Координациялык кенеш

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүүнүн стандарттары жана сапаты боюнча Координациялык кеңеш жөнүндө

ЖОБО

Жуктоп алуу: Координациялык кеңеш жөнүндө жобо

Координациялык кенештинтин мучолору: Мучуолор

 1. Жалпы жоболор
  1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүүнүн стандарттары жана сапаты боюнча Координациялык кеңеш (мындан ары – Координациялык кеңеш) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №119 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары Министрлик) жөнүндө Жобого ылайык түзүлүүдө.
  2. Координациялык кеңеш коомдук башталышта түзүлүүчү, кеңеш берүүчү орган жана анын чечимдери сунуштук мүнөзгө ээ. Координациялык кеңештин чечимдери министрликтин коллегиясында каралат жана бекитилет.
  3. Координациялык кеңеш өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамын жана башка Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүндөгү жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларын, мамлекеттин деңгээлинде кабыл алынган стратегиялык документтерди жана билим берүү тармагындагы тармактык концептуалдык документтерди, ошондой эле министрлик тарабынан бекитилген Координациялык кеңештин ишине байланыштуу Жоболор жана нускамаларды жетекчилик кылат.
  4. Координациялык кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин буйругу менен бекитилет.
 2. Координациялык кеңештин максаты
  1. Мамлекет тарабынан белгиленген артыкчылыктар менен билим берүү тутумуна карата коомдун талаптарын макулдашуу, министрликке билим берүүнүн сапаты жаатындагы концептуалдык документтердин долбоорлорун жана укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун, анын ичинде билим берүүнүн бардык деңгээлинде мамлекеттик билим берүү стандарттарын жана ага байланыштуу окуу китептерин (окуу-усулдук комплекстерди) иштеп чыгуу, анализдөө  жана баалоо.
  2. Билим берүү стандарттарынын, окуу китептери жана окуу-усулдук комплекстеринин, окуу процессинин сапатын жакшыртууга жана пландалган билим берүүнүн жыйынтыктары жана аларды баалоонун критерийлерине ылайык компетенттүүлүктүү түзүүдө жана көрсөтүүдө окуучулардын кызыгуусун жогорулатууга байланыштуу билим берүү саясатынын маселелери боюнча министрлик чечим кабыл алуу үчүн сунуштарды киргизүү.
 3. Координациялык кеңештин функциялары жана милдеттери
  1. Координациялык кеңештин негизи милдеттери:
   1. Билим берүүнүн мазмуну жана билим берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына байланыштуу билим берүү саясатын талдоого багытталган иш-чараларды демилгелөө жана өткөрүү.
   2. Усулдук негиздерди түзүү, жалпы орто билим берүү жана предметтик стандарттардын мамлекеттик билим берүү стандартын, кесиптик билим берүүнүн бардык баскычтарында мамлекеттик кесиптик билим берүүнүн стандарттарын (кесиптер, адистиктер жана даярдоо багыттары боюнча) иштеп чыгуу, жакшыртуу процесстерин уюштуруу, алардын натыйжалуулугу боюнча мониторинг жүргүзүү жана баалоо (ОУБ менен кызматташтыкта);
   3. Министрликке билим берүү уюмдарынын жана жалпы эле билим берүү системасынын деңгээлинде билим берүүнүн сапатын жана аны түзүүчү бөлүгү, ошондой эле билим берүү уюмдары тарабынан мамлекеттик билим берүү стандарттарын сактоо боюнча мониторинг жүргүзүүгө жана баа берүүгө көмөк көрсөтүү;
   4. Министрликке системдик мониторинг жүргүзүүдө жана жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китептерин жана окуу-усулдук комплекстерди басып чыгарууну ишке ашыруу процессинин планын баалоо жүргүзүүдө колдоо көрсөтүү;
   5. Билим берүү системасынын бардык деңгээлдеринде башкаруунун түзүмдөрү - педагогдор, окуучулар, ата-энелер, бизнес жамаат жана башка кызыктар топтор менен иш алып баруу аркылуу билим берүү уюмдарына инновацияларды киргизүү боюнча сунуштарды берүү;
   6. Координациялык кеңештин окуу китептеринин, окуу-усулдук комплекстеринин жана башка окуу адабияттарынын сапатын экспертизалоонун натыйжалары боюнча корутундуларды министрликке жиберүү;
   7. Окуу китептерин жана окуу-усулдук комплекстерди экспертизалоодо жана/же сыноодогу кызыкчылыктардын кагылышы боюнча маселени кароо жана чыр-чатакты чечүү жолдору жөнүндө министрликке сунуштарды киргизүү;
   8. Семинарларды (тренингдерди) жана стандарттардын потенциалдык авторлорун окутуунун башка формаларын өткөрүү үчүн усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу;
   9. Билим берүү уюмдарына пайдаланууга уруксат берилген окуу жана окуу-усулдук адабияттардын тизмесин бекитүү үчүн сунуштарды даярдоо;
   10. Иштеп чыгуучуларга иштеп чыгуу, баалоо жана кайра карап чыгуу критерийлери, ошондой эле жаңы муундагы стандарттарды киргизүү маселелери боюнча кеңеш берүүнү камсыз кылуу;

