2016-2017-окуу жылына карата Базистик окуу планы

* Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 2016-2017-окуу жылы үчүн базистик окуу пландарын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын жалпы орто билимдик мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндөгү» 2014-жылдын 21-июлундагы №403 жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин „Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 2016-2017-окуу жылы үчүн базистик окуу пландарын бекитүү жөнүндөгү“  2016-жылдын 26-июлундагы №7/2 токтомдорун аткаруу максатында

БУЙРУК  КЫЛАМ:

1.        Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 2016\2017-окуу жылы үчүн тиркелген базистик окуу пландары бекитилсин.

2.        Билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө жана контролдоо башкармалыгы (М.Ж.Усеналиев) жана Кыргыз билим берүү академиясы (А.М.Мамытов) Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдары үчүн бекитилген базистик окуу пландарынын ишке ашырылышын камсыз кылышсын.

3.        Бул буйрукту «Кутбилим» гезитинин редакциясы (К. Чекиров) расмий жарыяласын.

4.        Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө жана контролдоо башкармалыгына (М. Усеналиев) тапшырылсын.

Министр                                                                                                                                                             Э.К.Сариева

 

2016/2017-окуу жылына карата Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу пландарына түшүндүрмө кат

2016-2017-окуу жылы үчүн базистик окуу планы Билим берүү секторунун милдеттери жана анын Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүндөгү ролу аныкталган Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдар аралыгында Туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясына,  Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы №202 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарында мектептик окуу жүктөмүн этап менен кыскартуу жөнүндөгү» Токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы №404 Токтомуна ылайык иштелип чыккан.

Базистик окуу планы билим берүүнүн ар бир баскычы үчүн сааттарды бөлүштүрөт. Билим берүүнүн ар бир баскычы үчүн жумалык (апталык) окуу жүктөмү жана чектелген (жыйынтыкталган) окуу жүктөмүн мамлекеттик стандарт аныктайт:

Класстар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Жумалык окуу жүктөмү

20

22

24

25

26

29

30

30

32

29

30

Чектелген окуу жүктөмү

20

23

25

26

28

31

33

34

35

32

33

 

Мамлекеттик компонент Базистик окуу планынын базистик бөлүгүн түзөт жана Кыргыз Республикасынын аймактарында бирдиктүү билим берүү мейкиндигин камсыз кылат, ведомстволук таандыгына карабастан жалпы билим берүүчү уюмдардын бардык типтери жана түрлөрү үчүн милдеттүү болуп эсептелет жана өзгөртүүгө жол берилбейт.  Мамлекеттик компонент окуучулардын окуу предметтери боюнча жалпы билим алуусуна, активдүү турмуштук көз карашы калыптанган инсан катары өнүгүүсү үчүн жалпы адамзаттык жана улуттук баалуулуктарга ээ болуусуна кепилдик берет.

Башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн негизги жалпы билим берүүчү программаларын өздөштүрүүнүн нормативдик убакыттарын кыскартууга, ошондой эле мамлекеттик компоненттин предметтерине бөлүнгөн сааттарды башка предметтерге берүүгө жол берилбейт.

Базистик окуу планынын мектептик (гимназиялык\лицейлик, вариативдик) компоненти конкреттүү жалпы билим берүүчү уюмунун билим берүү тармагындагы  өзгөчө керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарын камсыз кылат жана окуучулардын, алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) мамлекеттик компонентинин сабактарын тереңдетип окутуудагы социалдык заказын ишке ашырат, ошондой эле инсандын ар тармактуу ишмердүүлүгүндө окуучулардын таанып-билүү кызыкчылыктарын жана жөндөмдүүлүктөрүн канааттандырат. Мектептик компонентке бөлүнгөн окуу сааттары бардык гимназия жана лицейлер үчүн милдеттүү болуп эсептелет жана өзгөртүүгө жол берилбейт. 

 «Тандоо боюнча предметтер» компоненти – бул жалпы билим берүүчү уюм тарабынан өз алдынча аныкталган милдеттүү түрдө окуучунун тандоосуна сунушталуучу гимназиялардын (лицейлердин) багытын аныктоочу окуу предметтери жана элективдик (тандоо), профилдик курстар.

