmail.com

Справки по тел.: +996  312 62 04 84

ТЗ Специалиста по Упр.учебниками (1).docx

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Азия өнүктүрүү банкынын «Секторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын бекемдөө» долбоору

жергиликтүү консультанттардын вакансиясына конкурс жарыялайт

 • «Жаӊы китеп» Коомдук фондун түзүү боюнча менеджер
 • «Жаӊы китеп» Коомдук фондун тейлөө үчүн коммерциялык банктарды тандоо боюнча консультант

Консультанттарга коюлуучу квалификациялык талаптар жана техникалык тапшырмалар төмөнкү сайттарда жайгашкан: www.donors.kg жана http://zakupki.gov.kg

Резюме (жеке сүрөт менен) орус жана англис тилдеринде 2018-жылдын 30-мартына чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 257, 210-кабинет, 2-кабат же электрондук дарек боюнча жөнөтүлсүн: office.sessdp@gmail.com

Толук маалымат: +996  312 62 04 84

Жуктоп алуу: 

TOR_TRF establishment consultant_rus_March19_2018_fin

TOR_TRF_Consultant on Sel of Com Bank_rus

 

Тендердин жыйынтыктары боюнча маалымат

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Азия өнүктүрүү банкынын “Секторду өнүктүрүү долбоору: билим берүү системасын бекемдөө” долбоору төмөндөгү өткөрүлгөн тендерлердин жыйынтыктары боюнча маалымдайт:

 1. “30 инновациялык мектептер үчүн лаборатория жабдыктарын сатып алуу (2 лот)” боюнча 2017-жылдын 28-ноябрында өткөрүлгөн тендер SESSDP/ICB/G/1/2017.

Келишимдин аталышы

Провайдер (жеткирип берүүчү)

Келишимдин суммасы

(АКШ доллары)

SESSDP/ICB/G/1/2017 Lot 1 и Lot 2

ОсОО «AT Empire»

388 341

 

 1. “12 инновациялык мектептерде жана 3 мугалимдердин квалификация жогорулатуу институттарында реабилитациялоо иштерин жүргүзүү (3 лот)” боюнча 2017-жылдын 12-декабрында өткөрүлгөн тендер NCB-CW-4-2017 (кайта өткөрүлгөн) 

Келишимдин аталышы

Жери

Мекеме (жалдануучу)

Келишимдин суммасы

(сом)

NCB-CW-4-2017/Lot 1

Нарын облусу

«Орион Групп Интернэшнл» ЖАК

8 113 262,41

NCB-CW-4-2017/Lot 2

Талас облусу

ОсОО «Аслан строй»

4 249 747,00

NCB-CW-4-2017/Lot 3

Ош облусу

ОсОО «Архстройинвест»

18 981 600,85

 

ТЕНДЕРГЕ КАТЫШУУГА ЧАКЫРУУ

Дата:

2018 жылдын 20 февралы

АБР Гранты №:

0408-KGZ: Секторду өнүктүрүү долбоору: Билим берүү системасын бекемдөө”

Келишимдин номери жана аталышы:

SESSDP/NCB/G5/2018:

30 инновациялык мектептер жана 7 мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу институттары үчүн эмеректерди сатып алуу

Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү:

15:00 (Бишкек сааты боюнча) 2018 жылдын 20 марты

 

 1. Кыргыз Республикасы Азия өнүктүрүү банкы (АӨБ) тарабынан “Секторду өнүктүрүү долбоору: Билим берүү системасын бекемдөө” эсебинен каржылоону алды. Бул каражаттарынын бөлүгү жогоруда келтирилген келишим боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн пайдаланылат. Ал эми укуктуу өлкөлөрдөн келген катышуучулар үчүн тендер ачык болуп саналат.
 2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (алуучу) азыркы чакыруу кат менен 30 инновациялык мектептерди жана 7 мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу институттары үчүн эмеректер (Буюмдар) менен камсыз кылуу үчүн укуктуу өлкөлөрдөн келген катышуучулар тендердик табыштамаларды мѳѳр менен басылып тапшырылуусу зарыл.

