Для учителей

Пособие для учителей и социальных педагогов

Настольная книга работника образования Кыргызской Республики

Руководство для учителей английского языка

Пособие для учителей и социальных педагогов​

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Организационно-методический отдел

Адрес оргкомитета: Кыргызская Республика, 720040,

г.Бишкек, бульвар Эркиндик, 25, 16 каб. 66-05-36,

электронная почта: КАО_12@mail.ru

 

Информационное письмо

         Во исполнение указа Президента Кыргызской Республики от 5 января 2017 года  № 1  «Об объявлении  2017 года  Годом нравственности, воспитания и культуры» и в целях распространения передового педагогического опыта Министерство образования и науки КР совместно с Кыргызской академией образования 2-3 ноября 2017 года проводит XXVI Республиканские педагогические чтения по теме: «Проблемы воспитания подрастающего поколения культуре нраственности в рамках классных часов и гуманитарных предметов».

          В XXVI Республиканских педагогических чтениях могут принять участие учителя, директора средних школ, воспитатели детских садов, работники образования, преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, ученые-методисты,  родители и все желающие опытные педагоги.

         Приблизительная тематика XXVI Республиканских педагогических чтений прилагается.

         Список участников  с указанием  адреса, должности  и доклады для XXVI Республиканских педагогических чтений необходимо представить до 1 июля 2017 года. (Кыргызская Республика, 720040, г.Бишкек, бульвар Эркиндик, 25, 15 каб. 66-05-36, электронная почта: КАО_12@mail. ru).

         XXVI Республиканские педагогические чтения проводятся на кыргызском и русском языках.

         Технические требования к оформлению материалов XXVI Республиканских педагогических чтений: доклады должны быть  представлены   в электронном и письменном варианте в одном  экземпляре, объем работы 5-7 стр., формат Word 2003, 2007, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5.

         Лучшие доклады будут опубликованы в научном журнале “Известия КАО” и отмечены Почетной грамотой оргкомитета.

Оргкомитет

 

 

 • Класстык сааттардын жана гуманитардык предметтердин алкагында өсүп  келе жаткан муунду тарбиялоонун көйгөйлөрү» аттуу темада ХХVI  Республикалык педагогикалык окуулардын болжолдуу                                       

1. Балдар бакчасында балдарды ыйман, адеп жана маданияттуулукка тарбиялоо;

2. Улуттук оюндар аркылуу  балдарды ыймандуулукка, адептүүлүккө жана  ынтымактуулукка тарбиялоо;

3. Сүрөт, ийлеп чаптоо жана кесип чаптоо сабактарында  балдарды  улуттук  көркөм кол өнөрчүлүгү менен тааныштыруу;

4. Балдарды ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбиялоодо үй-бүлө жана балдар бакчасынын ортосундагы  биргелешкен иш тажрыйба;

5. Балдарды  ыймандуулукка, адептүүлүккө  тарбиялоодо  улуттук каада-салттар менен тааныштыруунун  максаты;

6. Балдар бакчасында  өнүктүрүү чөйрөсүн  уюштуруудагы  жана  аны педагогикалык максатта колдонуудагы тарбиячынын ролу;

7. Жаратылышка, жан-жаныбарларга  аяр мамиле жасайлы!;

8. Окуу-тарбия иш тажрыйбасында учурда орун алган   салттуу жана   жаңычыл методдор;

9. Балдар  бакчасынын орус тайпаларында  кыргыз тилин экинчи тил катары                   үйрөтүү сабактарында  балдарды ыймандуулукка, адептүүлүккө  жана толеранттуулукка тарбиялоо;                                                                 

10. Макал-лакаптарды окуу-тарбия ишмердүүлүктөрүндө колдонуу аркылуу           балдарды жүрүм-турум маданиятына тарбиялоо;

11.Кенже окуучуларды ыймандуулукка, адептүүлүккө жана маданияттуулукка тарбиялоодогу этнопедагогиканын  ролу;

12. Ыймандуулук жана адептүүлүк – учурдун талабы;

13. Ыймандуу, адептүү жана маданияттуу окуучу – өлкөнүн келечеги;

14. Улуулардын сөзү – улуу мурас!; 

15. Баланы адеп, ыйман жана маданиятка тарбиялоодогу ата-эненин ролу;

16. Адептик-ыймандык улуу дөөлөттөр –Ата-бабаларыбыз калтырган улуу мурас;

17. Башталгыч класста кыргыз тил сабагы - маданиятты бекемдөөнүн руханий булагы;

18. Кыргыз элинин каада-салттарын окуу-тарбия процессинде колдонуунун    максаты;

19. Макал-лакаптардын балдарды тарбиялоодогу ролу;