Мамлекеттик, мектептик компоненттерди жана жалпы билим берүүчү мектептерде, гимназия жана лицейлерде жумалык (апталык) окуу жүктөмдөрүнүн чегинде Базистик окуу планын тандоо боюнча тандоо предметтерин ишке ашыргандыгы үчүн эмгек акы мамлекеттик бюджеттин эсебинен төлөнөт.

Гимназиялар (лицейлер) үчүн гимназиялык, лицейлик компоненттерин жана тандоо үчүн сабактарын сактоо менен жалпы билим берүүчү мектептер үчүн түзүлгөн Базистик окуу планы негиз болуп алынат. Гимназиялык жана лицейлик компоненттер ийрим иштери, лекциялар, курстар, циклдер аркылуу ишке ашырылат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы №404 токтомуна ылайык республикалык бюджеттен каржыланат.

Жалпы билим берүүчү уюмдар Базистик окуу пландан тышкары окуучу предметтерди тереңдетип окуп-үйрөнүүсү үчүн кошумча, ошону менен бирге акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарын көрсөтүүгө укуктуу. Акы төлөм ата-энелердин, демөөрчүлөрдүн, жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлүшү мүмкүн. Баалардын өлчөмү (прейскуранты) КРдин Өкмөтүнүн 20011-жылдын 20-сентябрында №563 «КРдин жалпы билим берүүчү мекемелерин каржылоонун ченемдик принциптерине которуу жөнүндөгү» токтомуна ылайык (көрсөтүлгөн буйрук «Кутбилим» коомдук-педагогикалык гезитинин 2015-жылдын 10-июлундагы №25 санына жарыяланган) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2015-жылдын 25-июнундагы  №848\1 буйругу менен бекитилген.

Базистик окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген (сунушталган) негизги жалпы билим берүүчү программаларын, окуу китептерин жана усулдук колдонмолорун пайдаланууну алдын ала караштырат.

Мектепте окутууга эрте жаш курактагы балдардын психологиялык-педагогикалык даярдыгынын деңгээлин жогорулатуу жана аларды андан ары социалдык жактан адаптациялоо үчүн мектепке чейинки билим берүүчү уюмдарына барбаган балдарды мектепке чейинки даярдоо иштери аткарылат.

Аталган 480 сааттык программа Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен тартипте башталгыч класстардын мугалимдери тарабынан ишке ашырылат.

Биринчи класска ата-энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) каалоосу боюнча 6 жаштан баштап, 7 жаштан кеч эмес балдар кабыл алынат.

2016\2017-окуу жылына түзүлгөн Базистик окуу планында төмөнкүдөй сабактар жана интеграцияланган курстар берилет.

«Кыргыз тили» жана «Орус тили» сабактары 1-класстан баштап 11-класска чейин окутулат. Алардын окуу жүктөмү конкреттүү жалпы билим берүүчү уюмдун окутуу тилине көз каранды болот.

2016-2017-окуу жылы үчүн математикалык предметтердин көлөмүн акырындык менен калыбына келтирүүгө багытталган төмөнкү өзгөртүүлөрдү эске алуу менен жалпы билим берүүчү мектептердин 5-6-класстарында «Математика» предметинин убактысы «Эне тили» (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер), «Орус адабияты» (окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер) предметтеринин сааттарын кыскартуунун эсебинен 1 саатка көбөйтүлөт.

«Мекен таануу» сабагы (1-4-класстар) башталгыч класстардын окуучуларын айлана-чөйрөдөгү кубулуштар, Кыргыз Республикасында жашаган элдердин рухий маданияты менен тааныштырат.

«Көркөм-сүрөт өнөрү» интеграцияланган курсу 1-4-класстарда окутулуп, өзүнө «Сүрөт өнөрү» жана «Эмгекке үйрөтүү» курстарын камтыйт.  «Эмгекке үйрөтүү» курсуна өзүнчө сааттар каралган эмес.

«Чет тили» сабагы 3-класстан 11-класска чейин окутулат, анткени 1-2-класстарда кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде окуу жана жазуу көндүмдөрүн сапаттуу  өздөштүрүү процесси ишке ашырылат.