 

 1. Иштелип чыккан жаңы муундагы стандарттардын сапатына эксперттик баа берүүнү уюштуруу;

 

 1. Министрликке жана башка мамлекеттик органдарга белгиленген тартипте окуу китептерин басып чыгаруу, жаңы муундагы окуу басылмалары боюнча экспертиза жүргүзүүнү жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү;

 

 1. Окуу китептерин, окуу-усулдук куралдарды, комплекстерди даярдоо жана басып чыгаруу боюнча ишти координациялоо жана кесиптик билим берүү, кесиптик билим берүү программалары үчүн билим берүү стандарттарын маалыматтык жактан камсыз кылуу;

 

 1. Координациялык кеңеш окуу китептер, окуу-усулдук комплекстер жана башка типтеги адабият боюнча көз карандысыз коомдук экспертизаны уюштурат, жүргүзөт жана эксперттерге (эксперттик уюмдарга) кол жазмаларды кесипкөй экспертизалоого буйрутма берет. Кесипкөй экспертиза жүргүзүүгө ар кандай билим берүү чөйрөсүндө иштеген жана Илимий/педагогикалык кеңештери бар илимий-изилдөө же башка уюмдардын укуктары бар;
 2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин тапшырмасы боюнча билим берүү системасынын өнүгүүсүнүн башка аспектилерин кароо.
 3. Иштеп чыгуу, экспертиза уюштуруу, концептуалдык документтердин долбоорлорун жана билим берүүнүн сапатына байланыштуу ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана министрликке сунуштарды берүү.
 4. Кыргыз Республикасынын иштелип чыккан же кайра каралган билим берүү стандарттарын ченемдик укуктук талаптарга, ошондой эле жаңы муундагы стандарттарды иштеп чыгуу жана/же кайрадан карап чыгуу, министрлик тарабынан бекитилген экспертизанын (стандарттардын жана/же окуу китептерин) жол-жоболоруна ылайык бекитүү үчүн сунуштамаларды берүү аркылуу билим берүү секторунун алдына коюлган милдеттердин негизинде негизделген социалдык тапшырыктарга ылайык келүүсүн камсыз кылуу.
 5. Жаңы муундагы стандарттарды иштеп чыгуу/кайра карап чыгууда мугалимдердин, окумуштуулардын, иш берүүчүлөр жана башка кызыктар тараптардын суроо - талаптарын аныктоо жана эсепке алуу.
 6. Окуу-усулдук комплекстерди жана программаларды атайын экспертизалоонун түрүн аныктоо, ошондой эле атайын экспертиза өткөрүүнүн методологиясын иштеп чыгат жана бекитет.
 7. Стандарттарды, окуу китептерди жана окуу-усулдук комплекстерди эксперттөөнүн жол-жоболорун, анын ичинде электрондук форматта карап чыгуу жана министрликке бекитүү үчүн берүү.
 8. Окуу китептерин жана окуу-усулдук колдонмолорду, комплекстерди басып чыгаруу боюнча ишти координациялоо жана кесиптик билим берүү программалары үчүн билим берүү стандарттарын маалыматтык камсыздоо.
 9. Жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыктарын кароо жана окуу китептерин, окуу-усулдук комплекстерди (анын ичинде – электрондук форматта) апробациялоо.
 10. Билим берүү уюмдарына колдонууга уруксат берилген окуу жана окуу-усулдук адабияттардын тизмесин бекитүү үчүн сунуштарды даярдоо.
 11. Министрликке окутуунун сапаты, ошондой эле билим берүү уюмдары тарабынан мамлекеттик билим берүү стандарттарын сактоо боюнча мониторинг жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү.
 12. Стандарттар, окуу китептер жана окуу-усулдук комплекстер боюнча изилдөөлөрдү (экспертиза) жүргүзүү үчүн техникалык тапшырмаларды иштеп чыгуу.
 13. Стандарттарды, окуу китептерди, окуу-усулдук комплекстерди жана башка типтеги адабияттарды мамлекеттик билим берүү стандарттарга, программаларга жана заманбап усулдук талаптарга ылайык келүүсү боюнча экспертизанын ар кандай түрүн жүргүзүү үчүн Эксперттик кеңештерди түзүү.
 14. Экспертизаны уюштуруу “Кыргыз Республикасындагы билим берүү уюмдары үчүн окуу китептерин, усулдук-комплекстерди иштеп чыгуу, басып чыгаруу, бекитүү жана аны тандап алууну жүргүзүү жөнүндө” Жобого,  апробация жүргүзүү боюнча Регламентке жана башка ченемдик жөнгө салуучу жана инструктивдүү документтерге ылайык жүргүзүү.
 15. Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын, предметтик стандарттарды, жалпы билим берүү уюмдары үчүн базистик окуу планын, ошондой эле билим берүүнүн башка деңгээлдери үчүн билим берүү системасынын жалпы улуттук максаттарына салыштыруу  бөлүгүндө стандарттарды жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, негизги жана предметтик/кесиптик компетенттүүлүктү, билим берүүнүн жана окутуунун сапатын баалоонун принциптерин аныктоо.