 

 1. Улуттук конкурстук соодалар АӨБ тартибине жараша ишке ашырылат: бир этап - бир кат, конкурстук соодалар 5 бөлүмдѳгү "укуктуу өлкөлөр" тизмесинде көрсөтүлгөн укуктуу өлкөлѳрдүн бардык катышуучулары үчүн ачык болуп саналат.
 2. Төмөнкүдөй негизги талаптарга ээ болгон катышуучулар бул тендерге катыша алат:
 1. Минималдуу орточо жылдык акча жүгүртүүсү 23,000,000.00 сомдон кем эмес болуу керек, бул сумма акыркы 3 (үч) жылда аткарылган же аткарылып жаткан келишимдердин жалпы төлөмдѳрдүн негизинде болушу зарыл;

 

б) Катышуучу, акыркы 3 жыл ичинде 18,000,000.00 сомдон кем эмес (ар бир келишим), жок дегенде эки (2) бири-бирине ылайык келген  келишимдерди (6 бѳлүмдѳгү ѳткѳзүү графигинде келтирилген) негизги өткөрүүчү катары ийгиликтүү аткарылышы зарыл

 

 1. Для получения дополнительной информации и проверки документации для торгов, участники торгов могут связаться с:
 2. Кошумча маалымат алыш үчүн жана тендердик документтерди текшерүү үчүн, конкурстун катышуучулары тѳмѳнкү адрес боюнча байланыша алышат:

Байланышуу үчүн:

Узбекова Жылдыз Сатаровна, Менеджер ОРП

Адрес

720040, Кыргызская Республика,

г.Бишкек, ул.Тыныстанова, 257

Кабинет / Кабат

210 каб., 2-этаж

Тел/Факс

+996 312 62 50 82/ 62 04 84

E-mail:

office.sessdp@gmail.com

 

 

 1. Сатык документтерин алуу үчүн сатыктын ылайыктуу катышуучулары төмөнкүлөркө милдеттүү:
 • 30 инновациялык мектептер жана 7 мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу институттары үчүн эмеректерди сатып алуу боюнча тендердин документтерин алуу максатында жазуу түрүндө арыз берүүсү керек (Товарлар); документ электрондук түрдө жөнөтүлөт жана ал үчүн акы төлөнбөйт;
 • Документтердин кагаз түрүндөгү көчүрмөлөрүн тапшырган учурда, тендердик документтер үчүн кайтарымсыз 500 кыргыз сому төлөнөт. Бул катталган потенциалдуу катышуучуларга тендекрдин документтери берилет. Эгер документтерди жеткирүү керек болгон учурда, документтердин ар бир пакетин жергиликтүү жеткирип берүү үчүн кошумча 1000 сом төлөнөт;
 • Төлөм, акча каражаттарын төмөнкү банктык эсепке которулуусу аркылуу жүргүзүлөт:

Уюмдун аталышы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги, Азия өнүктүрүү банкынын «Секторду өнүктүрүү долбоору: Билим берүү системасын бекемдөө”

 

Дареги:

720040, Кыргыз Республикасы,

Бишкек шаары, Тыныстанова 257 көчөсү.

ИНН:    

01906201510186

ОКПО:

Р1012015

УГНС коду

004 Первомайская

Банк реквизити

АК «Оптима Банк»нын Бишкектеги борбордук бөлүмү

БИК

109018

Эсептик бетэсеп (сом)

1091828235575092

 

 

 

 1. Конкурстук сунуштар тапшырылыш керек:
 • Жогорку көрсөтүлгөн дареке;
 • 2018-жылдын 20-мартында саат 15:00дөн кеч эмес (Бишкек убактысы боюнча);
 • Катышуучу конкурстук сунуштун кепилдик декларациясын тендердик документтерде көрсөтүлгөн формада тапгыруусу зарыл.

 

 1. Кечиккен конкурстук сунуштар каралбайт. Конкурстук сунуштар документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү өтөөрү менен ачылат. Документтерди ачуу, ага катышкысы келген сатыктын катышуучуларынын катышуусу менен өтөт.

 

 1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы «Секторду өнүктүрүү долбоору: Билим берүү системасын бекемдөө” долбоорун ишке ашыруу бөлүмү сатыктын катышуучулары тарабынан конкурсттук сунушту даярдоо үчүн кетирилген чыгымдарга жана коротууларга жоопкерчиликти албайт.