Эне тилин (кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринен башкалары) үйрөнүүгө Базистик окуу пландан сырткары ата-энелер жана демөөрчүлөрдүн эсебинен каржылоо  менен жумасында 2 саат бөлүнүп берилет.

Эне тилин окуп-үйрөнүүнү каалаган окуучулардан 8 адамдан кем эмес турган тайпаларды түзүүгө уруксат берилет. Сабакты бир программа боюнча окуу шартында ар кайсы (1-4, 5-11) класстардын окуучуларынан тайпаларды түзүүгө  жол берилет.  Эне тилин үйрөнүү окуу мезгилинде да, окуудан тышкары убакытта да жүргүзүлүшү мүмкүн.

«Адеп (Этика)» интеграцияланган курсун окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектепте 1-класстан 8-класска чейин,  окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектепте 1-класстан 7-класска чейин жумалык жүктөмү 1 саат көлөмүндө камтылат. Бул сабак окуучуларды социалдык жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган элдердин маданий-тиричилик салттары менен тааныштырат. Кыргыз тилинде окуткан мектептердин 9-11-класстарында «Адеп», «Экономикага киришүү», «Адам жана коом» сабактары бир курс катары интеграцияланган.

«Адеп» курсун окутуу педагогикалык билими бар мугалимдер тарабынан жүргүзүлөт.

«Табият таануу» интеграцияланган курсу (5-класс) айлана-чөйрөнүн көрүнүштөрү жөнүндө материалдарды өзүнө камтыйт жана мектепте билим берүүнүн II жана III баскычтарында табигый-илимий сабактарды окуп-үйрөнүүгө окуучуларды даярдайт.

Компьютердик технологиялардын негизин өздөштүрүү үчүн 7-9-класстарда «Информатика» сабагы окутуулат.

«Физика» жана «Астрономия» сабактары 11-класста атайын сааттарды бөлүп берүү менен бөлөк окутулат.

«Кыргызстандын тарыхы» (5-11-кл.) жана «Дүйнөлүк тарых» (6-11-кл.) сабактары атайын саат бөлүп берүү аркылуу бөлөк окутулат.

8-9-класстардагы «Эмгекке үйрөтүү» жана «Чийүү» сабактары бир курска бириктирилген.

1-класстан 5-класска чейин ар бир класста жумасына 1 саат менен  «Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (ТТКН)» окутулат. Анын окутуу-тажрыйбалык мазмуну окуучулардын өз коопсуздугуна жана тегерегиндеги адамдардын коопсуздугуна жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга, өзгөчө кырдаалдарда өз өмүрүн жана ден соолугун сактоо көндүмдөрүнө ээ болууга, жабырлануучуларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүүгө, өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен калкты коргоону уюштуруу системасы менен тааныштырууга ж.б. багытталган. Бул сабакка жолдо жүрүү эрежелери боюнча, локалдык, табигый жана  техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар жана анын натыйжаларынан калкты коргоо, жарандык коргонуу (ЖО), медициналык-санитардык даярдык, ошондой эле дени сак жашоо мүнөзүнүн негиздери боюнча тажрыйбалык сабактар киргизилген.

«Аскерге чейинки даярдоо» (10-11-кл.) сабагына аскердик кызмат өтөөнүн аспекттери менен байланышкан «ТТКН» курсунун мазмунуна бириктирилген.

6-9 жана 10-11-класстарда «ТТКН» курсун окутуу класстан тышкаркы тарбиялоо иштерине жыл ичиндеги бөлүнгөн кем эмес көлөмдөгү убакыттын эсебинен өткөрүлөт. Сабактарды өткөрүү үчүн «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин, 2013-2017-жылдарга каралган Кыргыз Республикасынын Туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы «Кыргыз Республикасындагы билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө» № 201 токтомунун алкагында иштелип чыккан ар кандай табигый, экологиялык, техногендик, биологиялык-социалдык жана чыр-чатактуу мүнөздөгү  өзгөчө кырдаалдардагы окуучулардын коопсуздук жүрүм-турумун калыптандыруу маселелери каралган «6-11-класстардын окуучулары үчүн жашоонун сергек мүнөзү боюнча класстык сааттардын иштелмелери» аттуу мугалим үчүн усулдук колдонмо пайдаланылат. Бул тема боюнча класстык сааттар класс жетекчилери же ушул программа боюнча даярдыгы бар мугалимдер тарабынан өтүлөт жана класстан тышкары иштердин жалпы жүгүртмөсүнө киргизилет.