 16. Билим берүү жана кесиптик стандарттардын кесиптик окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн компетенттүүлүгүнө карата талаптарды макулдашуунун болуусун кароо. Бул ишти уюштуруу үчүн кесиптик билим берүүнүн тиешелүү баскычтарынын окуу-усулдук бирикмелеринин (ОУБ) мүчөлөрүн жана жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү түрдө тартуу.
 17. Көз карандысыз баа берүү, билим берүү стандарттарын жакшыртуу, аларды сыноодон өткөрүүдө кесиптик билим берүүнүн ар кандай деңгээлдериндеги окуу-усулдук бирикмелер менен кызматташуу. Көз карандысыз экспертиза ОУБнин тиешелүү даярдоо багыттары боюнча жана/же иш берүүчүлөрдүн талабы боюнча жүргүзүлөт. Кесиптик билим берүү уюмдары үчүн окуу китептери “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин окуу басылмаларына гриф берүү жөнүндө” Жобосуна ылайык бекитилет.
 18. Окуу китептеринин, окуу-усулдук комплекстердин сапатын жакшыртуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу - билим берүүнүн бардык деңгээлинде, анын ичинде электрондук форматта - балдарга жана жаштарга атайын (коррекциялоочу), кошумча билим берүү.
 19. Окуу адабияттарын иштеп чыгуу, окуу адабияттарын басып чыгаруу үчүн бекитүү процедурасы боюнча автордук жамаатардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзамдык базаны жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.
 20. Координациялык кеңештин укуктары жана милдеттери
  1. Билим берүүнүн сапаты боюнча (стандарттар жана окуу китептер (окуу-усулдук комплекстер) эксперттерди жана эксперттик уюмдарды тандоонун критерийлерин жана методологиясын иштеп чыгууга министрликке көмөк көрсөтүү.
  2. Эксперттердин маалыматтар базасын бекитүүгө жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрине бекитүү үчүн Эксперттик кеңештердин мүчөлөрүн сунуштоо.
  3. Билим берүү системасынын бардык деңгээлинде билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу маселелери боюнча туруктуу жана убактылуу комиссияларга катышуу.
  4. Стандарттарды жана билим берүүнүн сапатын кароо боюнча министрликтин Коллегиясына сунуштарды киргизүү.
  5. Координациялык кеңештин мүчөлөрү билим берүүнүн сапаты боюнча маселелер каралган учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жана башка мамлекеттик органдардын Коллегияларынын, ошондой эле комитеттеринин жана кеңештеринин отурумдарына катышууга укуктуу.
 21. Координациялык кеңештин ишин уюштуруу
  1. Координациялык кеңештин ишине жалпы жетекчиликти төрага жүргүзөт, ал жок учурда Координациялык кеңештин төрагасынын орун басарлары жүргүзөт.
  2. Координациялык кеңеш жыл сайын иштелип чыгуучу Координациялык кеңештин Төрагасы – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри тарабынан бекитилген план боюнча иш алып барат.
  3. Катчылык тарабынан даярдалган Координациялык кеңештин иши жөнүндө отчет министрликтин мониторинг жана стратегиялык пландоо бөлүмүнө квартал сайын берилет.
  4. Координациялык кеңештин иши боюнча жыйынтыкталган отчет Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жыйынтыктоочу коллегиясынын материалдарына киргизүү үчүн жыл сайын 20-декабрдан кечиктирилбестен жогоруда көрсөтүлгөн бөлүмгө берилет.
  5. Координациялык кеңеш жолугушууларды кварталда бирден кем эмес, ошондой эле зарылдыгына жараша өткөрөт.
  6. Координациялык кеңештин отурумдары боюнча протокол жүргүзүлөт. Протоколго Координациялык кеңештин төрагасы же төрагасынын орун басары жана Катчылык тарабынан кол коюлат.
  7. Координациялык кеңештин отурумдары кворум болгондо – кеңештин курамынын мүчөлөрүнүн санынын 2/3 бөлүгү болгондо өткөрүлөт.
  8. Негиз салуучу документтер боюнча чечим квалификациялуу көпчүлүк тарабынан кабыл алынат – Координациялык кеңештин мүчөлөрүнүн катышуучуларынын санынын 2/3 бөлүгү.
  9. Координациялык кеңеш өзүнүн алып барган иши жөнүндө туруктуу негизде, кварталда бир жолу министрликке отчет даярдайт жана берет.
  10. Координациялык кеңеш өз милдеттерин жана функцияларын натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүлөр менен кеңешме өткөрөт жана өз ара аракеттенет:

