Аккредитациялоо боюнча колдонмо

Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоо боюнча колдонмо 

Бул колдонмо ыйгарым укуктуу орган тарабынан башталгыч жана орто кесиптик билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоонун тартибин камтыйт. Алардын өзүн-өзү баалоосун/тышкы баалоосун уюштуруу жана өткөрүү эрежелери берилди. Колдонмо аккредитациялоо процессинин катышуучуларына: билим берүү уюмдарынын жетекчилерине, эксперттерге, ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерине жана башка кызыкдар тараптарга арналат.

Скачать: 

Кесиптик билим берүүнү аккредитациялоо боюнча колдонмо.pdf

Аккредитациялоону жүргүзүү боюнча актыларды бекитүү жөнүндө буйрук.pdf