Медициналык-санитардык даярдоо боюнча сабактарды өтүү үчүн жалпы билим берүүчү уюмдарга ден соолукту сактоо органдары тарабынан бекитилген медициналык кызматкерлер, ошондой эле «Биология» сабагынын мугалимдери жана медициналык айымдардын программасы боюнча даярдыгы бар башка сабактардын мугалимдери да тартылат.

Санитардык-гигиеналык тарбиялоо маселелери «Адеп», «Мекен таануу», «Биология», «ТТКН» сабактарынын программаларына, үй-бүлөлүк тарбия маселелери - «Биология», «Адам жана коом», «Адеп» сабактарына киргизилген. Жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча сабактар башталгыч класстын жана биология мугалимдери, жалпы билим берүүчү уюмдарга ден соолукту сактоо органдары тарабынан бекитилген медициналык кызматкерлери, ошондой эле ушул  программа боюнча даярдыгы бар мугалимдер өткөрүшөт жана окуу жылдын жыйынтыгы боюнча өтүлгөн сааттардын санына жараша белгиленген тартипте эмгек акы төлөнөт.

«Эмгекке үйрөтүү», «Чет тили», «Информатика», «Кыргыз тили», «Орус тили»сабактарын өтүүдө класс 2 тайпага бөлүнөт:

  • «Эмгекке үйрөтүү» боюнча: кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде окуткан мектептердин 5-7-класстарынын окуучуларынын саны 30 жана андан көп болсо;
  • «Информатика» боюнча (компьютерде практикалык сабактарды өткөргөндө): кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окуткан мектептердин 7-9-класстарынын окуучуларынын саны 30 жана андан көп болсо;
  • «Чет тили» боюнча: орус, өзбек жана тажик мектептерде «Кыргыз тилин» окутууда; кыргыз, өзбек жана тажик мектептеринде «Орус тилин» окутууда 1-9-класстарынын окуучуларынын саны 30 жана андан көп  болсо, 10-11-класстарда окуучулардын саны 25 жана андан көп болсо.

Гимназияларда жана лицейлерде жогоруда көрсөтүлгөн сабактарды окутууда класстарды тайпага бөлүү класстын төмөнкүдөй толукталышында ишке ашырылат: II баскычтагы класстарда – 25 жана андан көп окуучу болсо, III баскычтагы класстарда – 20 жана андан көп окуучу болсо.

Негизги жалпы билим берүүчү программалар боюнча окуучулардын билим деңгээлин баалоо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин нормативдик укуктук актыларына ылайык жүргүзүлөт.

Жалпы орто билим берүү уюмдарына окутуу тартибин тандап алуу укугу берилет:

-  Жумалык (апталык) окуу жүктөмүн тандоо шартында окуу процесси беш күндүк тартипте жүргүзүлөт (бир күндө башталгыч класстарда окуу жүктөмү 4-5 сааттан,  орто жана жогорку класстарда 5-6 сааттан ашпаса);

-   Чектелген (жыйынтыкталган) окуу жүктөмү шартында окуу процесси алты күндүк тартипте жүргүзүлөт.

Жалпы билим берүүчү уюмдардын бардык менчик тиби жана формасында окуу процесси 1-сентябрда башталып, 25-майда аяктайт. Окуу жылы эс алуу күндөрүн эсепке кошпогондо: 1-класстарда – 33 окуу жуманы, 2-4-класстарда – 34 окуу жуманы, 5-11-класстарда экзамендик учурду эсепке алуу менен – 34төн 36 окуу жуманы түзөт. 1-класстардын окуучулары үчүн сабактын узактыгы – 40 мүнөт, ал эми 2-11-класстар үчүн – 45 мүнөт.

Каникулдун узактыгы төмөнкүдөй болот:

  • күзгү – 8 күн – 2016-жылдын 31-октябрынан 7-ноябрына чейин;
  • кышкы – 12 күн – 2016-жылдын 30-декабрынан 2017-жылдын 10-январына чейин;
  • жазгы – 10 күн – 2017-жылдын 21-мартынан 30-мартына чейин.