- Ар кайсы деңгээлдеги билим берүүнү башкаруу органдары менен;

- Бардык деңгээлдеги билим берүү уюмдары менен;

- Коомдук уюмдар менен, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Коомдук кеңеши жана башка ар кандай деңгээлдеги Коомдук жана/же эксперттик кеңештер менен;

- Министрликтин алдындагы туруктуу комиссиялар жана кеңештер менен;

- Билим берүү маселелери жана чектеш маселелер менен иш алып барган илимий-изилдөө уюмдары менен;

- Мамлекеттик эмес уюмдар жана иш берүүчүлөр менен;

- Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана донор уюмдар менен.

 

 1. Координациялык кеңештин түзүмү жана курамы
  1. Координациялык кеңештин түзүмү:
 • Координациялык кеңештин Төрагасы – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри;
 • Төраганын эки орун басары. Төраганын бир орун басары - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары; Төраганын экинчи орун басары жаңы курамдагы Кеңештин биринчи отурумунда Координациялык кеңештин мүчөлөрүнүн ичинен тандалат;
 • Координациялык кеңештин түзүмү: Координациялык кеңештин төрагасы – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри, Төрага менен макулдашуу боюнча кеңештин ичинен тандалып алынуучу төраганын эки орун басары, Координациялык кеңештин Катчылыгы.
 • Координациялык кеңештин Катчылыгы.
  1. Координациялык кеңештин Төрагасынын, төраганын орун басарларынын, мүчөлөрүнүн функциясы жана ыйгарым укугу ушул Жобо, Координациялык кеңештин иш Регламенти, ошондой эле билим берүү тутумундагы иш жүзүндөгү ченемдик укуктук документтер менен белгиленет.
  2. Координациялык кеңештин курамына төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери (кызмат орду боюнча);

- Билим берүү тармагындагы эксперттер;

- Билим берүү процессинин субъекттеринин өкүлдөрү;

- Кызыкчылыктар боюнча ар кандай топтордун өкүлдөрү (ата-энелер, бизнес ж. б.) – макулдашуу боюнча (1-тиркеме).