20. Ата-эне жана балдар ортосундагы мамилени калыптандыруудагы элдик тарбиянын маданияттан алган орду;

21. Балдарды тарбиялоодо элдик оозеки чыгармачылыктын тарбиялык   мааниси;

 1. Баланы тарбиялоодогу бешик ырынын таасири;
 2. Кыргыз элинин улуттук каада-салт жана маданиятынын балдарды тарбиялоодогу ролу;
 3. Элдик педагогикадагы – ыйман, адеп жана маданият проблемалары;
 4. Тарбиянын уюткусу - улутубуздун улуу тарыхы;
 5. Элдик акындардын чыгармаларындагы этнопедагогиканын идеялары аркылуу окуучуларды тарбиялоо;
 6. Сергек жашоо мүнөзү – ден соолукта, дил (психикалык) соолукта жашоонун зарыл шарты.  Сергек жашоо мүнөзүнүн негиздери, аны калыптандыруунун багыттары;
 7. Жаш муундардын ыймандык маданиятын, рухий саламаттыгын

       калыптандыруунун маанилүү маселелери;

 1. Гуманитардык предметтерди окутууда гумандуулукка, акылдуулукка жана адеп-ахлактуулукка  тарбиялоо;
 2. Адептик-рухий кризистин себептеринин  мурдагы педагогикалык реалдуулук менен байланышы, кризистен чыгуунун жолдору;
 3. Ааламдашуу шартында окуучуларды тарбиялоо проблемалары;
 4. Билим берүүчү мектептерде компетенттүүлүк парадигмасынын негизинде окутуунун жана тарбиялоонун маселелери;
 5. Окуучуларды тарбиялоодогу азыркы мезгилдеги өзгөчөлүктөр, индиго, эмо-киды  балдар, гиперактивдүү, көнүл бөлүнбөй калган балдар менен иштөө;
 6. Балдарды тарбиялоо боюнча педагогика илиминдеги жаңылыктар;
 7. Балдарды тарбиялоодогу этномаданий баалуулуктарды пайдалануу;
 8. Баланы тарбиялоодо үй-бүлөнүн орду, мектеп менен үй-бүлөнүн кызматташтыгы;
 9. Гуманитардык билим берүүдө кеп маданиятын, ой жүгүртүү жана ыймандык маданиятын калыптандыруу маселелери;
 10. Кыргыз тили сабактарында окуучулардын кеп маданиятын калыптандыруу жолдору;
 11. Кыргыз тилин окутууда элдик педагогикалык идеялар аркылуу окуучуларды ыймандуулук маданиятына үйрөтүү;
 12. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүдө улуттук салттарды колдонуу менен окуучуларды көп маданияттуулукка тарбиялоо;
 13. Кыргыз тилинен класстык-тарбиялык сааттарда окуучуларды ыйман маданиятына үйрөтүү боюнча тажрыйбалар;
 14. Орус тилин окутууда окуучуларды көп тилдүүлүккө үйрөтүүнүн заманбап  ыкмалары;
 15. Орус тилинен тарбиялык сааттарда  кыргыз-орус адабиятынын мисалында окуучулар менен интерактивдүү баарлашуулар аркылуу  көп маданияттуу тарбия  берүү;
 16. Орус тили сабактарында окуучуларды сүйлөшүү  этикетине үйрөтүү;
 17. Чет тили сабактарында окуучуларды  көп тилдүүлүккө үйрөтүүдө интерактивдүү баарлашууларды чыгармачылык менен  колдонуу;
 18. Чет тили сабактары – мектеп окуучуларын  көп маданияттуулукка тарбиялоонун натыйжалуу шарттарынын бири;
 19. Адабият сабактарында үлгү каармандардын мисалында окуучуларды адептик-ыймандык мыкты сапаттарга тарбиялоонун натыйжалуу ыкмалары жана методдору;
 20. «Манас» эпосунун патриоттук жана адеп-ахлактык идеяларын сабакта үйрөтүүнүн натыйжалуу формалары менен методдору;
 21. Эл акындарынын чыгармаларындагы адеп маданиятына үйрөтүү идеялары жана аларды класстык сааттарда колдонуу жолдору;
 22. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы рухий-адептик салттар, аларды интерактивдүү жол менен үйрөтүү формалары жана методдору;
 23. Маданият аралык диалог жана толеранттуулук аркылуу өсүп келе жаткан муунду ыймандуулук маданиятына тарбиялоо;
 24. Этнопедагогиканын негизинде окуучуларды ыймандуулукка тарбиялоо;
 25. Ааламдашуу доорунда салттуу педагогиканын баалуулуктарына таянып, ыйман-ахлак негиздерине тарбиялоо;
 26. Ата-энелердин педагогикалык маданиятын өстүрүү боюнча иш-чаралар;
 27. Үй-бүлөлүк тарбиянын баалуулуктары;
 28. Өсүп келе жаткан муунду ыймандуулук маданиятына тарбиялоодо инновациялык методдорду колдонуу;
 29. Окуучуларда ыймандуулук маданиятынын калыптангандыгын баалоонун жаңы мамилелери жана формалары;
 30.  Социалдык-гуманитардык билим берүүнүн алкагында ыймандуу жана маданияттуу инсанды тарбиялоонун маселелери;
 31. Этномаданий компетенттүүлүктү калыптандыруу аркылуу адептүүлүккө жана ыймандуулукка тарбиялоо ыкмалары;
 32. Окуучулардагы  жарандуулук компетенттүүлүгү менен ыймандуулук маданиятынын өз ара байланыштары;   
 33. Ачык, демократиялык коомдо адептүү, ыймандуу жана маданияттуу жаранды тарбиялоонун жаңы методдору;
 34. Көп маданияттуулук жана толеранттуулук сапаттарын калыптандырууда жаңы технологияларды колдонуунун ыкмалары;
 35. Адептүү, ыймандуу жана маданияттуу жаранды калыптандыруу – билим берүү системасынын артыкчылыктуу багыты;
 36. Салттуу баалуулуктар ыймандуулук маданиятына тарбиялоонун башкы өбөлгөсү; 
 37. Табигый – математикалык  (математика, физика, химия, биология, табият таануу) предметтерди окутуунун  мазмунуна  маданий баалуулуктарды киргизүү менен өсүп келе жаткан жаш муундарды адептүүлүккө, ыймандуулук  маданиятына тарбиялоо;
 38. Табигый-математикалык предметтерди (математика, физика, химия, биология, табият таануу) окутууда  мультимедиялык  технологияларды пайдалануу   аркылуу окуучуларды адептүүлүккө, ыймандуулук маданиятына тарбиялоо;
 39.  “Информатиканы окутууга заманбап мамиле: жаңы талаптар жана     жаңы мүмкүнчүлүктөр”;
 40. “Информатиканын предметтик стандартын ишке ашырууга негиз болуучу заманбап сабак”;
 41. “Стандарттын талаптарын эске алуу менен жаңы технологиялык каражаттарды колдонуу”;
 42. “Сабактан тышкаркы убакта окуучунун долбоордук иштерин   уюштуруу”;
 43. “Окуучулардын изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруудагы ИКТ компетенттүүлүктөрү”;
 44. “Информатика мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүү”;
 45. “Насаатчылык – информатика мугалиминин кесиптик жактан