Биринчи класстардын окуучулары үчүн райондук\шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн макулдашуулары менен 3-чейректе кошумча апталык тыныгуулар (каникул) берилет.

КРдин Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-май айындагы №270 Токтому менен бекитилген «Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө» инструкциясынын (көрсөтмөсүнүн) 5.1 бөлүмүнө ылайык каникул (эс алуу) мезгилиндеги мугалимдердин эмгек акысы сакталат.

Эмгек практикасы 5-8-класстарда күнүнө 2 саат, 10-класстарда күнүнө 3 академиялык саат өткөрүлөт. Регионалдык (аймактык) шарттарга ылайык эмгек практикасынын мөөнөтү жана өткөрүү тартиби жалпы билим берүүчү уюмдардын педагогикалык кеңеши тарабынан аныкталат.

Окуу жүрүп жаткан убакта окуучуларды айыл-чарба иштерине тартууга тыюу салынат.

Мамлекеттик жалпы билим берүүчү уюмдардын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген Базистик окуу пландын негизинде  иштелип чыккан окуу пландары тиешелүү райондук\шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө макулдашуудан өтөт (1-форма).

Мамлекеттик эмес жалпы билим берүүчү уюмдардын, мамлекетке баш ийген жалпы билим берүүчү уюмдардын жана кесиптик окуу жайлардын алдындагы жалпы билим берүүчү уюмдардын окуу пландары 2016-жылдын 30-августуна чейин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде макулдашуудан өтөт (2-форма).

Ар бир класстагы чектелген окуу жүктөмү жалпы билим берүүчү уюмдарынын окуучулары үчүн милдеттүү жана максималдуу мүмкүн болгон жүктөм болуп эсептелет.

Лицейлер, гимназиялар, мамлекеттик эмес жана жеке-мамлекеттик мектептер (класстар) үчүн жогорку чектеги жыйынтык жүктөмү: 1-класста – 22 саатты; 2-3-класстарда – 25 с.; 4-класста – 26 с.; 5-класста –28 с.; 6-класста– 32 с.; 7-8-класстарда – 34 с.; 9-11-класстарда – 35 саатты түзөт.

 

Тиркеме

1-форма

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

________________________________________

(райондук\шаардык билим берүү бөлүмүнүн аталышы) 

«______»__________________2016-ж.

каттоо № _____________

    2016/2017-окуу жылына карата окуу планы ________________________________

        (жалпы билим берүүчү уюмдун аталышы)

Предметттердин аталышы

1-кл.

2-кл.

3-кл.

4-кл.

5-кл.

6-кл.

7-кл.

8-кл.

9-кл.

10-кл.

11-кл.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2016/2017-окуу жылына карата окуу планы

         ________________________________

          (жалпы билим берүүчү уюмдун аталышы)

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2016-жылдын «_____»_____________№________ буйругу менен бекитилген  Жалпы билим берүүчү уюмдарынын базистик окуу планынын негизинде кабыл алынган.

         Жалпы билим берүүчү уюмдун директору _________________________

                                                                                (колу жана мөөрү)                                                                  

* Тиркеме

2-форма

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

Кыргыз Республикасынын

Билим берүү жана илим министрлигинин

Билим берүүнүн сапатын

көзөмөлдөө жана контролдоо башкармалыгы __________________________________

«______»________________ 2016-ж.

каттоо № ____________

 

Предметттердин аталышы

1-кл.

2-кл.

3-кл.

4-кл.

5-кл.

6-кл.

7-кл.

8-кл.

9-кл.

10-кл.

11-кл.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2016\2017-окуу жылына карата окуу планы ____________________________

              (жалпы билим берүүчү уюмдун аталышы)

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2016-жылдын «____»_____________№ _________ буйругу менен бекитилген  Жалпы билим берүүчү уюмдарынын базистик окуу планынын негизинде кабыл алынган.