 1. Координациялык кеңештин курамын жаңылоо үч жылда бир жолу жүргүзүлөт, институционалдык иш улантуучулукту сактоо үчүн 50 пайыздан ашык эмес жаңыланат. Шайлоо регламенти жана Координациялык кеңештин мүчөлөрүн кайрадан шайлоо Координациялык кеңештин отурумунда бекитилет.
 2. Кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу үчүн Координациялык кеңештин курамына кеңеш тарабынан каралуучу  маселелерге иш-аракеттери тике же кыйыр түрдө байланыштуу адамдар, ошондой эле окуу китептердин (иш жүзүндөгү) авторлору жана алардын (жакын) туугандары, окуу продукциясын басуучу басмалардын өкүлдөрү кире албайт. Эгерде Координациялык кеңеште Координациялык кеңештин мүчөлөрү же алардын туугандары (жакындары) автор болгон окуу-усулдук комплексттер каралып жатса, бул Координациялык кеңештин мүчөлөрү аталган окуу-усулдук комплекстерди кароого, чечим кабыл алууга жана аталган ОУК боюнча эксперттик комиссияларды түзүүгө катыша албайт.
 3. Координациялык кеңештин мүчөлөрү тарабынан кандайдыр бир артыкчылыктарды берүү (маалыматтык, материалдык жактан жана башка мүнөздөгү) окуу китептеринин же башка окуу продукцияларынын авторлоруна жол берилбейт жана Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамынын колдонулушу күчүнө кирүү менен коррупция катары каралат.
 4. Координациялык кеңештин Катчылыгы Координациялык кеңештин ишин техникалык жана уюштуруучулук жактан камсыз кылуу үчүн түзүлөт. Катчылык эки адистен турат. Алардын функционалы Координациялык кеңештин Төрагасы тарабынан аныкталат жана бекитилет.
  1. Координациялык кенештин Катчылыгы Координациялык кеңештин Төрагасы тарабынан дайындалат жана ага отчет берет.
  2. Координациялык кенештин Катчылыгы төмөнкү функцияларды аткарат:

- Координациялык кеңештин отурумдарын уюштуруу жана координациялоо:

- Кеңештин кароосуна билим берүү стандарттарын, окуу китептерин жана окуу-усулдук комплекстерди (ОУК) карап чыгууну регламенттөөчү усулдук материалдарды даярдоо;

- Стандарттарды, окуу китептерин, окуу-усулдук комплекстерди жана башка окутуучу жана усулдук материалдарды баалоо боюнча эксперттердин маалыматтар базасын жүргүзүү;

- Координациялык кеңештин кароосуна билим берүү стандарттарын, окуу китептерин, окуу-усулдук комплекстерди жана башка окутуу адабиятарын (анын ичинде – электрондук түрдө) карап чыгуу боюнча Эксперттик кеңештин курамы жөнүндө сунуштарды берүү;

- Координациялык кеңешке билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу жана аларды киргизүү маселелери, ошондой эле билим берүүнүн бардык деңгээли үчүн окуу адабиятынын сапаты боюнча изилдөөлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү боюнча сунуштарды киргизүү;

- Координациялык кеңештин кароосуна иштеп чыгуу, киргизүү жана билим берүү стандарттарын, окуу китептерин жана окуу-усулдук комплекстерди (анын ичинде – электрондук форматта) киргизүүнүн натыйжалуулугун көзөмөлдөө боюнча отчеттуулукту жакшыртуу үчүн сунуштарды киргизүү;

- Белгиленген графикке ылайык мамлекеттик жана предметтик билим берүү стандарттарын кайра карап чыгуу боюнча иштин принциптерин жана ырааттуулугун так аныткоо үчүн Эксперттик кеңештин иш регламентин жана техникалык тапшырмаларын иштеп чыгуу;

- Донор жана өнөктөш уюмдардын колдоосун пайдалануу менен, ошондой эле башка каражаттардын эсебинен билим берүүнүн өнүгүү тенеденциясы жана сапаты боюнча Координациялык кеңештин мүчөлөрөнүнүн дараметин жогорулатуу программасын иштеп чыгуу;

- Ар кандай кызыкдар тараптар, анын ичинде – мамлекеттик эмес уюмдар, кеңири коомчулук, ММК, министрликтин жана башка мамлекеттик органдардын алдындагы өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана коомдук кеңештер, комиссиялар менен өз ара аракеттенүүнү уюштуруу;

- Координациялык кеңештин ишинин жыйынтыгы жөнүндө коомчулукка жана башка кызыктар уюмдарга, адамдарга маалымдоо;

- Министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн Координациялык кеңешке жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтык жана башка материалдарды суроо жана алуу;