өнүгүүсүнүн негизи”;

 1. “Билим берүүнүн жаңы технологиясындагы тесттик формадагы тапшырмалар”;
 2. “Мектепте бардык предметтерди окутууга интерактивдүү досканы колдонуу”;
 3. “Информатика сабагында окутуунун активдүү методдорун колдонуу”.
 4. Окуучуларды Ата-Журтту сүйүүгө, улуттук биримдикке, ыйманга тарбиялоодо Музыка предметинин орду;
 5. Музыка сабагындагы музыкалык теориялык сабаттуулук: окуучулардын музыкалык маданиятын көтөрүү көйгөйлөрү;
 6. Музыка предметин башка предметтер менен интеграциялап окутуунун жаңы технологиясы, заманбап компьютердик музыканын мектеп программасындагы орду;
 7. Музыка мугалимдеринин кесиптик билимин жогорулатуунун азыркы учуру, келечеги, проблемалары;
 8. Улуттук оюндар аркылуу мектеп окуучуларында адеп жана маданиятты калыптандыруу (“Адеп, тарбия жана маданият” жылына карата);
 9. Дене тарбия сабагын өтүүдө улуттук оюндардын каражаттары аркылуу окуучулардын дене жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;
 10. Квалификацияны жогорулатуу системасында дене тарбия боюнча мугалимдердин кесипчилигин өркүндөтүү;
 11. Сабакты өтүүдө дене тарбия мугалимдеринин азыркы жаңы методдорду, технологияларды жана каражаттарды колдонуу маселелери;
 12. Дене тарбия предмети боюнча окуу материалдарды түзүү иш тажрыйбалары менен алмашуу,  мектептерде спорттук аянтчаларды  жана спорттук залдарды спорттук каражаттар менен камсыздоо;
 13. Көркөм өнөр, Технология предметтерин заманбап окутуп, тарбия берүүнүн сапатын жакшыртуунун жолдору;
 14. Технология предметин заманбап окутуу учурдун талабы;
 15. Маданий мурастар аркылуу Көркөм өнөр предметин окутууда маданий компетентүүлүктү калыптандыруу.