Жалпы билим берүүчү уюмдун директору  _________________________

                                                                       (колу жана мөөрү)             

 

*     Кыргыз тилинде окутуучу жалпы билим берүү мектеби үчүн 2016/2017-окуу жылынын базистик окуу планы

Компонент

Билим берүү жааты

Сабактын аталышы

Базистик вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мамлекеттик

Тил

Кыргыз тили

6

7

7

7

3

4

3

3

2

2

2

Орус тили

3

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

Чет тили

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Математикалык

Математика

4

5

5

6

5

5

4

4

4

4

4

Табигый-илимий

Мекен таануу

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Табият таануу

       

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

   

2

2

2

2

Физика

 

 

 

 

 

 

2

2

3

3

3

Астрономия

 

 

 

 

 

 

       

1

География

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

Чеберчилик

Кыргыз адабияты

 

 

 

 

2

2

3

2

3

3

3

Орус адабияты

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

       

Көркөм өнөр

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Социалдык

Кыргызстан тарыхы

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Дүйнө тарыхы

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Адам жана коом/ Адеп/ Экономикага киришүү

 

 

 

 

 

     

2

1

1

Адеп

1

1

1

1

1

1

1

1

     

Ден соолук маданияты

Дене тарбиясы

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аскерге чейин даярдоо

                 

2

2

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

1

1

1

1

1

 

 

 

 

   

Технологиялык

Эмгекке үйрөтүү/ Чийүү

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

1

2

2

 

 

Эмгекке үйрөтүү

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

Бардыгы:

20

22

24

25

26

29

30

   30

32

29

30

Жылдык:

660

748

816

850

884

986

1020

1020

1088

986

1020

Эмгек тажрыйбасы (күндөр менен):

 

 

 

 

6

6

6

10

 

12

 

 

 * Озбек/тажик тилдеринде окутуучу жалпы билим берүү мектептери үчүн 2016/2017-окуу жылынын   Базистик окуу планы

Компонент

Билим берүү жааты

Сабактын аталышы

Базистик вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мамлекеттик

 

Мамлекеттик

 

Тил

Өзбек/Тажик тили

5

6

7

7

3

4

3

3

2

2

2

Кыргыз тили

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Орус тили

0\2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

Чет тили

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Математикалык

Математика

4

5

5

6

5

5

4

4

4

4

4

Табигый-илимий

Мекен таануу

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Табият таануу

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Физика

 

 

 

 

 

 

2

2

3

3

3

Астрономия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

География

 

 

 

 

 

1

2

2

2

1

1

Чеберчилик

Өзбек/Тажик адабияты

 

 

 

 

1

1

1

1

2

1

1

Кыргыз адабияты

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Орус адабияты

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Көркөм өнөр

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Социалдык

Кыргызстан  тарыхы

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Дүйнө тарыхы

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Адам жанакоом /Адеп/ Экономикага киришүү

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Адам жана коом / Экономикага киришүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Адеп

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Ден соолук маданияты

Дене тарбиясы

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аскерге чейин даярдоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Технологиялык

Чийүү/ Эмгекке үйрөтүү

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

Эмгекке үйрөтүү

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

Бардыгы:

18\20

22

24

25

26

29

30

30

32

29

30

Жылдык:

594/

660

748

816

850

884

986

1020

1020

1088

986

1020

                       

Эмгек тажрыйбасы (күндөр менен):

 

 

 

 

6

6

6

10

 

12

 

                     

           

 

* Кыргыз тилинде окутуучу гимназиялар үчүн 2016/ 2017-окуу жылынын Базистик окуу планы

Компонент

Билим берүү жааты

Сабактын аталышы

Базистик вариант

5

6

7

8

9

10

11

Мамлекеттик

Тил

Кыргыз тили

4

5

3

3

2

2

2

Орус тили

3

2

2

1

1

2

2

Чет тили

2

2

2

2

2

2

2

Математикалык

Математика

4

4

4

4

4

4

4

Табигый -илимий

Табият таануу

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

2

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

2

2

2

2

Физика

 

 

2

2

3

3

3

Астрономия

 

 

 

 

 

 

1

География

 

2

2

2

2

1

1

Чеберчилик

Кыргыз адабияты

2

2

3

2

3

3

3

Орус адабияты

2

2

2

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

 

 

 

 

Көркөм өнөр

1

1

1

 

 

 

 

Социалдык

Кыргызстан тарыхы

1

1

1

1

1

1

1

Дүйнө тарыхы

 