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине билим берүү стандарттарын, окуу китептерин жана окуу-усулдук комплекстерди, ошондой эле билим берүүнү өнүктүрүү боюнча актуалдуу маселелер боюнча ар кандай түрдөгү талкуулоо форумдарын, анын ичинде электрондук жана аралык, тегерек столдорду, семинарларды жана практикумдарды өткөрүүдө жардам берүү;

 1. Координациялык кеңештин иш-кагаздарын жүргүзүү:

- Координациялык кеңештин Катчылыгы кеңештин отурумдарынын Планынын долбоорун 3 күнгө чейинки мөөнөттө даярдайт жана Координациялык кеңештин төрагасына 7 иш күн мурда макулдашууга киргизет.

- Учурдагы жылга карата Координациялык кеңештин отурумдарынын Планынын долбоорунун тексти Times New Roman гарнитурасы менен, 12-14-шрифт менен жазылуусу зарыл (таблицада 10-шрифтке чейин кичирейтүүгө жол берилет). Бекитүү грифи документтин биринчи барагынын жогорку оң жагында 100 мм. жылдырылып жайгаштырылышы керек. Координациялык кеңештин отурумдарынын Планы Координациялык кеңештин Төрагасы тарабынан бекитилет.

20__жылга карата Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим

министрлигинин алдындагы билим берүүнүн стандарттары жана сапаты боюнча Координациялык кеңештин отурумдарынын Планы

 

Каралуучу маселе

Жооптуу түзүмдүк бөлүм/ начальниги/  аткаруучу

Кароого негиз

Кароо күнү/ орду (алдын ала)

Катышуучулардын саны (алдын ала)

Эскертүү

 

 

 

 

 

 

 

 

- Календардык жылга карата Координациялык кеңештин отурумдарынын бекитилген Планы бекитилген күнү көчүргүч аппарат аркылуу көбөйтүлөт жана Координациялык кеңештин Катчылыгы тарабынан Координациялык кеңештин мүчөлөрүнө таратылат.

- Координациялык кеңештин жалпы документтери жана материалдары делого көктөлөт жана Координациялык кеңештин Катчылыгында кийинки иште пайдалануу жана сактоо үчүн сакталат.

- Координациялык кеңештин материалдары календардык жыл аяктагандан кийин 3 жылдан кийин кабыл алуу-өткөрүп берүү Актын тиркөө менен архивге сактоого берилет.

- Координациялык кеңештин жаңы Катчылыгы бекитилгендигине байланыштуу Катчылыкка жүктөлгөн функциялар токтотулган учурда иш жүзүндөгү Катчылык бул Жобого ылайык Координациялык кеңештин акыркы эки жылдагы чечимдеринин көчүрмөлөрүн, ошондой эле Координациялык кеңештин ишине байланыштуу тиешелүү материалдарды кабыл алуу-өткөрүп берүү Актын тиркөө менен (электрондук жана кагаз түрүндө) сактоого өткөрүп берет.

- Координациялык кеңештин отурумунда каралуучу маселелерди даярдоого жооптуу Координациялык кеңештин мүчөлөрү, башкармалыктардын начальниктери жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн башчылары Координациялык кеңештин отуруму белгиленген күнгө чейин 10 күн мурда каралуучу маселе боюнча материалдардын кагаз жана электрондук түрүн Координациялык кеңештин Катчылыгына берет.

- Координациялык кеңештин Катчылыгы белгиленген күнгө чейин 7 күн мурда таратылуучу материалдарды электрондук жана кагаз түрүндө даярдайт. Кагаз түрүндөгү таратылуучу материал түзүлүп, «Координациялык кеңештин отурумунун материалдары №____ «___»________20___ж.» аттуу папкага көктөлөт. Материалдардын хронологиялык тартиби Координациялык кеңештин отурумунун күн тартибинин маселелеринин тизмесине ылайык келүүсү зарыл.

 

- Координациялык кеңештин Катчылыгы берилген документтердин негизинде Координациялык кенештин чечиминин долбоорун даярдайт.

- Координациялык кеңештин отурумдарынын Планына жана/же күн тартибине алдын ала киргизилген маселени күн тартибинен алуу зарыл болгон учурда жооптуу Координациялык кеңештин мүчөлөрү, башкармалыктын начальниги же түзүмдүк бөлүмдүн башчысы отурумдун күн тартибинен аталган маселени алып салуу жөнүндө маалымкат-негиздемени берүү менен Координациялык кеңештин төрагасына маалымдайт.