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ
Дата: 30 января 2018 года
Грант АБР №: 0408-KGZ: «Проект развития сектора: Укрепление системы образования»

Номер и название контракта:

SESSDP/NCB/G10/2018:
Закупка офисного и учебного оборудования для 30 инновационных школ и 7 Институтов повышения квалификации учителей.

Крайний срок подачи конкурсных предложений: 15:00 часов (Бишкек) 27 февраля 2018 года
1. Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского Банка Развития (АБР) в
счет стоимости Проекта «Проект развития сектора: Укрепление системы образования».
Часть средств данного кредита будет использована для осуществления платежей в рамках
вышеуказанного контракта. Торги открыты для участников торгов из правомочных стран
АБР.
2. Министерство образования и науки Кыргызской Республики (Покупатель), настоящим
приглашает правомочных участников торгов представить свои запечатанные конкурсные
предложения для поставки офисного и учебного оборудования для 30 инновационных
школ и 7 Институтов повышения квалификации учителей (Товары).
3 Национальные конкурсные торги будут проводиться в соответствии с процедурой АБР: Один
этап - один конверт, и они являются открытыми для всех участников торгов из правомочных
стран, перечисленных в Разделе 5 «Правомочные страны».
4 Только правомочные участники торгов, имеющие следующую ключевую квалификацию,
могут участвовать в данном тендере:
a) Минимальный среднегодовой оборот должен быть не менее 24,000,000.00 кыргызских
сомов, подсчитанный как совокупные платежи, полученные Участником торгов по
завершенным либо выполняемым контрактам за последние 3 (три) года;
b) Участник должен иметь как минимум два (2) схожих по объему контракта (как описано в
Разделе 6 График поставки), успешно выполненных в качестве основного поставщика в
течение 3 последних лет на сумму не менее 19,000,000.00 кыргызских сомов каждый.

5 Для получения дополнительной информации и проверки документации для торгов, участники
торгов могут связаться с:
Контактное лицо: Узбекова Жылдыз Сатаровна, Менеджер ОРП
Адрес 720040, Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул.Тыныстанова, 257

Кабинет / Этаж 210 каб., 2-этаж
Тел/Факс +996 312 62 50 82/ 62 04 84

E-mail: office.sessdp@gmail.com
6. Для приобретения документации для торгов правомочные участники торгов должны:
 представить письменное заявление на получение тендерных документов по закупке
офисного и учебного оборудования для 30 инновационных школ и 7
Институтов повышения квалификации учителей (Товары). и
 оплатить некомпенсируемую оплату суммой 500 кыргызских сомов за тендерные
документы на флеш-накопителях, которые будут переданы зарегистрированным
потенциальным участникам. Если требуется, доставка включает доплату KGS 1000
для каждого пакета для местной доставки. Документ будет доставлен курьером.
Никакая ответственность не будет нестись за потерю или доставку с опозданием.
 Оплата должна быть произведена перечислением денежных средств на следующий
банковский счет:
Название организации Министерство образования и науки КР, Проект АБР
«Проект развития сектора: Укрепление системы
образования»

Адрес: 720040, Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул.Тыныстанова, 257

ИНН: 01906201510186
ОКПО: Р1012015
Код УГНС: 004 Первомайская
Банковские реквизиты Бишкекский центральный филиал ОАО «Оптима Банк»
БИК 109018
Расчетный счет (сом) 1091828235575092
7. Конкурсные предложения должны быть доставлены:
 по выше указанному адресу;
 не позднее 27 февраля 2018 года 15:00 часов (Бишкек);
 Участник должен предоставить Гарантийную декларацию конкурсного
предложения в форме, как указано в тендерных документах.

8. Опоздавшие конкурсные предложения будут отклонены. Конкурсные предложения будут
вскрыты немедленно после истечения крайнего срока в присутствии представителей
участников торгов, которые пожелают принять участие.
9. Отдел реализации проекта «Проект развития сектора: Укрепление системы образования»
при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики не несет ответственности
за любые издержки или расходы, понесенные участниками торгов в связи с подготовкой
или доставкой конкурсных предложений.