1

1

1

1

1

1

Адам жана коом/Адеп/ Экономикага киришүү

 

 

 

 

2

1

1

Адеп

1

1

1

1

 

 

 

Ден соолук маданияты

Дене тарбиясы

2

2

2

2

2

2

2

Аскерге чейин даярдоо

 

 

 

 

 

2

2

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

1

 

 

 

 

 

 

Технологиялык

Информатика

 

 

1

2

2

 

 

Эмгекке үйрөтүү /Чийүү 

 

 

 

1

1

 

 

Эмгекке үйрөтүү

1

1

1

 

 

 

 

Мамлекеттик компонент:

26

29

30

30

32

29

30

Мектептик компонент*

1

2

2

2

2

3

3

Терендетип окутуу үчүн тандоо сабактары*:

1

1

2

2

1

3

2

6 күндүк жуманын жүктөмүнүн жогорку (максималдуу)чеги***:

28

32

34

34

35

35

35

Эмгек тажрыйбасы (күндөр менен):

6

6

6

10

 

12

 

Эскертүү:

* «Мектептик”жана «Тандоо γчγн сабактар” компоненттери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 30.09.1995-жылынын  № 404 токтомуна ылайык ийримдерди уюштурууга, лекцияларды окууга бөлүнгөн каражаттын, ошондой эле ата-энелердин, демθθчγлθрдγн, жергиликтүү бюджеттин эсебинен  каржыланат.

***Гимназия, мамлекеттик эмес жана менчиктик-мамлекеттик мектептер (класстар) үчүн жыйынтыктоо жүктөмүнүн чеги болуп 1-класста – 22 саат; 2-3-класста – 25 саат; 4-класста – 26 саат; 5-класста – 28 саат; 6- класста –32 саат; 7-8 класстарда–34 сааттан; 9-11 класстарда –  35 сааттан каралат.

 

  * Кыргыз тилинде окутуучу  лицейлер үчүн 2016/2017-окуу жылынын Базистик окуу планы

Компонент

Билим берүү жааты

Сабактын аталышы

Базистик вариант

8

9

10

11

Мамлекеттик

Тил

Кыргыз тили

3

2

2

2

Орус тили

1

1

2

2

Чет тили

2

2

2

2

Математикалык

Математика

4

4

4

4

Табигый -илимий

Биология

2

2

1

1

Химия

2

2

2

2

Физика

2

3

3

3

География

2

2

1

1

Астрономия

 

 

 

1

Чеберчилик

Кыргыз адабияты

2

3

3

3

Орус адабияты

2

2

2

2

Социалдык

Кыргызстан тарыхы

1

1

1

1

Дүйнө тарыхы

1

1

1

1

Адам жана коом/Адеп/ Экономикага киришүү

 

2

1

1

Адеп

1

 

 

 

Ден соолук маданияты

Дене тарбиясы

2

2

2

2

Аскерге чейин даярдоо

 

 

2

2

Технологиялык

Информатика

2

2

 

 

Эмгекке үйрөтүү/Чийүү 

1

1

 

 

Мамлекеттик компонент:

30

32

29

30

Мектептик компонент*:

2

1

3

3

Терендетип окутуу учун тандоо сабактары*:

2

2

3

2

6 күндүк жуманын жүктөмүнүн жогорку (максималдуу) чеги***:

34

35

35

35

Эмгек тажрыйбасы (күндөр менен):

10

 

12

 

 

Эскертүү:

* «Мектептик”жана “Тандоо сабактары»компоненттери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 30.09.1995-жылынын  № 404 токтомуна ылайык ийримдерди уюштурууга, лекцияларды окууга бөлүнгөн каражаттын, ошондой эле ата-энелердин, демθθчγлθрдγн, жергиликтүүбюджеттинэсебинен  каржыланат.

***Лицей, мамлекеттик эмес жана менчиктик-мамлекеттик мектептер (класстар) үчүн жыйынтыктоо жүктөмүнүн чеги болуп 1-класста – 22 саат; 2-3-класста – 25 саат; 4-класста – 26 саат; 5-класста – 28 саат; 6- класста –32 саат; 7-8 класстарда–34 сааттан; 9-11 класстарда –  35 сааттан каралат.