- Маалыматты даярдоочу жооптуу Координациялык кеңештин мүчөсүнөн же башка адамдан күн тартибинен маселени алып салуу жөнүндө Координациялык кеңештин төрагасынын макулдугу жана резолюциясы менен маалымкат-негиздеме жок болгон учурда Катчылык Координациялык кеңештин төрагасына (Координациялык кеңештин отуруму белгиленген күндөн 1 иш күн мурда) жооптуу адамдар тарабынан отурумдун материалдары берилбегендиги жөнүндө баяндама/кызматтык катты киргизет.

- Координациялык кеңештин ар бир мүчөсүнө Координациялык кеңештин отуруму белгиленген күндөн 5 күн мурда материалдардын (папка) электрондук түрү электрондук дарекке жиберилет. Аны менен бирге Координациялык кеңештин отурумунун өткөрүлүүчү күнү жана орду тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн күн тартиби жөнөтүлөт. Кагаз түрүндөгү материалдар Координациялык кеңештин мүчөлөрүнө отурумдун өзүндө таркатма материал түрүндө берилет.

- Координациялык кеңештин отурумуна чейин 2 күн мурда Координациялык кеңештин төрагасына жана Координациялык кеңештин мүчөлөрүнө, курамына: күн тартиби, Координациялык кеңештин документтери, маселени алып салуу жөнүндө маалымкат-негиздеме (зарыл болсо), чакырылган адамдардын тизмеси ж.б кирген материалдар берилет.

- Координациялык кеңештин отурумунун күнүн жылдыруу маселеси Координациялык кеңештин төрагасы тарабынан чечилет. Чечим кабыл алынган күнү Катчылык Координациялык кеңештин мүчөлөрүнө бул маалыматты билдирет.

- Координациялык кеңештин отуруму өткөрүлүп жаткан учурда Катчылык Координациялык кеңештин протоколун мамлекеттик жана/же расмий тилде жүргүзөт. Координациялык кеңештин отурумунда ошондой эле диктофондук же башка аудио жана/же видео жазууларды жүргүзүүгө болот.

- Координациялык кеңештин мүчөлөрү күн тартибинин ар бир маселеси боюнча добуш берет. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгенден кийин (зарыл болгон учурда) же чечимдин долбоору боюнча Кеңештин мүчөлөрү макулдук бергенде ал добуш берүү менен кабыл алынат. Отурумдун жыйынтыгы боюнча  чечимдин долбоорун иштеп чыгуу зарыл болгон учурда бул ыйгарым укук Катчылыкка жана/же Кеңештин кээ бир мүчөлөрүнө берилиши мүмкүн жана алар 3 иш күндүн ичинде документти иштеп чыгышат. Өзгөртүлгөн долбоор Кеңештин бардык мүчөсүнө электрондук дарек аркылуу жиберилет. Катчылыкка берилген катта көрсөтүлгөндөй Кеңештин мүчөлөрү макул болгон учурда чечим макулдашылды деп эсептелет жана Кеңештин төрагасына кол коюуга берилет.

 

 1. Стандарттар жана окуу-усулдук комплекстер боюнча Эксперттик кеңештер
  1. Предметтик стандарттарды жана ОУКди иштеп чыгуу же кайра кароо мезгилинде Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартында аныкталган билим берүү жаатына, предметтерге ылайык Эксперттик кеңештер түзүлөт.
  2. Эксперттик кеңештердин мүчөлөрү окумуштуулар, тажрыйбалуу педагогдор, маданияттын ишмерлери, усулчулар, кесипкөй эспреттик топтордун өкүлдөрү. Координациялык кеңештин Катчылыгы билим берүү чөйрөсү боюнча эксперттердин маалыматтар базасын түзөт. Эксперттердин маалыматтар базасы ар бир секция боюнча 20 адистен кем эмес болууга тийиш. Эксперттердин маалыматтар базасы жашыруун жана база Координациялык кеңештин Төрагасы, төраганын орун басарлары жана Катчылыкка гана жеткиликтүү.
  3. Ар бир Эксперттик кеңеш беш адистен кем эмес курамда түзүлөт.
  4. Эксперттик кеңештин жетекчилери кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен тандалат жана министрликтин буйругу менен бекитилет.
  5. Катчылык стандарттарды жана окуу-усулдук комплекстерди кайрадан кароо боюнча Эксперттик кеңештин ишин техникалык жактан колдоону камсыз кылат.
  6. Жалпы билим берүүчү уюмдар үчун окуу китептердин (окуу-усулдук комплекстердин) жана/же башка окуу басылмаларынын авторлору же бул басылмаларга автордук укукка ээ болгон мураскорлор жана аларды басып чыгаруу үчүн басып чыгаруучу уюмдар менен макулдашуу боюнча мамилеси бар адамдар тиешелүү Эксперттик кеңештердин курамына кирүүгө болбойт.
  7. Стандарттарды экспертизалоо жана иштеп чыгуу боюнча Эксперттик кеңештердин жол кире, убактылуу жашоочу жери жана сыйакысына байланыштуу чыгымдар бюджеттик каржылоонун эсебинен жүргүзүлөт. Эксперттердин ишин уюштурууну маалыматтык технологияларды колдонуу менен дистанттык түрдө жүргүзүүгө жол берилет.
  8. Окуу китептерин жана ОУК экспертизалоо боюнча Эксперттик кеңештердин жол кире, убактылуу жашоочу жери жана сыйакыга байланыштуу чыгымдар окуу адабияттарын чыгаруу боюнча чыгымдарга кирет.

 

 1. Билим берүү стандарттарын экспертизалоо жана иштеп чыгуу процесси
  1. Предеметтик билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу процесси төмөнкү кадамдардан турат:
   1. Министрлик билим берүүнүн сапаты боюнча Комитет жана Координациялык кеңештин Катчылыгы аркылуу алдында предметтик стандарттар боюнча жыйынтыкты даярдоо, зарыл болгон учурда аларды кайрадан карап чыгуу жана жаңылоо милдеттенмелери турган предметтик стандарттарды иштеп чыгуучулардан турган Эксперттик кеңешти түзөт.
   2. Билим берүүнүн белгилүү бир деңгээлинин же баскычынын бардык стандарттарын же өзүнчө стандарттарды кайрадан карап чыгуунун зарылдыгын аныктоо үчүн Эксперттик кеңеш бир катар кеңешмелерди жана стандарттардын абалы боюнча, анын ичинде тышкы эксперттер менен жолугушууларды өткөрүү менен стандарттардын экспертизасын жүргүзөт.
   3. Координациялык кеңеш Эксперттик кеңештер тарабынан берилген корутундуну карап чыгат жана зарыл болгон учурда министрлик менен макулдашуу менен стандарттарды кайрадан карап чыгуу процедурасын сунуштайт.
  2. Берилген корутундулардын негизинде Эксперттик кеңештер 3 айдын ичинде стандарттарды кайрадан карап чыгышат;
 • Кайрадан каралып чыккан стандарттар Координациялык кеңешке кароого берилет;
 • Координациялык кеңеш стандарттарды карап чыгат жана жактырылган учурда министрликке өзүнүн корутундусун берет, сунуш-пикирлер болгон учурда – документти кайра иштеп чыгууга жиберет. Кайрадан штеп чыгуу бир айдын ичинде жүргүзүлөт;
 • Министрлик стандарттарды сыноо үчүн мектептерге жиберет;
 • Сыноонун жыйынтыгы боюнча стандарттар Экспреттик кеңештер тарабынан берилген сунуштарга ылайык бир айдын ичинде иштелип чыгат;
 • Иштелип чыккан стандарттар Координациялык кеңештин Катчылыгына берилет. Катчылык стандарттарды билим берүүнүн сапаты боюнча Комитетке жиберет жана Комитет зарыл болгон учурда предметтик стандарттарды кошумча көз карандысыз экспертизадан өткөрүүнү уюштура алат;
 • Координациялык кеңеш эксперттердин/эксперттик уюмдардын корутундуларын карайт жана сунуштар менен стандарттардын жыйынтыктоочу вариантын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Коллегиясынын кароосуна жиберет.
  1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы стандарттар жана билим берүүнүн сапаты боюнча Координациялык кеңештин иш Регламентинин негизги бөлүгү “Жалпы билим берүүчү уюмдар үчүн окуу китептерин жана/же окуу-усулдук комплекстерди тандап алуунун, иштеп чыгуунун, бекитүүнүн жана Кыргыз Республикасында басып чыгаруунун тартиби жөнүндө” Жобо.